Tiden för att ansöka om återbäring av källskatt samt tiden för ändringssökande förkortas år 2017

Nyhet, 15.11.2016

Tiden för att ansöka om återbäring av källskatt samt tiden för ändringssökande förkortas år 2017. Tiden för att ansöka om återbäring förkortas från fem år till tre år och tiden för ändringssökande till 60 dagar.

På ansökningar om återbäring tillämpas en ny tidsfrist på tre år

För en källskatt som har tagits ut till ett för stort belopp kan man i fortsättningen ansöka om återbäring under tre kalenderår räknat från ingången av året efter det år då källskatten togs ut. Den nya tidsfristen på tre år tillämpas för första gången på dividender som betalats ut år 2017.

Exempel. Mottagaren har fått dividendinkomst från Finland år 2017 och på dividenden har en källskatt på 30 % tagits ut. På basis av skatteavtalet är dividendtagaren ändå berättigad till en källskatt på endast 15 %. Mottagaren kan under år 2018, 2019 eller 2020 ansöka av Skatteförvaltningen om återbäring av den källskatt som tagits ut till för stort belopp. Ansökan om återbäring av källskatt ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2020.

Tidsfristen för ändringssökande förkortas till 60 dagar

Tidsfristen för ändringssökande förkortas till 60 dagar från och med att beslutet delfåtts. Besluten skickas som normal brevpost och beslutet anses ha delfåtts den sjunde dagen från postningsdagen. Den nya tidsfristen för ändringssökande tillämpas på beslut av Skatteförvaltningen som fattats medan den nya lagen har varit i kraft. Den nya lagen träder i kraft 1.1.2017.

Exempel. Kunden har fått avslag på sin ansökan om återbäring av källskatt. Beslutet har fattats 23.1.2017 och enligt postningsdatumet på det utskrivna beslutet har det skickats 24.1.2017. Kunden anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att beslutet postades, det vill säga 31.1.2017. Kundens tidsfrist för ändringssökande upphör lördagen 1.4.2017 så kunden kan fortfarande söka ändring i beslutet följande vardag, det vill säga måndagen 3.4.2017.

Ansökan ska lämnas på en blankett

En ansökan om återbäring av källskatt kan inte längre lämnas med en fritt formulerad ansökan eller med en gammal blankettversion, utan den måste i fortsättningen göras på en blankett som finns på skatt.fi.

Sidan har senast uppdaterats 15.11.2016