Utländskt företag i Finland – vilka är företagets skattskyldigheter i Finland?

Bekanta dig med anvisningarna för utländska företag. Genom att svara på frågorna får du veta vilka skattskyldigheter ett utländskt företag av aktiebolagsform har i Finland.

Dessa anvisningar är avsedda för begränsat skattskyldiga utländska företag. I och med den ändring av inkomstskattelagen som trädde i kraft 1.1.2021 anses ett utländskt samfund vara allmänt skattskyldigt om dess verkliga ledning utövas i Finland. Läs mer om platsen för den verkliga ledningen och allmänt skattskyldiga utländska samfunds skatteförpliktelser.

Ett utländskt företags skyldigheter påverkas av

  • hurdan verksamhet företaget bedriver
  • hurdan egendom företaget har i Finland
  • om ett fast driftställe bildas för företaget i Finland.

Svara på följande frågor. Du får veta vilka skatterelaterade skyldigheter ett utländskt företag har i Finland.

Observera att anvisningarna nedan är en del av Skatteförvaltningens allmänna rådgivning, och inte bindande i verkställandet av beskattningen. Du får ett avgörande som är bindande i beskattningen genom att begära ett avgiftsbelagt förhandsavgörande.

Kommer du till Finland för att arbeta som arbetstagare? Ta del av följande anvisningar: