Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Utländska personaluthyrningsföretag i Finland

Om ett utländskt uthyrningsföretag hyr ut en av sina anställda till ett företag med hemort i Finland, har det utländska företaget arbetsgivarskyldigheter i Finland. Arbetsgivarskyldigheterna är lite olika om det utländska företaget anses ha ett sådant fast driftställe i Finland som avses i inkomstbeskattningen.

Vad betyder begreppet uthyrning av arbetskraft?

Med uthyrning av arbetskraft avses arrangemang där ett företag som hyr ut arbetskraft ställer en arbetstagare till ett annat företags förfogande. Den part som låter utföra arbetet är företaget som hyr personal.

Arbetstagaren står alltså i anställningsförhållande till det utländska bemanningsföretaget som också betalar arbetstagarens lön. Arbetet utförs dock under ledning och övervakning av den finländska uppdragsgivaren, vanligen i dess lokaler och med dess arbetsredskap.

Observera dock att om det i fråga om underentreprenad, då är det underentreprenadsföretaget som har rätt att leda och övervaka arbetet. Underentreprenadsföretaget skaffar i allmänhet också arbetsredskap och material åt arbetstagarna.

Arbetstagaren måste kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller skattebyrån och registrera sig inom en månad

En hyrd arbetstagare är skyldig att betala skatt på sina löneinkomster i Finland från den första arbetsdagen om han eller hon kommer till Finland från ett land som inte ingått skatteavtal med Finland eller från något av följande länder:

Albanien, Bermuda, Caymanöarna, Cypern, Danmark, Estland, Georgien, Guernsey, Island, Isle of Man, Jersey, Kazakstan, Lettland, Litauen, Moldavien, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Tadzjikistan, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland eller Vitryssland

En arbetstagare som hyrs ut av ett bemanningsföretag och som kommer från något av dessa länder ska registrera sig inom en månad från arbetets början på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller på skattebyrån. Då får arbetstagaren en finsk personbeteckning. Arbetstagaren ska kontakta skattebyrån för att få ett skattekort eller giroblanketter för att kunna betala in förskottsskatter.

Också användarföretaget gynnas av att bemanningsföretaget införs i förskottsuppbördsregistret

Vi rekommenderar att bemanningsföretag söker sig till förskottsuppbördsregistret. Företaget bör helst registrera sig innan användarföretaget betalar den första räkningen till bemanningsföretaget. Om bemanningsföretaget är förskottsuppbördsregistrerad i Finland behöver användarföretaget inte ta ut källskatt (13 %) på ersättningen för den uthyrda arbetskraft det anlitat.

Läs mer om förskottsuppbördsregistret på sidan Att inleda företagsverksamhet i Finland – utländska företag

Bemanningsföretaget ska registrera sig i arbetsgivarregistret

Ett bemanningsföretag ska registrera sig som arbetsgivare i Finland före den första lönebetalningen om det har ett fast driftställe i Finland. Ett bemanningsföretag kan också frivilligt ansöka om arbetsgivarregistrering i Finland även om det inte har fast driftställe i Finland. När ett bemanningsföretag har införts i det finska arbetsgivarregistret behöver arbetstagarna som arbetar i Finland inte själva se till att skatterna betalas i form av förskottsskatt.

När ett företag har införts i arbetsgivarregistret ska det verkställa förskottsinnehållning på arbetstagarnas löner och betala skatterna till Skatteförvaltningen. Förskottsinnehållningen eller källskatten tas ut enligt arbetstagarnas respektive skattekort. Om en utländsk arbetstagare stannar i Finland i högst sex månader, får han eller hon ett källskattekort från skattebyrån. Om vistelsen överskrider sex månader får arbetstagaren ett skattekort vars skatteprocent har räknats ut enligt en progressiv skatteskala.

Bemanningsföretaget ska lämna en etableringsanmälan till inkomstregistret

Bemanningsföretaget ska lämna en anmälan om sina arbetstagare i Finland senast den 5 kalenderdagen efter den första löneutbetalningen. Anmälan lämnas separat för varje arbetstagare. Anmälan ska lämnas till inkomstregistret. Anmälan lämnas om de uthyrda arbetstagare som kommer från ett land med vilket Finland inte har ett skatteavtal eller från något av följande länder, territorier osv.:

Albanien, Bermuda, Caymanöarna, Cypern, Danmark, Estland, Georgien, Guernsey, Island, Isle of Man, Jersey, Kazakstan, Lettland, Litauen, Moldavien, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Tadzjikistan, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland eller Vitryssland.

Ett utländskt bemanningsföretag ska lämna en etableringsanmälan om sina arbetsgivare, även om det är registrerat i arbetsgivarregistret i Finland.

Bemanningsföretaget ska ta hand om arbetstagarnas sociala trygghet

Arbetspensions-, arbetslöshets- och sjukförsäkringspremier tas ut för utländska arbetstagare som är försäkrade i Finland. Sjukförsäkringspremien tas dock endast ut om den lön som betalas till arbetstagaren är minst 800,02 euro i månaden 1.1. – 31.12.2024. Om en arbetstagare har ett giltigt A1-/E101-intyg eller ett annat intyg för utstationerade arbetstagare från hemviststaten, är hen inte försäkrad i Finland utan omfattas av försäkringsskyddet i hemviststaten.

Om arbetstagaren är försäkrad i Finland, ska arbetsgivaren se till att teckna en försäkring för denne och betala arbetsgivarens andel av pensions-, arbetslöshets- och olycksfallsförsäkringspremierna. Dessutom kan ett utländskt bemanningsföretag i egenskap av arbetsgivare vara skyldigt att betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (f.d. arbetsgivarens socialskyddsavgift) på lönen.

Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsanstalterna ger närmare information om arbetspensionsförsäkringar. Olycksfallsförsäkringsbolagen ger information om olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringar.

Bemanningsföretaget ska anmäla löner och arbetsgivarprestationer

För löner som betalats ut och förskottsinnehållningar som verkställts 1.1.2019 eller efter det ska arbetsgivaren lämna en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret. Anmäl uppgifterna inom 5 dagar från löneutbetalningen. En anmälan om löneuppgifter ska lämnas oavsett om arbetsgivaren är införd i arbetsgivarregistret.

De arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter som betalats under en månad ska anmälas till inkomstregistret med den separata anmälan. Lämna den separata anmälan senast den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden.

Läs mer om

Vad kan följa av försummelse av skyldigheterna

Skatteförvaltningen kan ålägga bemanningsföretaget eller dess representant att betala en försummelseavgift om företaget inte lämnar en anmälan om sina uthyrda arbetstagare eller om anmälan lämnas för sent.

Om du lämnar anmälan om löneuppgifter eller den separata anmälan för sent, påför Skatteförvaltningen en förseningsavgift. Om du inte alls lämnar någon anmälan måste vi uppskatta skattebeloppet för skatteperioden. Försummelse av anmälningsskyldigheten kan medföra en skatteförhöjning. Vi kan också stryka företaget ur förskottsuppbördsregistret till följd av försummelser.

Läs mer om utländska företags arbetsgivarskyldigheter

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024