Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Mervärdesbeskattningen vid import av varor

Skatteförvaltningen ansvarar för mervärdesbeskattningen av varuimport fr.o.m. 1.1.2018 i situationer där importören har förts in i registret över mervärdesskattskyldiga. Importören ska räkna mervärdesskatten på import på eget initiativ samt deklarera och betala skatten till Skatteförvaltningen. Tulldeklarationen ska även fortsättningsvis lämnas in till Tullen.

Med import avses import av varor från områden utanför EU till EU-området. Importen sker i Finland om varan är i Finland när den införs till EU-området.

När ansvarar Skatteförvaltningen för mervärdesbeskattningen vid import?

Skatteförvaltningen ansvarar för mervärdesbeskattningen vid import, då:

  • Importören har förts in i registret över mervärdesskattskyldiga (det räcker inte att registreringsansökan är anhängig).
  • Tulldeklarationen om import har godkänts 1.1.2018 eller senare. Tulldeklarationens godkännandedatum visas i förtullningsbeslutet.
  • Importören är en enskild näringsidkare och varorna har importerats för affärsverksamhet. I dessa fall ska man använda FO-numret vid import i stället för personbeteckningen.

När ansvarar Tullen för mervärdesbeskattningen?

Tullen kommer även framöver att ansvara för mervärdesbeskattningen bl.a. då importören inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga.  Tullen sköter mervärdesbeskattningen vid import t.ex. då importören är

  • en konsument
  • en enskild näringsidkare och importen inte har något samband med importörens affärsverksamhet. I dessa fall ska man använda näringsidkarens personbeteckning vid import i stället för FO-numret. På detta sätt vet Tullen att varorna importeras för privat bruk.
  • en utländsk näringsidkare som inte har införts i registret över mervärdesskattskyldiga i Finland.

Tullen ansvarar även för all import i strid med tullbestämmelserna, t.ex. smuggling eller en annan situation där varor inte över huvud taget har anmälts till Tullen. Tullen ansvarar också för mervärdesbeskattningen av sådan import.

I ovanstående avsnitt "När ansvarar Skatteförvaltningen för mervärdesbeskattningen vid import?" och "När ansvarar Tullen för mervärdesbeskattningen?" texter i visuell form.

Exempel: Behörig myndighet
Importören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga. Importören lämnar in en importdeklaration till Tullen 18.1.2018. Tullen godkänner tulldeklarationen under samma dag. I detta fall är Skatteförvaltningen behörig myndighet, eftersom importören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga och tulldeklarationens godkännandedatum är 1.1.2018 eller senare. Importörer räknar mervärdesskatten och deklarerar den på eget initiativ i sin momsdeklaration.

Vem är skattskyldig för importen?

Deklaranten, dvs. en person eller annan aktör i vars namn tulldeklarationen lämnas in, är skyldig att betala skatt på import. Läs mer: Hur lämnar jag in en importdeklaration

 Deklaranten kan även vara ett s.k. indirekt ombud. Vid indirekt ombudskap handlar ett ombud i eget namn för importörens räkning. I sådana fall är importören av varan, dvs. huvudmannen, skattskyldig. Den som verkar som ett indirekt ombud ska ange huvudmannens FO-nummer eller personbeteckning på tulldeklarationen. Personbeteckning används vid privat införsel av en privatperson. Åland avviker från huvudregeln för indirekt ombudskap.

 

Läs mer: Så här påverkar Storbritanniens utträde ur EU beskattningen