Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut om källbeskattning av dividender för utländskt livförsäkringsbolag som tillhandahåller fondförsäkringar

Nyhet, 25.1.2017

Högsta förvaltningsdomstolen gav 23.5.2016 ett beslut gällande källbeskattning av den dividend ett luxemburgskt livförsäkringsbolag som tillhandahåller fondförsäkringar får från Finland (HFD:2016:77).

Vid bedömning av hur källbeskattningen av dividenden skulle behandlas skulle man enligt beslutet ta i beaktande artikel 63 FEUF om fri rörlighet för kapital i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artikel 40 i avtalet av 2.5.1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens beslut:

  • För år 2014 skulle källskatt inte uppbäras för dividenderna i den mån som dividenderna bolaget fått från fondanknutna aktier har ökat bolagets ansvarsskuld. Eftersom kostnadsbeloppet som uppbars av försäkringstagarna inte ökar bolagets ansvarsskuld, skulle andelen som motsvarar dessa kostnader tas i beaktande i form av ett avdrag. Bolaget skulle framlägga en utredning om hur dividenderna påverkar bolagets ansvarsskuld.

  • Från den totala summan av dividenden som erhållits för de finska aktier som ingick i fondförsäkringarna skulle vid uppbärande av källskatten för år 2015 göras avdrag för den andel av utgiften enligt 8 § 1 mom. 10 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, som motsvarade andelen av den från Finland erhållna dividenden av dividendmottagarens omsättning. Eftersom de förvaltningsavgifter som uppburits av försäkringstagarna minskar försäkringens värde och ansvarsskulden, skulle andelen av dessa kostnader tas i beaktande i form av ett avdrag.

Lösningen gäller endast behandlingen av källskatt på dividender i anslutning till ett livförsäkringsbolags fondförsäkringar. Skatteförvaltningen tillämpar den tolkning som framgår av beslutet endast på fondförsäkringar.

I beslutet hänvisas till 3 § och 7 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förfarande för motsvarande utländsk pensionsanstalt. Om ett utländskt livförsäkringsbolag som tillhandahåller fondförsäkringar anser sig ha rätt till återbäring av källskatt, kan anvisningen om källbeskattning för utländska pensionsanstalter tills vidare användas i tillämpliga delar som anvisning.

Enligt Finansinspektionens anvisningar består ett livförsäkringsbolags omsättning av försäkringspremieintäkterna före återförsäkrarnas andel, till vilken läggs nettointäkterna av placeringsverksamheten från resultaträkningen samt andra intäkter.

Skatteförvaltningen förutsätter att i ansökan om återbäring av källskatt lämnas i tillämpliga delar samma uppgifter och utredningar som krävs av pensionsanstalter. Dessutom ska beloppet av och grunderna för det avdrag som ska göras från dividendinkomsten utredas. Ansökan om återbäring görs på blanketten Ansökan om återbäring av källskatt. Som bilaga ska inlämnas en utredning om avdragsbeloppet och motiveringarna.

Sidan har senast uppdaterats 25.1.2017