Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Inlämnande av bokslutsuppgifter – Vanliga frågor

En del av boksluten har inte förmedlats till PRS

Det har förekommit tekniska problem vid förmedlingen av bokslutsuppgifter till PRS. Felet har nu korrigerats. Vid behov kontaktar vi de kunder som felet har gällt.

Publiceringen av uppgifter i handelsregistret

1. Vem ska bifoga bokslutsuppgifter till skattedeklarationen?
2. Vilka bokslutsuppgifter ska bifogas till skattedeklarationen och vilka av dem förmedlas till handelsregistret?
3. Hur ska jag gå till väga för att de bokslutsuppgifter som ska registreras förmedlas till handelsregistret från Skatteförvaltningen?
4. Jag har bifogat bokslutet till skattedeklarationen. Ska jag därutöver bifoga resultaträkningen och balansräkningen separat?
5. Hur gör jag ifall revisionsberättelsen och protokollet från bolagsstämman ännu inte är tillgängliga då jag lämnar in skattedeklarationen?
6. Hur gör jag ifall det undertecknade bokslutet ännu inte är tillgängligt då jag lämnar in skattedeklarationen? Kan jag komplettera skattedeklarationen i efterhand?
7. När jag sänder in nya bokslutsuppgifter, förblir också de bokslutsuppgifter jag tidigare lämnat in synliga i handelsregistret?
8. Jag fick en begäran av en handläggare att komplettera vår skattedeklaration med en kontospecifik resultaträkning. Förmedlas även sådana dokument till handelsregistret?

9. Kan jag skicka bokslutsuppgifterna till Skatteförvaltningen för att förmedlas till PRS trots att beskattningen för skatteåret redan är slutförd när det gäller vårt bolag?
10. Jag har begärt omprövning av beskattningen av ett aktiebolag. Till min begäran bifogade jag den korrigerade skattedeklarationen och det korrigerade bokslutet. Förmedlas detta bokslut till handelsregistret?

11. Jag fick en uppmaning från Patent- och registerstyrelsen att skicka uteblivna bokslutsuppgifter för registrering. Måste jag skicka uppgifterna också till Skatteförvaltningen?

Elektronisk skattedeklaration

12. Vilka elektroniskt mottagna uppgifter förmedlar Skatteförvaltningen som bokslutsuppgifter till handelsregistret?
13. Hur ska jag namnge bokslutsuppgifterna på rätt sätt så att de automatiskt förmedlas till handelsregistret när jag lämnar bolagets skattedeklaration elektroniskt?
14. Kan man skydda en elektronisk bilaga som innehåller bokslutsuppgifter innan man skickar den till Skatteförvaltningen?
15. Ska man använda bilageblankett 63 då man lämnar in skattedeklaration 6B elektroniskt?
16. Om jag kompletterar bokslutet genom att lämna in bokslutsbilagor elektroniskt, får jag sända dem som en separat bifogad fil eller måste jag också då sända hela bokslutspaketet på nytt i en fil med namnet ”tilinpaatos”?
17. Om jag måste sända en ersättande skattedeklaration elektroniskt, måste jag då också sända bokslutsuppgifterna på nytt?
18. Om jag kompletterar min elektroniska skattedeklaration med bokslutsuppgifter, måste jag då också sända skattedeklarationen på nytt?
19. Hur ska jag göra för att elektroniskt anmäla uppgifter om extra dividendutdelning endast till Skatteförvaltningen?

Skattedeklaration på papper

20. Måste man använda bilageblankett 63 då man sänder bokslutsuppgifterna på papper i det fall att alla bokslutsuppgifter framgår av bokslutet, utdraget ur bolagsstämmoprotokollet och revisionsberättelsen?
21. Måste jag sända bolagsstämmans protokoll eller protokollsutdrag om dividendutdelningsuppgifterna har fyllts i på blankett 63?

