Ändringar i beskattningen

Vi har på denna sida samlat information om kommande ändringar i beskattningen.

Se också sammandraget av ändringar i beskattningen 2022

Resekostnadsavdraget

För år 2022 får du efter självriskandelen dra av högst 8 400 euro i kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats.

Fr.o.m. 1.7.2022 kan du ansöka om ändringsskattekort för höga resekostnader för år 2022.

Skyldigheten att lämna uppgifter om digitala plattformar förenhetligas

I EU-länderna träder den 1 januari 2023 i kraft en enhetlig skyldighet att lämna uppgifter som gäller tjänster och försäljningar av varor som har förmedlats via en digital (elektronisk) plattform. 

Behandlingen av återbäring av negativ moms ändras

Behandlingen har ändrats för skatteperioder som börjar den 1 januari 22 eller senare i sådana situationer där den negativa momsen korrigeras till mindre efter att det redan har använts av den till att betala någon annan skatt. I fortsättningen görs inga ändringar i redan använda negativa momser för tidigare skatteperioder, utan den minskade raten av negativ moms uppbärs som en separat betalning. Ändringen påverkar inte retroaktivt de skatteperioder som går ut senast den 31 december 2021.

Tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet 2021–2027

Från och med år 2021 är det möjligt att i beskattningen göra ett tilläggsavdrag för kostnader som anknyter till forsknings- och utvecklingsverksamhet. Alla som utövar näringsverksamhet eller jordbruk och utför forskningssamarbete med en forskningsorganisation är berättigade till tilläggsavdrag. Företaget kan göra tilläggsavdraget på 150 procent från den 1 januari 2022 till den 31 december 2027. Tilläggsavdragets storlek är 50 procent fram till utgången av år 2021.

Bestämmelsen om rättelse av internprissättning ändras 1.1.2022

Efter ändringen är tillämpningsområdet för paragrafen mer omfattande och motsvarar till innehåll den bestämmelse om rättelse av internprissättning som ingår i Finlands skatteavtal. Dessutom tillämpas från och med 1 januari 2022 OECD:s riktlinjer för internprissättning i sin hela omfattning.

Ändring av källskattelagen

Ändringen i källskattelagen kommer att ändra beskattningsförfarandet och beskattningen av dividender som betalas på basis av förvaltarregistrerade aktier.

Momsrapporteringen utvecklas

Skatteförvaltningen utvecklar momsdeklarationen och momsrapporteringen under de närmaste åren. Uppgifterna som behövs för momsrapporteringen kan i framtiden fås automatiskt från företagens ekonomisystem på basis av faktura- och kvittouppgifterna. Med hjälp av automatisk rapportering är det också möjligt att skapa en förhandsifylld momsdeklaration för små företag.