Ändringar i beskattningen

Vi har på denna sida samlat information om kommande ändringar i beskattningen.

Se också sammandraget av ändringar i beskattningen 2021

Förhöjda avskrivningar

Av maskiner som används inom näringsverksamhet eller jordbruk kan man göra förhöjda avskrivningar i beskattningen för 2020–2023. I och med lagändringen kan företag och jordbruksidkare göra en avskrivning av anskaffningsutgiften på högst 50 procent i stället för 25 procent. 

Mindre anskaffningar kan dras av snabbare

Företag samt jord- och skogsbruksidkare kan dra av mindre anskaffningar samt mindre utgiftsrester av maskiner och anläggningar snabbare än tidigare från och med skatteår 2021.

Indelning i förvärvskällor för samfund

Indelningen i förvärvskällor för samfund slopas från och med skatteåret 2020. Samfundens inkomster beräknas i regel enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, oavsett karaktären av den verksamhet som ett samfund bedriver. 

Nya årsanmälningar för 2021

Årsanmälan om personalemissioner på onoterade aktiebolag och årsanmälan om övriga prestationer som utgör förvärvs- eller kapitalinkomst lämnas för första gången för 2021.  

Pensioner och förmåner till inkomstregistret från och med 2021

Till inkomstregistret anmäls uppgifter om de pensioner och förmåner som utbetalats efter 1.1.2021. Pensions- och förmånsinkomster betalas exempelvis av pensionsanstalter, försäkringsbolag, FPA, Statskontoret och kommunerna. 

En ny medieavgift för Åland

En medieavgift börjar tas ut av åländska privatpersoner och samfund från och med skatteåret 2021. Avgiften är till sin karaktär av samma typ som rundradioskatten som tas ut på det finländska fastlandet.

Avgiften visas för privatpersoner för första gången på skattekorten för skatteåret 2021. För samfundskunder syns den i förskottsskattebesluten för 2022 och i beskattningsbesluten för 2021.

Ändring av källskattelagen

Ändringen i källskattelagen kommer att ändra beskattningsförfarandet och beskattningen av dividender som betalas på basis av förvaltarregistrerade aktier.

Momsrapporteringen utvecklas

Skatteförvaltningen utvecklar momsdeklarationen och momsrapporteringen under de närmaste åren. Uppgifterna som behövs för momsrapporteringen kan i framtiden fås automatiskt från företagens ekonomisystem på basis av faktura- och kvittouppgifterna. Med hjälp av automatisk rapportering är det också möjligt att skapa en förhandsifylld momsdeklaration för små företag.

Den särskilda ordningen för moms utvidgas

Den särskilda ordningen för moms (Mini One Stop Shop) utvidgas till ordningen One Stop Shop. One Stop Shop-systemet tas i drift 1.7.2021.

 

Ändringar i bilbeskattningen 2021

Förfarandena inom bilbeskattningen moderniseras i början av 2021 – du kan sköta skatteärendena i MinSkatt.

Riksdagen har godkänt lagändringar som träder i kraft 1.1.2021 och som ändrar bilbeskattningens beskattnings- och skatteuppbördsförfarande samt ändringssökande och påföljdsavgifter.   

Ändringar i punktbeskattningen 2021

Förfarandena inom punktbeskattningen förnyas i början av 2021 – skatteärenden kan skötas i MinSkatt.

Punktskatterna blir skatter på eget initiativ från och med den första skatteperioden 2021. Ändringar sker också i ändringssökandet och påföljdsavgifterna.