Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Källskatt på dividend-, ränte- och royaltyinkomster

Om ett utländskt samfund får dividender, räntor eller royalties från Finland, ska betalaren på inkomsten ta ut en källskatt på:

  • 20 % av ett identifierat samfund,
  • 30 % av en identifierad mottagare, då det till exempel är oklart ifall mottagaren anses vara ett samfund,
  • 35 % av en oidentifierad förvaltarregistrerad akties ägare som får dividendinkomst från ett offentligt noterat bolag.

De tillämpliga skatteprocenterna kan påverkas av ett skatteavtal eller en annan rättslig grund.

Inkomsttagaren kan påverka den källskatteprocent som tas ut i tre olika skeden:

  1. genom att lämna nödvändig utredning till betalaren före utbetalningen,
  2. genom att lämna nödvändig utredning till betalaren efter utbetalningen under utbetalningsåret, då den uttagna källskatten kan rättas genom rättelse under utbetalningsåret -förfarandet (s.k. ”Quick Refund” -förfarandet),
  3. genom att ansöka om återbäring av källskatt hosSkatteförvaltningen i Finland efter utbetalningsåret.

Som nödvändig utredning kan anses uppgifter med vilka inkomsttagaren säkert kan identifieras samt med vilka tillämpbarheten av skatteavtalet eller en annan rättslig grund kan säkerställas. Om det är oklart vilken källskatteprocent som ska tas ut, kan inkomsttagaren ansöka om källskattekort eller förhandsavgörande hos Skatteförvaltningen i Finland under utbetalningsåret. Om för mycket källskatt tas ut, kan inkomsttagaren ansöka om återbäring av källskatt hos Skatteförvaltningen i Finland efter utbetalningsåret. Ovanstående skeden behandlas noggrannare separat för vart och ett inkomstslag.

Dividendinkomst

Källskatteprocenten som ska tas ut på dividendinkomst kan påverkas av skatteavtal mellan Finland och ett utländskt samfunds hemviststat, den nationella lagstiftningen eller EU-rätten. Källskatt kan tas ut i enlighet med skatteavtalet mellan Finland och ett utländskt samfunds hemviststat, då dividendutbetalaren kan säkerställa att dividendmottagaren har rätt till skatteavtalsförmåner. Då dividendmottagaren ger betalaren en pålitlig utredning om rätten till skattefri inkomst på basis av ett skatteavtal, den nationella lagstiftningen eller EU-rätten, kan avstås från att ta ut källskatt. Ett utländskt samfund kan vid behov ansöka om källskattekort eller förhandsavgörande hos Skatteförvaltningen i Finland under dividendens utbetalningsår.

Då för mycket källskatt tagits ut, kan detta rättas under det år dividenden utbetalas efter det att dividenden utbetalts. Dividendmottagaren kan även efter utbetalningstidpunkten lämna en pålitlig utredning till dividendutbetalaren över att dividendmottagaren är berättigad till en lägre källskatteprocent. Den finska dividendutbetalaren eller det av den finska utbetalaren befullmäktigade verksamma kontoförande institutet i Finland, d.v.s. den bank som tagit hand om utbetalningen av de av det finska bolaget utdelade dividenderna, kan på eget initiativ rätta den uttagna källskatten under utbetalningsåret. Ytterligare för rättande under utbetalningsåret kan dividendmottagaren ansöka om källskattekort hos Skatteförvaltningen i Finland.

Beträffande utbetalningstid och förfarande under utbetalningsåret har stadgats ett skilt undantag, gällande av ett offentligt noterat bolag utbetalad dividendinkomst på förvaltningsregistrerad aktie. I dessa situationer, kan även den i Skatteförvaltningens förvararregister registrerade förvararen ta skatteansvaret för ifrågavarande dividender och då erbjuda källskatteförmåner till sina kunder vid utbetalningstidpunkten eller under utbetalningsåret. Läs mer om beskattning av dividender på förvaltningsregistrerade aktier.

Då för mycket källskatt tagits ut, kan dividendmottagaren ansöka om återbäring hos Skatteförvaltningen i Finland efter utbetalningsåret. Ansökan skickas via de elektroniska kanalerna eller på pappersblankett 6163r och bör vara framme hos Skatteförvaltningen i Finland senast inom tre kalenderår räknat från ingången av året efter det år då källskatten togs ut.

Ränte- och royaltyinkomst

I Finland tas i allmänhet inte ut källskatt på räntor som betalas till en begränsat skattskyldig. Ingen källskatt tas ut på royalties, om det är fråga om sådana royalties som avses i ränte- och royaltydirektivet (2003/49/EG). För ränte- eller royaltyinkomsten kan ansökas om källskattekort hos Skatteförvaltningen i Finland innan betalningen av inkomsten. Om källskatt har tagits ut på ränte- eller royaltyinkomst, kan inkomsttagaren ansöka om återbäring där av hos Skatteförvaltningen i Finland redan under det år då inkomsten betalts samt under de följande tre kalenderåren. Ansökan skickas via de elektroniska kanalerna eller på pappersblankett 6163r.

Ansökningen

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021