1. Vem ska bifoga bokslutsuppgifter till skattedeklarationen?

Alla samfund (bl.a. aktiebolag, andelslag och icke-ömsesidiga fastighetsaktiebolag) som använder skattedeklaration 6B ska bifoga sina bokslutsuppgifter till skattedeklarationen. Dessutom ska yrkeshögskoleaktiebolag som använder skattedeklaration 6C bifoga bokslutsuppgifterna till skattedeklarationen.

2. Vilka bokslutsuppgifter ska bifogas till skattedeklarationen och vilka av dem förmedlas till handelsregistret?

Då du lämnar skattedeklaration 6B ska du bifoga till deklarationen alla bokslutsuppgifter som enligt lag ska anmälas till Patent- och registerstyrelsen (se listan nedan). Lämna bokslutet alltid i första hand som en bilaga och inte som flera filer. Skatteförvaltningen skickar uppgifterna automatiskt till Patent- och registerstyrelsen, förutsatt att bokslutsuppgifterna i den elektroniska skattedeklarationen har namngetts på rätt sätt (se fråga 13) eller om uppgifterna som deklarerats på papper har häftats till blankett 63 så att blankett 63 blir pärmblad till bokslutsuppgifterna. Om uppgifterna har lämnats på detta sätt publicerar PRS dem i handelsregistret. Skatteförvaltningen förmedlar handlingarna till PRS inom sju dygn från att Skatteförvaltningen tagit emot dem. Lämna in bokslutet till handelsregistret först efter att bokslutet har fastställts. Bilagor till andra skattedeklarationer än 6B förmedlas inte till Patent- och registerstyrelsen (nedan PRS). Skicka inte handlingar med sekretessbelagda uppgifter (t.ex. personbeteckningar).

Skicka alla bokslutsuppgifter som listats nedan till Skatteförvaltningen även om samfundet inte är skyldigt att publicera bokslutsuppgifterna i handelsregistret eller om skyldigheten är begränsad (t.ex. pensionsstiftelser som grundats genom stiftelseurkund). Skatteförvaltningen förmedlar inte dessa kunders uppgifter till handelsregistret.

Bifoga följande bokslutsuppgifter till skattedeklaration 6B:  

 • Bokslut som innehåller:

  -        resultaträkning och balansräkning (utan specifikationer till balansräkningen)

  -        noter (utan specifikationer)

 • Revisionsberättelse, om bolaget är skyldigt att utföra revision.
 • Redogör för följande beslut av bolagsstämman:

  -        datum då bokslutet fastställdes

  -        hur räkenskapsperiodens vinst eller förlust har behandlats

  -        vinstutdelning (datumet för dividendutdelningsbeslutet, beloppet av dividend och datumet då dividenden står att lyfta).

Lämna in en utredning över beslut av bolagsstämman även om du deklarerat vinstutdelningsuppgifterna på huvudblankett 6B.

Du kan till exempel bifoga ett utdrag ur bolagsstämmans protokoll till bokslutet eller lämna in uppgiften på Patent- och registerstyrelsens blankett Bokslutsanmälan till handelsregistret. Om du bifogar ett protokoll ska du kontrollera att det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter som till exempel personbeteckningar.

Dessutom ska vissa bolag bifoga:

 • Verksamhetsberättelse och / eller finansieringsanalys, om bolaget är skyldigt att upprätta sådana.
 • Koncernbokslut, om det ingår i bolagets bokslut. Bifoga till koncernbokslutet koncernens resultaträkning och balansräkning och koncernens noter, vid behov revisionsberättelsen samt vid behov koncernens finansieringsanalys.

3. Hur ska jag gå till väga för att de bokslutsuppgifter som ska lämnas in för registrering förmedlas till handelsregistret från Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen förmedlar automatiskt till handelsregistret bokslutsuppgifterna för alla de kundgrupper som har beskrivits i svaret till fråga 2. Förutsättningen är att bokslutsuppgifterna har namngetts med de bilagetyper som reserverats för förmedling till PRS eller i skattedeklarationen på papper har häftats till blankett 63 så att blankett 63 används som pärmblad för bokslutsuppgifterna. Skattedeklarationer på papper kan lämnas endast av särskilda skäl.

