Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Arbetsgivarregistret

I beskattningen ses en arbetsgivare antingen som tillfällig eller regelbunden arbetsgivare.

Tillfällig eller regelbunden arbetsgivare – när ska arbetsgivaren registrera sig?

Ett företag som är en regelbunden arbetsgivare måste alltid anmälas till arbetsgivarregistret. Ett företag är en regelbunden arbetsgivare i följande situationer:

  • Företaget betalar regelbundet lön till minst två eller flera arbetstagare
  • Företaget betalar regelbundet lön till minst en arbetstagare och därtill till en eller flera löntagare vars arbetsförhållande är tillfälligt eller avsett att vara kortvarigt.
  • Företaget samtidigt betalar lön till minst sex arbetstagare, även om dessas anställningsförhållanden är tillfälliga och avsedda att bli kortvariga.

En arbetsgivare som betalar ut löner tillfälligt är inte skyldig att anmäla sig till arbetsgivarregistret. Ett företag betalar löner tillfälligt om någotdera av följande villkor uppfylls:

  • Företaget har endast 1 fast anställd arbetstagare.
  • Företaget har 1–5 arbetstagare vars anställning inte varar hela kalenderåret.

Anmälningsansvaret för ett registrerat och ett inte registrerat företag skiljer sig ifrån varandra

Företaget ska lämna uppgifter om utbetalda löner till inkomstregistret med en löneuppgiftsanmälan. Anmälan ska lämnas även om företaget inte är infört i arbetsgivarregistret. Uppgiften om arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ska lämnas med arbetsgivarens separata anmälan.

Läs mer: Så här anmäler du löner och arbetsgivarprestationer

Om ditt företag är infört i arbetsgivarregistret, det vill säga är en regelbunden arbetsgivare, ska du lämna anmälan till inkomstregistret även för de månader då lön inte betalats ut. Uppgiften Ingen löneutbetalning lämnas med arbetsgivarens separata anmälan.

Om ditt företag inte är infört i arbetsgivarregistret, det vill säga är en tillfällig arbetsgivare, behöver du inte lämna en anmälan till inkomstregistret om företaget inte betalar ut lön eller andra prestationer.

Hur anmäler jag mig till arbetsgivarregistret?

Hur sker avregistrering?

Om ditt företags regelbundna löneutbetalning ändras till tillfällig eller upphör helt ska du anmäla det så snart som möjligt antingen i MinSkatt eller med nedläggningsanmälan i i företags- och organisationsdatasystemet YTJ (ytj.fi/sv/).  

Så avregistrerar du dig från Skatteförvaltningens register i Minskatt

När du har anmält att verksamheten läggs ned avregistrerar Skatteförvaltningen ditt företag från arbetsgivarregistret och meddelar dig om det och datumet för avregistrering. Deklarera och betala arbetsgivarprestationerna fram till detta datum.

Om du betalar ut löner sporadiskt efter att du anmält att den regelbundna löneutbetalningen slutar ska du anmäla och betala arbetsgivarprestationerna så länge du betalar ut löner.

Sidan har senast uppdaterats 15.3.2024