Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Vanliga frågor och svar – Rysslands invasion av Ukraina: donationer och övriga skatteärenden

Vi får för tilfället många frågor som gäller människors och företags önskan att hjälpa Ukraina. På den här sidan har vi samlat svaren på dessa skattefrågor.

Sådana donationer får inte dras av i inkomstbeskattningen. Det samma gäller penningdonationer. Eftersom produkterna doneras och inte säljs kan företaget inte dra av produkternas anskaffningsutgifter i inkomstbeskattningen.

Observera den temporära ändringen i mervärdesskattelagen: Donationer av momspliktiga företag till flyende från Ukraina befrias från moms

Inkomster som du får för försäljning av varor och tjänster utgör skattepliktig inkomst för dig eller ditt företag. Detta gäller även om kunden betalar priset direkt till välgörenhet. Om du donerar inkomst som hör till dig eller ditt företag till välgörenhet handlar det om en gåva. Du kan inte dra av en sådan gåva från dina eller ditt företags inkomster i beskattningen. Det påverkar inte den skattemässiga behandlingen huruvida du gör donationen själv eller via ditt företag eller om någon annan gör donationen med ditt eller ditt företags samtycke.

Om du får hyresinkomst för uthyrning av en bostad utgör detta skattepliktig inkomst. Du får dra av utgifter som anknyter till uthyrningen från hyresinkomsten.

Om den hyra som du får är lägre än gängse hyra kan du dra av utgifter endast lika mycket som du får hyresinkomster. Förluster kan inte dras av.

Om du inte får hyresinkomster kan du inte heller dra av kostnader.

Den skattemässiga behandlingen är likadan oberoende av om ditt företag inkvarterar flyktingar från Ukraina gratis eller hyr en bostad till deras förfogande.

Om du uppträder gratis vid en välgörenhetskonsert uppstår det ingen beskattningsbar inkomst för dig.

Om ett företag eller en organisation arrangerar en välgörenhetskonsert utgör inkomsterna från den skattepliktig inkomst för arrangören. Företaget får inte dra av donationen som består av konsertens inkomster i sin beskattning.

Om konserten arrangeras av ett allmännyttigt samfund utgör dock inkomsten från konserten inte skattepliktig inkomst från näringsverksamheten, om konserten har arrangerats för att finansiera samfundets verksamhet.

Lönen som fåtts från arbete utomlands kan vara skattefri i Finland om arbetet utomlands räcker minst sex månader och du vistas i Finland i medeltal högst 6 dagar/månad (sexmånadersregeln). 

Undantagsvis kan man vistas mer i Finland om en tvingande eller oväntad orsak har lett till att arbetet utomlands har avbrutits eller upphört.

Krigstillstånd har utlysts i Ukraina och utrikesministeriet uppmanar att alla omedelbart ska lämna Ukraina och vissa områden i Ryssland. Det kan också förekomma politiska oroligheter i Ryssland och Vitryssland. Utrikesministeriet uppmanar att undvika alla resor till dessa länder.

Om arbetet i Ukraina, Ryssland eller Vitryssland har avbrutits eller upphört på grund av en dylik tvingande orsak och situationen har varit oväntad kan lön från arbete i dessa länder alltså vara skattefri enligt sexmånadersregeln.

Obs! Sexmånadersregeln för skattefrihet kan inte tillämpas på arbete i Finland, utan den gäller enbart för arbete som utförs utomlands.  Lön som fåtts för arbete som utförts i Finland (till exempel distansarbete) är alltid skattepliktig inkomst i Finland.

Läs mer om förutsättningarna i Från Finland till utlandet.

Överlåtelsevinsten från försäljningen av bostaden utgör skattefri inkomst om

  • du har ägt aktierna eller andelarna som berättigar till besittning av lägenheten eller byggnaden eller en del av den i minst två år och
  • du eller din familj under ägartiden har bott i bostaden i minst två år utan avbrott.

Om du hyr din egen stadigvarande bostad till flyktingar eller på annat sätt överlåter hela din bostad till flyktingars förfogande avbryts bostadens användning som egen stadigvarande bostad. Den egna boendetiden avbryts om bostaden hyrs ut eller överlåts till flyktingars förfogande även för en kort tid. Boendetiden på två år avbryts dock inte om du hyr ut eller överlåter till flyktingars förfogande endast en del av bostaden och samtidigt själv bor i bostaden. 

Du fattar alltid själv beslutet om donationen, eftersom arbetsgivaren inte ensidigt kan fatta beslut om att en del av arbetstagarens lön doneras till välgörenhet. I detta ärende bestämmer eller disponerar du alltså själv över din lön: du kan välja om arbetsgivaren donerar en del av din lön till välgörenhet. Därför påverkar donationen inte din beskattning och även den donerade delen av din lön utgör skattepliktig löneinkomst för dig.

På grund av de nuvarande sanktionerna är det nödvändigtvis inte möjligt att betala skatter via alla banker.  

Om du inte kan betala skatterna på grund av sanktionerna mot din bank, kan du öppna ett bankkonto i en annan bank och betala skatten via den banken.

Skatter kan också betalas kontant i Finland på Skatteförvaltningens kontor. Betalningen ska göras i euro. Ytterligare information om kontor som tar emot kontantbetalningar.

Observera att obetalda skatter skickas till utsökningsmyndigheten för indrivning och att sanktioner inte heller avbryter indrivningsåtgärder eller dröjsmålsräntor. När det senare är möjligt att betala skatterna ska de betalas till utsökningen enligt Utsökningsverkets anvisningar.

Du får ytterligare information från Utsökningsverket.

Också gällande betalningsarrangemang förfaller om skatterna inte betalas i tid.

Skatteförvaltningen betalar ut skatteåterbäringen normalt på det bankkonto som Skatteförvaltningen känner till.

Om vi inte kan betala skatteåterbäringen på ditt ryska bankkonto,

  • returneras skatteåterbäringen till Skatteförvaltningen. Du förlorar inte skatteåterbäringen utan den används till skatter som förfaller till betalning senare eller den betalas till dig när återbäringen igen kan betalas via banken. Då betalas krediteringsränta på skatteåterbäringen eller
  • du kan öppna ett bankkonto på en annan bank och anmäla ett nytt kontonummer till Skatteförvaltningen.

När du är stadigvarande bosatt utomlands, kan du i regel använda ett fordon skattefritt i Finland utan att behöva lämna en anmälan om skattefri användning. Läs mer om skattefri användning av fordon i Finland.

Se även

Sidan har senast uppdaterats 26.4.2022