Om ett samfund är begränsat skyldigt att lämna in sitt bokslut, ska du anmäla bokslutsuppgifterna direkt till PRS. Lämna ändå till Skatteförvaltningen motsvarande bokslutsuppgifter som andra samfund.

Bifoga till skattedeklarationen alla lagstadgade bokslutshandlingar och kontrollera att de inte innehåller sekretessbelagda uppgifter eller specifikationer av balansräkningen. När du lämnar in skattedeklarationen ska du:

 • Namnge de bifogade filerna till den elektroniska skattedeklarationen på rätt sätt
 • Om du lämnar in skattedeklarationen på papper, häfta ihop bokslutsuppgifterna med bilageblankett 63 så att blankett 63 blir ett pärmblad till bokslutsuppgifterna. 

Skatteförvaltningen granskar inte bokslutshandlingar som skickas till handelsregistret. Deklaranten ansvarar själv för innehållet i bilagorna.

Se också fråga 13 om hur elektroniska bokslutsbilagor namnges. 

4. Jag har bifogat bokslutet till skattedeklarationen. Ska jag därutöver bifoga resultaträkningen och balansräkningen separat?

Varken resultaträkningen eller balansräkningen behöver bifogas till skattedeklarationen som separata bilagor. Det bifogade bokslutet är tillgängligt i sin helhet för både Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen när du deklarerat på nätet eller när blankett 63 häftats som pärmblad till bokslutet.

Se också fråga 13 om hur elektroniska bokslutsbilagor namnges.

5. Hur gör jag ifall revisionsberättelsen och protokollet från bolagsstämman ännu inte är tillgängliga då jag lämnar in skattedeklarationen?

I ett sådant fall ska du lämna in bokslutet som bilaga till skattedeklarationen men inte välja att förmedla det till PRS. Lämna in bokslutet till handelsregistret först efter att det har fastställts. I ett sådant fall ska du lämna in bokslutet som bilaga till skattedeklarationen Komplettera det senare med revisionsberättelsen och uppgifterna från bolagsstämman. Se också fråga 16.

Skattedeklarationer på papper kan lämnas endast av särskilda skäl. Om du deklarerar på papper ska du använda blankett 63 som pärmblad i samtliga försändelser.

6. Hur gör jag ifall det undertecknade bokslutet ännu inte är tillgängligt då jag lämnar in skattedeklarationen? Kan jag komplettera skattedeklarationen i efterhand?

I ett sådant fall ska du bifoga det icke-undertecknade bokslutet till skattedeklarationen. Komplettera det senare med det undertecknade bokslutet (samt vid behov med revisionsberättelsen och uppgifterna från bolagsstämman). Det räcker inte med att sända bara underskriftssidan, utan man ska lämna in hela bokslutet på nytt. Observera! Lämna in bokslutet till handelsregistret först efter att det har undertecknats och fastställts av bolagsstämman.

Ersättande och kompletterande deklarationer medför extra arbete för både kunden och Skatteförvaltningen. Vi önskar därför att vi får de fullständiga bokslutsuppgifterna redan som bilaga till skattedeklarationen.

7. När jag sänder in nya bokslutsuppgifter, förblir också de bokslutsuppgifter jag tidigare lämnat in synliga i handelsregistret?

Nya bokslutsuppgifter som förmedlas till handelsregistret ersätter inte uppgifter som du har sänt tidigare. Även de tidigare uppgifterna förblir synliga. Om det i de insända uppgifterna ingår uppgifter som inte ska skickas till handelsregistret, kontakta Patent- och registerstyrelsen.

