Skattefritt demonstrationsbruk av fordon

Med demonstrationsbruk avses provkörning eller demonstration av fordonet i försäljningssyfte. Demonstrationsbruk av fordon kan vara skattefritt i affärsverksamheten av ett företag som importerar, tillverkar eller säljer fordon.

Demonstrationsbruket kan vara skattefritt endast om fordonet har beviljats ett i fordonslagen avsett förflyttningstillstånd eller det är registrerat i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Fordonet kan vara i skattefritt demonstrationsbruk i högst nio månaders tid från den dag då fordonet börjar användas. Skattefritt demonstrationsbruk får pågå högst tre dygn per kund.

Ett fordon som i Finland tidigare varit i skattefritt demonstrationsbruk och vars demonstrationsbruk har upphört, får inte längre tas här i skattefritt demonstrationsbruk, även om det tidigare demonstrationsbruket skulle ha pågått under en kortare tid än den maximitid som föreskrivs i lagen (9 månader).

Om villkoren för skattefri användning inte uppfylls, anses fordonet ha tagits i skattepliktig användning och den som tar i bruk fordonet ska lämna in en anmälan om ibruktagande av fordonet och en skattedeklaration. Läs mer om hur du lämnar in en skattedeklaration

Lämna anmälan innan det skattefria demonstrationsbruket inleds

Den som importerat eller tagit i bruk ett fordon är skyldig att lämna till Skatteförvaltningen en anmälan om skattefri användning innan demonstrationsbruket börjar. Läs mer om skattefri användning.

Lämna anmälan om demonstrationsfordonet i MinSkatt 

Lämna anmälan om demonstrationsfordonet via Skatteförvaltningens tekniska gränssnitt (API) 

Skatteförvaltningen bekräftar anmälan men bekräftelsen betyder inte att Skatteförvaltningen skulle ha undersökt och godkänt förutsättningarna för skattefri användning. Kom ihåg att själv på förhand utreda om det finns grunder för skattefri användning. Om det inte finns några grunder, är användningen av fordonet skattepliktig.

Du får genast ett brev om att anmälan har bekräftats till e-postlådan i MinSkatt där du kan skriva ut det. Du får bekräftelsen också per post till hemmet, om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, det vill säga avstått från papperspost.

  • Vid behov kan du redigera alla uppgifter i anmälan också efter att anmälan har bekräftats.

Bekräftelsebrevet ska förvaras i fordonet och visas upp om polisen eller Tullen begär det.

Registrering av fordon i en EES-stat eller förflyttningstillstånd

Ett fordon som är i skattefritt demonstrationsbruk ska antingen vara registrerat i en EES-stat eller fordonet ska ha ett förflyttningstillstånd som beviljats i Finland. Läs mer om förflyttningstillståndet (Traficom)

Du kan ansöka om förflyttningstillstånd för ett fordon vid ett besiktningsställe. För förflyttningstillstånd behöver du en av Skatteförvaltningen bekräftat anmälan om skattefritt demonstrationsbruk. Om du har gjort en anmälan om demonstrationsbruk via gränssnittet Vero API, kan du skapa en utskrift på basis av bekräftelsemeddelandet. 

För körjournal över demonstrationsbruket 

Företaget ska föra en körjournal i elektronisk form eller på papper över användningen av fordonet. I journalen antecknas följande uppgifter om varje körning:

  • tidpunkten i början och i slutet av körningen,
  • mätarställningen i början och i slutet av körningen;
  • avsikten med körningen och
  • användaren av fordonet.

Anteckna i körjournalen alla uppgifter om användningen av fordonet.

Förvara körjournalen i minst sex år efter att den skattefria användningen upphört. Uppvisa den på begäran till Skatteförvaltningen.

Förvara körjournalen i minst sex år från ingången av året efter att den skattefria användningen börjat. Körjournalen ska förvaras så att de ursprungliga uppgifterna kan verifieras. Om du inte för körjournal kan Skatteförvaltningen påföra en försummelseavgift.

Om du inte kan påvisa att villkoren för skattefri användning uppfylls kan Skatteförvaltningen påföra bilskatt och dröjsmålsränta. Skatteförvaltningen kan även påföra en skatteförhöjning. Läs mer om påföljdsavgifterna