Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Företags arbetsgivarskyldigheter

Om ett utländskt företag betalar lön till en arbetstagare som arbetar i Finland kan företaget vara skyldigt att sköta sådana ärenden i Finland som hänför sig både till beskattningen och till socialskyddet.

Dessa arbetsgivarskyldigheter påverkas av om företaget har ett fast driftställe i inkomstbeskattningen i Finland.

Vad avses med fast driftställe i inkomstbeskattningen?

Dessa anvisningar är avsedda för begränsat skattskyldiga utländska företag. Ett utländskt samfund anses vara allmänt skattskyldigt om dess verkliga ledning utövas i Finland. Läs mer om platsen för den verkliga ledningen och allmänt skattskyldiga utländska samfunds arbetsgivarförpliktelser.

Företaget har inte ett fast driftställe i Finland

Om ett utländskt företag inte har ett fast driftställe i inkomstbeskattningen i Finland behöver företaget inte registrera sig i arbetsgivarregistret. Företaget ska dock lämna en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret i följande situationer:

 1. Företaget betalar ut lön till en arbetstagare som arbetar i Finland och uppfyller något av följande villkor:
  • är försäkrad i Finland
  • vistas i Finland i över 6 månader
  • är en begränsat skattskyldig hyrd arbetstagare vars lön Finland har rätt att beskatta enligt skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland.
 2. Företaget betalar ut lön till en arbetstagare som arbetar utomlands men är försäkrad i Finland.

Det utländska företaget behöver inte verkställa förskottsinnehållning om företagets arbetstagare vistas i Finland i över sex månader. Arbetstagaren betalar själv skatterna som förskottsskatter.

Det utländska företaget kan alltid ansöka om arbetsgivarregistrering frivilligt. Då har företaget samma arbetsgivarskyldigheter som ett företag som har ett fast driftställe i Finland.

I vilka situationer ska utbetalaren verkställa förskottsinnehållning?

Om arbetsgivaren dock verkställer förskottsinnehållning på arbetstagarens lön, ska arbetsgivaren också anmäla förskottsinnehållningarna.

Om lönen utbetalas av en så kallad ställföreträdande betalare i Finland ska den ställföreträdande betalaren verkställa förskottsinnehållning på lönen. Då påför Skatteförvaltningen inte förskottsskatt för arbetstagaren.

Så här anmäler du löner och arbetsgivarprestationer

Företaget har ett fast driftställe i Finland

Om ett utländskt företag har ett fast driftställe i inkomstbeskattningen i Finland ska du göra så här

1

ANMÄL FÖRETAGET TILL ARBETSGIVARREGISTRET

Företaget ska registrera sig i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister om företaget har ett fast driftställe i Finland och det betalar ut lön i Finland

 1. regelbundet till 2 eller flera löntagare
 2. samtidigt till minst 6 löntagare även om deras anställningsförhållanden är tillfälliga och avsedda att vara kortvariga.

Om företaget inte ännu har ett finskt FO-nummer ska du anmäla företaget till arbetsgivarregistret med etableringsanmälan Y1, Y2, eller Y3.

Om företaget redan har ett finskt FO-nummer ska du anmäla företaget till arbetsgivarregistret i MinSkatt eller med ändringsanmälan Y4, Y5 eller Y6.

Anmäl dig till arbetsgivarregistret i MinSkatt

Hämta Y-blanketten i FODS-tjänsten

2

VERKSTÄLL FÖRSKOTTSINNEHÅLLNING

Verkställ förskottsinnehållning på lönen enligt arbetstagarens skattekort eller källskattekort. Beräkna skatterna på det sammanlagda beloppet av penninglönen och naturaförmånerna.

Förskottsinnehållningarna ska betalas till Skatteförvaltningen på eget initiativ varje månad.

Så här anmäler du löner och arbetsgivarprestationer

Så här betalar du skatter på eget initiativ

3

BETALA ARBETSGIVARES SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFT

Betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på basis av lönen om arbetstagaren inte har intyg för utsänd arbetstagare A1 (E 101).

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska betalas på eget initiativ till Skatteförvaltningen varje månad.

Så här anmäler du löner och arbetsgivarprestationer

Så här betalar du skatter på eget initiativ

Skyldigheter i anslutning till socialskyddet

Arbetsgivaren ska sköta om de skyldigheter som anknyter till det sociala skyddet på basis av om arbetstagaren har ett intyg för utsänd arbetstagare.

Arbetstagaren har intyget A1 (E 101) eller något annat intyg för utsända arbetstagare

Om arbetstagaren har intyget A1 (E 101) behöver arbetsgivaren inte betala några socialskyddsavgifter i Finland under intygets giltighetstid. Intyget bevisar att arbetstagaren fortfarande omfattas av socialskyddet i hemviststaten.

Socialskyddsmyndigheten i hemviststaten har eventuellt beviljat arbetstagaren intyget A1 (E 101), om

 • ett utländskt företag har sänt sin arbetstagare till Finland
 • om företaget har sin hemvist inom Europeiska unionen eller Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz.

Om arbetstagaren inte har ett intyg för utsända arbetstagare

Om arbetstagaren inte är försäkrad i sin hemviststat måste arbetsgivaren teckna en pensionsförsäkring för arbetstagaren i ett finländskt pensionsförsäkringsbolag.

Arbetsgivaren betalar försäkringspremier till pensionsanstalten. Försäkringspremien är cirka 20 % av lönen. Premien omfattar arbetstagarens premieandel, som arbetsgivaren måste ta ut på arbetstagarens lön i samband med varje löneutbetalning. Även utländska arbetsgivare ska enligt pensionslagen för arbetstagare (ArPL) i regel ordna ett pensionsskydd för sina arbetstagare som arbetar i Finland.

Mer information får du hos Pensionsskyddscentralen

Utöver pensionsförsäkringen kan arbetsgivaren också vara skyldig att teckna en

 • olycksfallsförsäkring
 • arbetslöshetsförsäkring
 • grupplivförsäkring.

Mer information får du av

Hur stora är försäkringspremierna?

Kontrollera beloppen av socialförsäkringsavgifterna

Vilka påföljder kan försummelser leda till?

Löner som betalats ut och förskottsinnehållningar som verkställts ska anmälas till inkomstregistret. Om du lämnar uppgifterna för sent måste du betala en förseningsavgift. Om du inte alls lämnar uppgifter som anknyter till beskattningen är påföljden en skatteförhöjning eller försummelseavgift.

Om arbetsgivaren inte tagit ut skatt på arbetstagarens lön kan Skatteförvaltningen påföra arbetsgivaren att betala skatterna. Skatteförvaltningen kan också avregistrera företaget ur förskottsuppbördsregistret på grund av försummelser.

Sidan har senast uppdaterats 13.12.2023