Om du skickar flera filer med samma filtyp under samma dag förmedlas endast den senast skickade handlingen till Patent- och registerstyrelsen.

8. Jag fick en begäran av en handläggare att komplettera vår skattedeklaration med en kontospecifik resultaträkning. Förmedlas även sådana dokument till handelsregistret?

De nya bokslutshandlingarna kopplas till de tidigare inlämnade handlingarna. PRS kan rätta registeruppgifter ifall uppgifterna till exempel innehåller bokslutet av fel företag. Läs mer på PRS:s webbplats.

Om du skickar uppgifterna genom att komplettera skattedeklarationen med en skattedeklarationsbilaga, avgör filnamnet om uppgifterna förmedlas till Patent- och registerstyrelsen. Likaså om du deklarerar på papper och häftar en kontospecifik resultaträkning till bilageblankett 63, förmedlas resultaträkningen till handelsregistret.

9. Kan jag skicka bokslutsuppgifterna till Skatteförvaltningen för att förmedlas till PRS trots att beskattningen för skatteåret redan är slutförd när det gäller vårt bolag?

Du kan lämna in bokslutsuppgifterna som bilagor till den elektroniska skattedeklarationen och de förmedlas trots att beskattningen redan är slutförd, om det ännu inte gått 10 månader från skatteårets utgång.

Om du anmäler uppgifter om vinstutdelning med funktionen ”Bokslutsuppgifter och dividendutdelning” i MinSkatt eller använder Skatteförvaltningens gränssnittstjänst, förmedlas de bokslutsbilagor som lämnats i detta sammanhang i 15 månader efter utgången av räkenskapsperioden till PRS.

Om du efter detta vill skicka bokslutsuppgifter till PRS för publicering i handelsregistret, ta kontakt direkt med PRS.

Det kan hända att bokslutsuppgifter som lämnats på papper och häftats till blankett 63 kan förmedlas till handelsregistret ännu en kort tid efter att det gått 10 månader sedan skatteårets utgång. Detta beror på uppdateringen av blankettversionen. Skatteförvaltningen kan dock inte längre garantera att bokslutsuppgifterna som lämnats på papper blir förmedlade. Det är därför viktigt att lämna uppgifterna innan 10 månader har gått från skatteårets utgång.

Om du håller på att lämna in bokslutet för någon tidigare räkenskapsperiod ska du gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in bokslutet.

10. Jag har begärt omprövning av beskattningen av ett aktiebolag. Till min begäran bifogade jag den korrigerade skattedeklarationen och det korrigerade bokslutet. Förmedlas detta bokslut till handelsregistret?

Skatteförvaltningen skickar inte bokslutsuppgifter som du har bifogat till din begäran om omprövning till handelsregistret. Skicka in dessa uppgifter separat till Patent- och registerstyrelsen för registrering.

11. Jag fick en uppmaning från Patent- och registerstyrelsen att skicka uteblivna bokslutsuppgifter för registrering. Måste jag skicka uppgifterna också till Skatteförvaltningen?

Det räcker med att du skickar bokslutsuppgifterna till PRS och följer anvisningarna i brevet.

12. Vilka elektroniskt mottagna uppgifter förmedlar Skatteförvaltningen som bokslutsuppgifter till handelsregistret?

Skatteförvaltningen förmedlar alla bokslutsuppgifter som namngetts enligt de bilagetyper som reserverats för bokslutsuppgifter till handelsregistret. Lämna in bokslutet till PRS först efter att det har fastställts vid bolagsstämman. Kontrollera att du har alla lagstadgade bokslutshandlingar och lämna in dem på en gång.

Se fråga 13 om att namnge bokslutsbilagorna till elektroniska skattedeklarationer och fråga 2 om bokslutsuppgifter som ska bifogas till skattedeklarationen.

13. Hur ska jag namnge bokslutsuppgifterna på rätt sätt så att de automatiskt förmedlas till handelsregistret när jag lämnar bolagets skattedeklaration elektroniskt?

