Skattefri användning av fordon i företagsverksamheten

Företag kan använda fordon i sin verksamhet skattefritt om förutsättningarna för användningen uppfylls.

Om företaget för in ett fordon som tas i skattefritt bruk till Finland eller tar fordonet i skattefritt bruk i Finland, ska företaget i allmänhet lämna in en anmälan om skattefri användning till Skatteförvaltningen. I vissa situationer lämnas inte någon anmälan om skattefri användning av fordonet till Skatteförvaltningen.

Lämna den anmälan om skattefri användning av ett fordon  innan den skattefria användningen av fordonet börjar

Den som är skyldig att lämna en anmälan om skattefri användning av ett fordon ska lämna den till Skatteförvaltningen innan den skattefria användningen av fordonet börjar. Skatteförvaltningen bekräftar anmälan men bekräftelsen betyder inte att Skatteförvaltningen skulle ha undersökt och godkänt förutsättningarna för skattefri användning. Den som tar i bruk fordonet och användaren av det ska själv utreda om det finns grunder för skattefri användning. Om det inte finns några grunder, är användningen av fordonet skattepliktig.

En bekräftelse om anmälan om skattefri användning och andra dokument med vilka fordonets förare bevisar att hen har rätt att använda fordonet skattefritt ska vara med när fordonet används. Föraren ska på begäran visa upp handlingarna till polisen eller Tullen.

Skatteförvaltningen kan be om närmare uppgifter eller en utredning om skattefri användning. Skatteförvaltningen kan dessutom be om dokument för att utreda rätten till skattefri användning.

 

 

 

 

Om förutsättningarna för skattefri användning inte uppfylls

 

Om det inte finns grunder för skattefri användning av fordonet, uppmanar Skatteförvaltningen den som tar i bruk fordonet att lämna in skattedeklarationen och påför bilskatt och dröjsmålsränta. Eftersom den som tagit i bruk fordonet har försummat att lämna skattedeklarationen och anmälan om ibruktagande, påför Skatteförvaltningen en skatteförhöjning och försummelseavgift för försummelserna.

Läs mer om hur en förseningsavgift och en skatteförhöjning bestäms i anvisningen Påföljdsavgifterna i bilbeskattningen.

Försummelseavgift för försummelse av skyldigheten att lämna anmälan om skattefri användning

Du kan bli tvungen att betala försummelseavgift för försummelse av skyldigheten att lämna anmälan om skattefri användning, om

  • du inte lämnar en anmälan om skattefri användning även om du är skyldig att lämna uppgifter
  • du lämnar en felaktig anmälan om skattefri användning.

Skatteförvaltningen påför inte någon försummelseavgift om försummelsen är obetydlig eller om det finns en giltig orsak till försummelsen.