Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Socialförsäkringsavgifter

Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter är

Sjukförsäkringsavgift

Som arbetsgivare ska du betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift för en 16–67-årig arbetstagare om hen enligt sjukförsäkringslagen är försäkrad i Finland.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska betalas även om någon förskottsinnehållning inte kan tas ut. Så kan vara fallet t.ex. om lönen betalas i form av enbart naturaförmån eller då det står i skattekortet att någon förskottsinnehållning inte behöver tas ut på lönen. Sjukförsäkringsavgift betalas inte på arbetsersättningar.

Kontrollera om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska betalas på prestationen.

Också arbetstagaren ska betala den försäkrades sjukförsäkringspremie. Premien ingår i förskottsinnehållningssatsen, varför arbetsgivaren inte separat behöver ta ut den på lönen.

Om arbetstagaren får lön för arbete utomlands kan lönen vara skattefri i Finland på basis av den s.k. sexmånadersregeln. Arbetstagarens sjukförsäkringspremie (s.k. miniinnehållning) och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift måste tas ut på försäkringslönen.

 
Betalning till Skatteförvaltningen 2023 2022
Arbetsgivarens sjukförsäkringspremie 1,53 % 1,34 %
Den försäkrades sjukförsäkringspremie:    
  • sjukvårdspremie på löne- och företaginkomster
0,60 % 0,53 %
  • dagpenningspremie

1,36 %

0,00 %, om inkomsterna är under 15 703 euro

1,18 %

0,00 %, om inkomsterna är under 15 128 euro

s.k. miniinnehållning (sjukvårds- och dagpenningspremie)

1,96 %, om inkomsterna är minst 15 703 euro

0,60 %, om inkomsterna är under 15 703 euro

1,71 %, om inkomsterna är minst 15 128 euro

0,53 %, om inkomsterna är under 15 128 euro

Pensions- och förmånsinkomsternas sjukvårdspremie 1,57 % 1,50 %
Förhöjning av FöPl-företagarens dagpenningspremie 0,23 % 0,14 %
Förhöjd FöPl-företagarens dagpenningspremie 1,59 % 1,32 %

Arbetspensionsförsäkringsavgift (ArPL)

Arbetsgivaren ska teckna en försäkring för de arbetstagare i åldern 17–68 år vars månadsinkomst överskrider den nedre gränsen för försäkringsskyldigheten. Både arbetsgivaren och löntagaren betalar arbetspensionsförsäkringsavgift. Som arbetsgivare ska du ta ut arbetstagarens andel i samband med lönebetalningen. Betala både arbetstagarens och arbetsgivarens andel till arbetspensionsförsäkringsbolaget.

Läs mer om arbetspensionsförsäkringar (arbetspension.fi)

 
Betalning till försäkringsbolaget 2023 2022
Den anställdes pensionsförsäkringspremie (17–52-åriga)


7,15 % 7,15 %
Den anställdes pensionsförsäkringspremie (53–62-åriga) 8,65 % 8,65 %
Den anställdes pensionsförsäkringspremie (63–68-åriga) 7,15 % 7,15 %

Avtalsarbetsgivarens pensionsförsäkringspremie (genomsnittlig)

Avtalsarbetsgivare är sådana arbetsgivare som kontinuerligt har anställd personal

17,39 % 17,40 %
Arbetsgivarens pensionsförsäkringspremie (sjömän) 11,4 % 11,4 %

Arbetslöshetsförsäkringsavgift

Obs! Betalningsgränsen för skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremier stiger 2023: arbetsgivaren ska betala arbetslöshetsförsäkringspremier om denne under ett kalenderår betalar sammanlagt över 1 400 euro i lön till sina arbetstagare (tidigare 1 300 euro). Arbetslöshetsförsäkringspremier ska betalas om arbetstagaren är 18–64-år (tidigare 17–64-år).

Också arbetstagaren måste betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Som arbetsgivare ska du räkna ut premien på grundval av summan av lönerna och naturaförmånerna och dra av arbetstagarens andel från hens nettolön i samband med lönebetalningen.

Försäkringsskyldigheten gäller också företagets delägare.

Läs mer om arbetslöshetsförsäkringar (tyollisyysrahasto.fi/sv/) 

 
Betalning till Sysselsättningsfonden 2023 2022
Arbetsgivarens andel

0,52 %, om utbetalning av löner är högst 2 251 500 euro

2,06 %, om utbetalning av löner är över 2 251 500 euro

0,52 %, premien för delägare (oavsett lönebelopp)

0,50 %, om utbetalning av löner är högst 2 197 500 euro

2,05 %, om utbetalning av löner är över 2 197 500 euro

0,50 %, premien för delägare (oavsett lönebelopp)

 

Arbetstagarens andel

 

1,50 %

1,50 %

  • tas ut 1.1–31.7.22 om arbetstagaren är 17–64 år gammal
  • tas ut från och med 1.8.22 om arbetstagaren är 18 år (från och med ingången månaden efter födelsedagen)
Delägarens andel 0,75 % 0,74 %

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremie

Obs! Gränsen för skyldigheten att betala arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremier stiger 2023: Som arbetsgivare ska du teckna en försäkring för dina arbetstagare mot arbetsolycksfall och yrkessjukdomar om du totalt betalar mer än 1 400 euro i löner under ett kalenderår (tidigare 1 300 euro). Försäkringen ska vara i kraft genast då arbetstagaren börjar arbeta.

Olycksfallsförsäkringspremien varierar skilt för varje bransch och företag. Du får fakturan på försäkringspremien från försäkringsbolaget.

Om du är företagare kan du teckna en frivillig olycksfallsförsäkring för företagare.

Läs mer om försäkring för arbetsolycksfall och yrkessjukdom

Grupplivförsäkringspremie

Det kan hända att du också måste teckna en grupplivförsäkring för dina arbetstagare om det avtalats så i det kollektivavtal som gäller arbetsgivaren.

Försäkringsbolaget tar ut grupplivförsäkringspremien i samband med olycksfallsförsäkringspremien. Du får en separat faktura på dem från försäkringsbolaget. Premien varierar skilt för bransch och företag.

Sidan har senast uppdaterats 9.12.2022