Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Så här deklarerar och betalar du moms på import

Importören i momsregistret ska deklarera och betala moms på import av varor på eget initiativ med momsdeklarationen.

Gör så här:

1

Beräkna grunden för moms på import och skattebeloppet

Räkna först ut grunden för momsen på import. Räkna bland annat in i grunden:

  • tullvärdet
  • tullar, skatter och andra avgifter som tullen tar ut
  • kostnader som hänför sig till importen.

Beräkna därefter momsbeloppet för importen utgående från skattegrunden. Använd de finska momssatserna.

Skattebeloppet = skattegrund x skattesats (24 %, 14 % eller 10 %)

Läs mer:

2

Deklarera momsen på import

Lämna uppgifterna i momsdeklarationen i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Hänför uppgifterna till momsdeklarationen enligt förtullningsdagen i det första förtullningsbeslutet, dvs. till deklarationen för den skatteperiod under vilken förtullningsbeslutet har meddelats. Du ser förtullningsdagen i de första förtullningsbesluten enligt det nya tullklareringssystemet i punkten ”Övergång till fri omsättning”.

Ange momsen på import och skattegrunden i följande punkter:

  • Import av varor från områden utanför EU
  • Moms på import av varor från områden utanför EU.

Om de importerade varorna används för ändamål som berättigar till avdrag ska du deklarera momsen som ska dras av i samma deklaration i punkten ”Moms som ska dras av för skatteperioden”.

3

Betala momsen på import

Du kan också betala skatten i MinSkatt. Kom ihåg att använda referensnumret för skatter på eget initiativ om du betalar momsen till exempel i nätbanken. Du kan kontrollera betalningsuppgifterna i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Exempel: Periodisering av import av varor och den sista inlämningsdagen för deklarationen

Förtullningsdatumet i det första förtullningsbeslutet är 21.1.2021 och därför har förtullningsbeslutet meddelats i januari. Deklarera uppgifterna i momsdeklarationen för januari som ska lämnas in senast den 12 mars. Ange i momsdeklarationen skattegrunden, skattebeloppet och eventuellt avdrag, om varan är avsedd för sådan användning som i sin helhet berättigar till avdrag.

Kontrollera uppgifterna i förtullningsbeslutet för att deklarera momsen

Du kan söka jämförelseuppgifter om import skilt för varje förtullningsbeslut i MinSkatt (Funktioner » Företagsverksamhet » Jämförelseuppgifter om moms på import). Momsgrunden och skattebeloppet kan beräknas utifrån jämförelseuppgifterna. Kontrollera likväl alltid att jämförelseuppgifterna stämmer.

Du kan söka uppgifter om den tidsperiod som du valt till exempel enligt skatteperioden eller förtullningsbeslutet. Som sökvillkor kan du också använda

  • ombudets namn
  • förtullningsbeslutets nummer
  • tullvärde.

Du kan också ladda ned sökresultaten på din egen dator som en csv-fil (knappen Ladda ned som fil).

Du kan filtrera sökresultatets uppgifter till exempel enligt förtullningsbeslutets nummer (funktionen Filtrera). När du väljer förtullningsbeslutets nummer i sökresultatet ser du en närmare specifikation av uppgifterna i förtullningsbeslutet, till exempel uppgiften om det ytterligare förfarandet.

Du ser dessutom uppgifterna enligt förtullningsbesluten som ett totalbelopp på momsdeklarationen, separat för varje skatteperiod (jämförelseuppgift från Tullen om varuimport). Totalbeloppet består av tullvärdena i förtullningsbeslutet för skatteperioden, de tullar som Tullen tagit ut samt skatter och andra avgifter. I momsdeklarationen ser du också närmare uppgifter om importen per förtullningsbeslut (knappen Visa närmare uppgifter).

Närmare importspecifika uppgifter i förtullningsbeslutet kan fås direkt till bokföringsprogrammet. De importspecifika uppgifter som kan fås är vissa uppgifter i förtullningsbeslutet, såsom förtullningsbeslutets nummer, förtullningsdatumet och tullvärdet. Kontakta din programvaruleverantör och utred hur du får uppgifterna direkt till ditt bokföringsprogram.

Via Ilmoitin.fi är det möjligt att få tillgång till uppgifterna även utan ett bokföringsprogram.
Läs mer om förfrågan om uppgifter via Ilmoitin.fi.

Företagens importdeklarationer till Tullen har förnyats den 19 april 2021

Förnyelsen gäller de tulldeklarationer med vilka företag deklarerar överlåtelse av varor till fri omsättning. Förnyelsen har medfört ändringar i de förtullningsbeslut som fattas på basis av importdeklarationer. Bland annat ändrades koderna i tulldeklarationerna för det ytterligare förfarandet.

Om det till exempel är fråga om import från ett annat EU-land till Åland eller import mellan Finland och Åland (sk. förtullning över skattegränsen), visas tullvärdet alltid som 0 euro i jämförelseuppgifterna i MinSkatt.

Vid förtullningar av varor av ringa värde visas tullvärdet inte heller alltid i jämförelseuppgifterna i MinSkatt. Läs mer i meddelandet från Tullen)

I sådana situationer ska du själv ta reda på tullvärdet för beräkningen av momsgrunden. Läs mer om förnyelsen (Tullen)

Hur korrigeras en felaktig deklaration?

Om du märker ett fel i skattedeklarationen, till exempel i skattegrunden eller skattebeloppet, ska uppgifterna korrigeras. Korrigera felet genom att lämna in en helt ny deklaration (s.k. ersättande deklaration) för den skatteperiod som felet gäller. Den nya deklarationen ersätter den tidigare deklarationen. Ange alla momsuppgifter på nytt i den nya deklarationen till det rätta beloppet.

Exempel: Ett företag har importerat varor och fått ett förtullningsbeslut från Tullen. Förtullningsdatumet är 15.1.2021. Företaget har deklarerat skattegrunden för importen och skattebeloppet i momsdeklarationen för januari 2021. I efterskott upptäcker deklaranten att fel varukod angetts för varan i tulldeklarationen. Företaget korrigerar den tidigare tulldeklarationen. Ändringen av benämningen medför en högre tullavgift.

Företaget får ett korrigerat förtullningsbeslut från Tullen. Det korrigerade förtullningsbeslutet påverkar även beräkningen av skattegrunden. Företaget ska korrigera sin momsdeklaration. Företaget lämnar in en ny momsdeklaration och hänför den enligt den ursprungliga förtullningsdagen till januari 2021 (15.1.2021). I denna s.k. ersättande deklaration korrigerar företaget skattegrunden och skattebeloppet för importen, och anger även alla andra momsuppgifter för skatteperioden på nytt.

Tilläggsinformation på Tullens sidor:

Läs mer om deklaration och betalning av moms