Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ansökningar om återbäring av källskatt och källskattekort

Om det uttagna källskattebeloppet på dividend-, ränte- eller royaltyinkomst är för högt, kan en begränsat skattskyldig inkomsttagare ansöka om återbäring av källskatten hos Skatteförvaltningen i Finland efter betalningsåret. Återbäringsansökan kan lämnas in antingen av inkomsttagaren själv eller av dennes ombud.

Inkomsttagaren kan också hämta ett källskattekort från Skatteförvaltningen under betalningsåret. När inkomsttagaren lämnar källskattekortet till betalaren kan betalaren ta ut korrekt källskattebelopp i samband med betalning. Med hjälp av källskattekortet går det även vid behov att hos den kontoförvaltare som agerar på betalarens vägnar ansöka om rättelse under utbetalningsåret, om källskatt på dividend-, ränte- eller royaltyinkomst har tagits ut till för högt belopp vid betalningstidpunkten.

Det går numera att lämna en ansökan om återbäring av källskatt eller källskattekort för dividend-, ränte- och royaltyinkomster på tre olika sätt:

  • I tjänsten Ilmoitin.fi går det genom en massansökan i XML-format att göra flera fysiska personers och samfunds ansökningar anhängiga med en och samma fil
  • I Skatteförvaltningens e-tjänst går det med en och samma ansökan att lämna in endast en persons eller samfunds ansökan 
  • En pappersblankett som är försedd med QR-kod och som skickas per post kan användas i sådana fall där det inte är möjligt för den fysiska person eller samfund att använda en elektronisk kanal

Ansökan kan skickas antingen av inkomsttagaren själv eller av dennes ombud. Då ett ombud sköter den sökandes ärenden ska en fullmakt bifogas ansökan. Bilagor till ansökningar som sker via de elektroniska kanalerna ska lämnas in elektroniskt, medan ansökningar med pappersblankett ska ha bilagor i pappersformat.

XML-massansökan för återbäring av källskatt och källskattekort

Med en XML-massansökan går det att ansöka om återbäring av källskatt eller källskattekort för dividend-, ränte-, eller royaltyinkomster för flera sökande. Med samma fil går det att ansöka om återbäring av källskatt för både person- och samfundskunder och samma sökande kan ha flera inkomstposter i en ansökan. XML-massansökningar ska göras i tjänsten Ilmoitin.fi. För att ansökan ska bli anhängig räcker det att den som skickat in filen har gjort det med en fil som uppfyller de obligatoriska kraven inom den utsatta tiden.

Se XML-scheman, tekniska tillämpningsanvisningar och XML-exempel på programvaruutvecklarnas webbplats över postbeskrivningar (available in English and Finnish at the moment) 

Obs. XML-massansökan för källskattekort är avsedd enbart för samfund.

Identifiering i Ilmoitin.fi

Ansökningar om återbäring av källskatt och källskattekort i XML-format ska lämnas in i Ilmoitin.fi. Man kan logga in i den webbläsarbaserade tjänsten Ilmoitin.fi genom Suomi.fi-identifiering. Utländska samfundskunder kan identifiera sig i tjänsten med identifieringstjänsten Finnish Authenticator. För att kunna göra ansökningar om källskattekort och återbäring av källskatt ska man även ansöka om Suomi.fi-fullmaktsrollen ”Ansökan om källskattekort och återbäring av källskatt”.

Man behöver dock inte ansöka om separat identifierare och anknytande fullmaktsroll för varje sökande, utan det räcker att exempelvis sökandens ombud har de nödvändiga identifierarna och fullmakterna.

Mer information om olika identifieringsverktyg finns på webbplatsen Suomi.fi.

Skicka bilagor

Bilagor till XML-massansökan skickas separat i pdf-format via Ilmoitin.fi. För att skicka bilagor förutsätts att ansökan har lämnats in tidigare samt att ett ”ApplicationId”, som identifierar sökanden och allokerar bilagan, finns i tjänsten Ilmoitin.fi. Via Ilmoitin kan man alltså inte skicka bilagor som saknas från en ansökan som lämnats in på papper.

(available in english and finnish at the moment)

Läs mer om elektroniska bilagor till elektroniska ansökningar om återbäring av källskatt och om källskattekort (available in English and Finnish at the moment) 

Skatteförvaltningens e-tjänst

Via Skatteförvaltningens e-tjänst går det att lämna in ansökningar om återbäring av källskatt och ansökningar om källskattekort. Ansökan kan lämnas in antingen av inkomsttagaren själv eller av dennes ombud, men separat identifiering krävs i tjänsten.

  • Med en elektronisk blankett för källskatteåterbäring kan du skicka en ansökan för en person- eller samfundskund per gång, men en ansökan kan innehålla flera inkomstposter för vilka man ansöker om återbäring.
  • Med en elektronisk ansökan om källskattekort kan du skicka en ansökan för ett samfund per gång och ansökan kan gälla en eller flera utbetalare. Fysiska personer kan ansöka om källskattekort med pappersblanket 5057r.

Identifiering vid anmälan via e-tjänsten

Man kan logga in i Skatteförvaltningens e-tjänst genom Suomi.fi-identifiering. Utländska personkunder kan identifiera sig i tjänsten med identifieringsverktyget eIDAS, medan utländska samfund kan använda sig av identifieringstjänsten Finnish Authenticator. Ingen separat fullmaktsroll behövs för tjänsten, och man behöver inte ansöka om identifierare separat för varje sökande, utan det räcker att exempelvis sökandens ombud identifierar sig i tjänsten.

Pappersblanketter med QR-kod

Om det inte är möjligt att använda en elektronisk kanal går det alltjämt att lämna in en ansökan med en pappersblankett försedd med QR-kod:

Samfunder

Fysiska personer

Kom även ihåg att ta del av anvisningarna för ifyllande av blanketter på blankettsidan.

Sidan har senast uppdaterats 6.4.2020