Skatteförvaltningen förmedlar automatiskt till handelsregistret alla de bokslutsuppgifter som du har lämnat i e-tjänsten och som du har namngett enligt de bilagetyper som har reserverats för bokslutsuppgifter. I e-tjänsten ska du välja någon av bilagetyperna nedan för varje bilaga:

 • Tilinpaatos (Bokslut)
 • Konsernitilinpaatos (Koncernbokslut)
 • Tuloslaskelma (Resultaträkning)
 • Tase (Balansräkning)
 • Tuloslaskelma_ja_tase (Resultaträkning och balansräkning)
 • Tilintarkastuskertomus (Revisionsberättelse)
 • Yhtiokokouksen_ptkote (Utdrag_ur_bolagsstammoprotokoll)
 • Tilintarkastuskertomus_ja_ptkote (Revisionsberättelse och utdrag ur protokoll)
 • Toimintakertomus (Verksamhetsberättelse)
 • Tilinpaatoksen_liitetiedot (noterna till bokslutet till PRS)
 • Rahoituslaskelma (Finansieringsanalys)

I MinSkatt ska du välja ”PRS och Skatteförvaltningen” (t.ex. PRS och Skatteförvaltningen – Bokslut) som bilagetyp för en fil som bifogas till skattedeklarationen, om du vill att filen ska förmedlas till handelsregistret.

Om du i MinSkatt svarar på begäran om utredning på fliken Begäran om utredning förmedlas bilagorna inte till Patent- och registerstyrelsen för publicering.

14. Kan man skydda en elektronisk bilaga som innehåller bokslutsuppgifter innan man skickar den till Skatteförvaltningen?

När du lämnar in en skattedeklaration elektroniskt och när Skatteförvaltningen förmedlar bokslutsuppgifter till handelsregistret sker detta över en säker förbindelse. Man får inte använda något särskilt skydd för de filer som skickas. Skyddet kan hindra Skatteförvaltningen från att ta emot filerna och förmedla dem till handelsregistret.

15. Ska man använda bilageblankett 63 då man lämnar in skattedeklaration 6B elektroniskt? 

Bilageblankett 63 används inte när du lämnar in skattedeklarationen elektroniskt.

16. Om jag kompletterar bokslutet genom att lämna in bokslutsbilagor elektroniskt, får jag sända dem som en separat bifogad fil eller måste jag också då sända hela bokslutspaketet på nytt i en fil med namnet "tilinpaatos”?

Lämna in alla bokslutshandlingar som en helhet alltid när det är möjligt. Då kan du vara säker på att bokslutet registreras rätt.

Om du kompletterar bokslutet med revisionsberättelsen eller utdraget ur bolagsstämmoprotokollet, lämna bara dokumenten i fråga som bifogade filer och namnge dem som följande:

 • Tilintarkastuskertomus (Revisionsberättelse)
 • Yhtiokokouksen_ptkote (Utdrag_ur_bolagsstammoprotokoll)
 • Tilintarkastuskertomus_ja_ptkote (Revisionsberättelse och utdrag ur protokoll)

Om du vill komplettera bokslutet med något annat dokument än med revisionsberättelsen eller utdraget ur bolagsstämmoprotokollet, lämna in hela bokslutet på nytt som en bifogad fil med namnet ”Tilinpaatos”. I denna bifogade fil ska man då samla hela bokslutshelheten.

I MinSkatt ska du välja ”PRS och Skatteförvaltningen” (t.ex. PRS och Skatteförvaltningen – Revisionsberättelse) som bilagetyp för en fil som bifogas till skattedeklarationen, om du vill att filen ska förmedlas till handelsregistret.

17. Om jag måste sända en ersättande skattedeklaration elektroniskt, måste jag då också sända bokslutsuppgifterna på nytt?

