Återbäring av punktskatt för ett energiintensivt företag

Företag som verkar inom industrin kan ansöka om återbäring av punktskatt för de energiskatter som de betalat. En förutsättning för återbäring är att punktskattebeloppet är tillräckligt stort, då det jämförs med företagets förädlingsvärde. Till exempel år 2020 fås återbäring av punktskatt, om företagets punktskatter under räkenskapsperioden överstiger 0,5 % av företagets förädlingsvärde. Som punktskatter räknas den punktskatt som företaget själv betalat och som ingått i priset på produkter som företaget skaffat. Med förädlingsvärde avses det sammanlagda beloppet på rörelsevinst (eller rörelseförlust), avskrivningar, värdenedgång och personalkostnader enligt det bokslut som fastställts för företagets räkenskapsperiod.

Återbäring kan fås för i industrin använd elström av skatteklass II, stenkol, naturgas, bränntorv och tallolja samt för den flytgas, lätta och tunga brännolja och biobrännolja och också annan biobrännolja än den som uppfyller hållbarhetskriterierna, som har använts som annat bränsle än motorbränsle.

Skatteåterbäringen för energiintensiva företag omfattar enbart punktskatt. Med andra ord får inte en ansökan om återbäring omfatta försörjningsberedskapsavgifter.

För räkenskapsperioden 2020 är återbäringen 85 % av den andel av punktskatterna som överstiger 0,5 % av företagets förädlingsvärde. Av den skatteåterbäring som räknats på så sätt utbetalas dock enbart den andel som överskrider 50 000 euro.

Ett företag kan i de punktskatter som det betalat beakta de punktskatter som ingått i fjärrvärme och processånga vilken företaget skaffat.

Ett energiintensivt företag ska ansöka om återbäring av Skatteförvaltningen. Du kan ansöka om återbäring först efter att företagets räkenskapsperiod utgått. Gör ansökan inom sex månader från det att räkenskapsperioden utgått.

En återbäringsansökan kan inte göras enligt bransch eller verksamhetsställe, utan hela bolaget ska göra en ansökan.

Ansök om återbäring av punktskatt från MinSkatt

Du kan också använda pappersblankett. Pappersblanketter kan användas om det är omöjligt att lämna uppgifterna elektroniskt exempelvis på grund av tekniska hinder.

Läs anvisningarna för ifyllande av ansökan.

Vad är industriell produktion?

Med industriell produktion avses i praktiken sådan verksamhet som enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning (TOL 2008) hör till huvudgruppen C (industri) eller B, (gruvverksamhet och brytning). Därtill kan skatteåterbäring för industriell produktion fås för yrkesmässig växthusodling.

Industri är också sådan verksamhet som hör till gruppen 38320 (återvinning av källsorterat material) som finns under huvudgruppen E (vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering). Kontrollera näringsgrensindelningarna på Statistikcentralens webbplats.

Definitionen av industri gäller endast skatteåterbäringar för den lägre elskatteklassen och energiintensiva företag. Definitionen gäller inte andra skattestöd.

Skatteåterbäring för energiintensiva företag är statsstöd – uppgifterna införs i statsstödsregistret för punktbeskattningen

Skatteåterbäring för energiintensiva företag är statsstöd. Skatteförvaltningen antecknar stödmottagaren, det vill säga den som ansökt om återbäring, i statsstödsregistret för punktbeskattningen. Du kan granska ditt företags stöduppgifter i MinSkatt. En del av statsstödsuppgifterna är offentliga.

Observera att statsstöd får beviljas enbart till företag som enligt den allmänna gruppundantagsförordningen inte har ekonomiska svårigheter. Om företaget har ekonomiska svårigheter, beviljas inte stöd och ett stöd som eventuellt redan beviljats återkrävs.

Läs mer: Statligt stöd som omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen i punktbeskattningen

Ändringar i skatteåterbäringen

Villkoren för skatteåterbäring för energiintensiva företag skärps under de närmaste åren, och det är inte längre möjligt att få skatteåterbäring för energiintensiva företag för punktskatter som hör till år 2025. Därtill beaktas inte längre punktskatt på elström i punktskatterna för år 2021, då återbäringen räknas.

Under olika år är en förutsättning för skatteåterbäring att företagets punktskatter är:

  • år 2020: över 0,5 procent av företagets förädlingsvärde – återbäringen är 85 procent av punktskatterna på den andel som överskrider denna gräns
  • år 2021: över 1,0 procent av företagets förädlingsvärde – återbäringen är 85 procent av punktskatterna på den andel som överskrider denna gräns
  • år 2022: över 1,7 procent av företagets förädlingsvärde – återbäringen är 85 procent av punktskatterna på den andel som överskrider denna gräns
  • år 2023: över 3,7 procent av företagets förädlingsvärde – återbäringen är 85 procent av punktskatterna på den andel som överskrider denna gräns
  • år 2024: över 3,7 procent av företagets förädlingsvärde – återbäringen är 45 procent av punktskatterna på den andel som överskrider denna gräns.

Om ett företags räkenskapsperiod fördelar sig över två olika kalenderår, räknas återbäringen på punktskatt i två delar.

Exempel 1: Ett företags räkenskapsperiod är 1.1.2021–31.12.2021 och dess förädlingsvärde är 8 000 000 euro. Ett företag har betalat energiskatt på 1 200 000 euro år 2021. Återbäringen räknas utifrån siffrorna för år 2020: (1 200 000 – 8 000 000 e x 1,0 %) x 85 % – 50 000 e = 902 000 e. Företaget får med andra ord återbäring på sammanlagt 902 000 euro.

Exempel 2: Ett företags räkenskapsperiod är 1.4.2020–31.3.2021 och dess förädlingsvärde är 8 000 000 euro. Företaget har betalat energiskatt på 900 000 euro år 2020 och 300 000 euro år 2021. Återbäringen räknas i två delar: (900 000 euro – 9 mån. / 12 mån. x 8 000 000 euro x 0,5 %) x 85 % + (300 000 e – 3 mån. / 12 mån. x 8 000 000 euro x 1 %) x 85 % – 50 000 euro = (870 000 euro x 85 % + 280 000 euro x 85 %) – 50 000 euro = 927 500 euro.

Företaget får med andra ord återbäring på 739 500 euro utifrån år 2020 och 238 000 euro utifrån år 2021. Från återbäring dras självrisken 50 000 euro, så återbäring betalas på sammanlagt 927 500 euro.

Sidan har senast uppdaterats 16.6.2022