Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skatteåterbäring av bränslen för elproduktion och kraftvärmeproduktion

Bränslen som används för elproduktion är befriade från punktskatt. Om bränsle köpts som punktskattepliktigt bränsle, men används för elproduktion, kan elproducenten ansöka om återbäring av punksatt och försörjningsberedskapsavgifter. Återbäring kan ansökas för bränslen som använts vid ett kraftverk som registrerats som elproducent.

Du kan ansöka om återbäring av punktskatt och försörjningsberedskapsavgifter i efterskott från Skatteförvaltningen. Återbäring kan fås för lätt brännolja, tung brännolja, flytgas och produkter som ersätter dessa samt för stenkol, naturgas och biogas.

Därtill är det möjligt att som återbäring ansöka om nedsättning av energiinnehållskatt vad beträffar skattepliktigt bränsle som använts för elproduktion, om bränslet använts i kraftvärmeproduktion åren 2019–2020. Om bränslet använts år 2018, är det möjligt att ansöka om återbäring av hälften av koldioxidskatten. Bränsle som använts för värmeproduktion åren 2018–2020, räknas utifrån den mängd bränsle som fås genom att multiplicera den värme som överlämnats för konsumtion med koefficienten 0,9.

Från och med år 2021 räknas de bränslen som använts för värmeproduktion utifrån den värmemängd som överlåtits för konsumtion, det vill säga att den koefficient som tidigare varit i användning (0,9) slopas. Detta innebär att den mängd bränsle som använts för värmeproduktion är den samma som den värmemängd som överlåtits för konsumtion. Återbäring ansöks för differensen mellan den normala skattenivån för bränslet och skattenivån för kombinerad produktion. Skattenivåerna för kombinerad produktion finns skattetabell 2 för flytande bränslen och i skattetabell 3 för el och vissa bränslen.

Läs mer: Energibeskattning

Ansök om återbäring av punktskatt från MinSkatt

Du kan också använda pappersblankett. Pappersblanketter kan användas om det är omöjligt att lämna uppgifterna elektroniskt exempelvis på grund av tekniska hinder.

Läs anvisningarna för ifyllande av ansökan.

Vad är industriell produktion?

Med industriell produktion avses i praktiken sådan verksamhet som enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning (TOL 2008) hör till huvudgruppen C (industri) eller B, (gruvverksamhet och brytning). Därtill kan skatteåterbäring för industriell produktion fås för yrkesmässig växthusodling.

Industri är också sådan verksamhet som hör till gruppen 38320 (återvinning av källsorterat material) som finns under huvudgruppen E (vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering). Kontrollera näringsgrensindelningarna på Statistikcentralens webbplats.

Definitionen av industri gäller endast skatteåterbäringar för den lägre elskatteklassen och energiintensiva företag. Definitionen gäller inte andra skattestöd.

Skattenedsättning för bränslen för värmeproduktion är statsstöd – uppgifterna införs i statsstödsregistret för punktbeskattningen

Skatteförmånen av bränsle som använts i kombinerad produktion för värmeproduktion är statsstöd. Skatteförvaltningen antecknar stödmottagaren, det vill säga den som ansökt om återbäring, i statsstödsregistret för punktbeskattningen. Du kan granska ditt företags stöduppgifter i MinSkatt. En del av uppgifterna om statsstöd är offentliga.

Observera att statsstöd beviljas enbart till företag som inte har ekonomiska svårigheter enligt den allmänna gruppundantagsförordningen. Om ett företag har ekonomiska svårigheter enligt kriterierna i förordningen, kan stöd inte beviljas och ett stöd som eventuellt redan beviljats återkrävs.

Läs mer: Statligt stöd som omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen i punktbeskattningen

När kan återbäring ansökas?

Du kan ansöka om återbäring av punktskatt på en gång för hela året eller separat för januari–juni eller juli–december. Ansök om återbäring för de bränslen som under denna tid använts för ett skattefritt användningsändamål. Återbäring kan ansökas då ansökningsperioden gått ut. 

Ansökan ska göras senast inom tre år efter ansökningsperiodens slut. Den utsatta tiden för en återbäring räknas från början av det kalenderår som följer efter ansökningsperioden.  Specificera de använda bränslena enligt kraftverk.

Återbäringsbelopp och återbäringsnivåer

Återbäringsbeloppet påverkas av bränslet och dess sammansättning, mängd och anskaffningstidpunkt.

Återbäring av lätt brännolja och flytgas räknas enligt de återbäringsnivåer som Skatteförvaltningen fastställt. De räknas utifrån medelvärdet av de bränslen som överlämnats för konsumtion. Återbäringsnivåerna fastställs halvårsvis på så sätt att återbäringsnivån för januari–juni fastställs i oktober och återbäringsnivån för juli–december i mars.

Återbäringen fastställs utifrån den tidpunkt då bränslet köpts.

MinSkatt räknar återbäringen automatiskt antingen utifrån bränslets exakta sammansättning eller återbäringsnivån. Om du använder pappersblanketten, räkna återbäringsbeloppet själv.

Den undre gränsen för återbäring är 330 euro, lägre belopp återbärs inte.