Om inga bokslutsuppgifter ändrats ska man inte sända dem på nytt. Om du emellertid har sänt alla bokslutsuppgifter som en fil och korrigerar någon som helst av bokslutsuppgifterna, ska du sända hela bokslutshelheten på nytt.

18. Om jag kompletterar den elektroniska skattedeklarationen med bokslutsuppgifter, måste jag då också sända skattedeklarationen på nytt?

När du sänder bokslutsuppgifter elektroniskt, kräver inte alla deklarationskanaler att du sänder skattedeklarationen på nytt.

I MinSkatt kan du med funktionen Bokslutsuppgifter och dividendutdelning komplettera skattedeklarationen endast med bokslutsuppgifterna. Lägg till de kompletterande bokslutsuppgifterna genom att klicka på knappen Lägg till en fil under Bilagor. Du kan välja följande bilagetyper: koncernbokslut, bokslut, revisionsberättelse och bolagsstämmoprotokoll.

När du deklarerar dividendutdelningar via funktionen, bifoga under Bilagor också bolagsstämmoprotokollet eller utdraget ur bolagsstämmoprotokollet om du vill att Patent- och registerstyrelsen publicerar uppgifterna i handelsregistret.

19. Hur ska jag göra för att elektroniskt anmäla uppgifter om extra dividendutdelning endast till Skatteförvaltningen? 

Du kan lämna anmälan om extra dividendutdelning i MinSkatt. Du kan lämna uppgifter i MinSkatt inom 15 månader efter att räkenskapsperioden gått ut. Extra dividendutdelning ska anges i skattedeklaration 6B med funktionen Bokslutsuppgifter och dividendutdelning. Välj Extra dividendutdelning i listrutan som typ av vinstutdelning och uppge när bokslutet har fastställts, beloppet av dividend samt datumet fr.o.m. dividenden kan lyftas.

I andra hand kan du lämna uppgifter om extra dividendutdelning genom att skicka protokollet eller en fritt formulerad redogörelse. Använd följande bilagetyper i e-tjänsterna

 • "Muu liite" och preciseringen "_lisaosingonjako".
 • Beslut om extra dividendutdelning endast till Skatteförvaltningen.

De tillgängliga bilagetyperna för att anmäla extra dividender varierar enligt e-tjänst.

Om du lämnar uppgifterna om extra dividendutdelning med bilagetypen ”Yhtiokokouksen_ptkote”, förmedlas uppgifterna till PRS. Extra dividendutdelningar behöver inte anmälas till handelsregistret.

20. Måste man använda blankett 63 då man sänder bokslutsuppgifterna på papper i det fall att alla bokslutsuppgifter framgår av bokslutet, utdraget ur bolagsstämmoprotokollet och revisionsberättelsen?

Om du deklarerar på papper ska bilageblankett 63 användas ifall du vill att uppgifterna om bolagsstämmans beslut förmedlas till PRS. Då man deklarerar på papper ska uppgifterna om bolagsstämmans beslut meddelas på bilageblankett 63. Glöm inte att häfta ihop bokslutsuppgifterna med blankett 63 så att blankett 63 blir pärmblad till bokslutsuppgifterna. Endast det garanterar att bokslutsuppgifterna behandlas rätt inom Skatteförvaltningen.

21. Måste jag sända bolagsstämmans protokoll eller protokollsutdrag om dividendutdelningsuppgifterna har fyllts i på blankett 63?

I handelsregistret ska registreras en styrelseledamots eller verkställande direktörens intyg om datumet då bokslutet fastställdes och beslutet från bolagsstämman angående bolagets vinst eller förlust (se fråga 2). Häfta därför ihop bolagsstämmoprotokollet eller utdraget ur bolagsstämmoprotokollet med blankett 63. Lämna inte sekretessbelagda uppgifter som till exempel personbeteckningar i handlingarna.

Sidan har senast uppdaterats 28.3.2024