Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Påföljdsavgifter inom bilbeskattningen

Du kan bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning om du

 • lämnar bristfälliga, felaktiga eller försenade uppgifter om beskattningen eller återbäringsansökan
 • lämnar bilskattedeklarationen för sent
 • inte lämnar en bilskattedeklaration
 • inte korrigerar fel i din bilskattedeklaration eller i din återbäringsansökan.

Observera att den elektroniska skattedeklarationen har lämnats inom utsatt tid om du får en bekräftelse senast under den sista inlämningsdagen. En pappersdeklaration ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista inlämningsdagen kl. 16.15. 

Du kan bli tvungen att betala försummelseavgift om du försummar din skyldighet enligt bilskattelagen, men detta inte hänför sig till skattedeklarationen. I bilbeskattningen kan även en försummelseavgift enligt lagen om beskattningsförfarande påföras för en försummelse av utomståendes skyldighet att lämna uppgifter.

Förseningsavgift

50 euro för den fordonspecifika skattedeklarationen
200 euro för den periodvisa skattedeklarationen

Om den utsatta dagen för skattedeklarationen har gått ut men beskattningsbeslutet ännu inte har gjorts, måste du betala förseningsavgift i följande situationer:

 • om du lämnar bilskattedeklarationen för sent eller
 • kompletterar eller korrigerar den lämnade bilskattedeklarationen självmant men för sent och ändringen ökar skattebeloppet.

Om den skattskyldige tar fordonet i skattepliktigt bruk utan att alls lämna en anmälan om ibruktagande, påför Skatteförvaltningen dock inte en förseningsavgift för försummelsen av skattedeklarationen. Istället påförs en skatteförhöjning.

Förseningsavgiften påförs per skattedeklaration. Endast en förseningsavgift påförs en skattskyldig eller en registrerad uppgiftslämnare, dvs. ett registrerat ombud för bilskatt även om hen deklarerar flera uppgifter som gäller samma skattedeklaration för sent. 

Förseningsavgiften som påförs för en fordonspecifik skattedeklaration är 50 euro. Förseningsavgiften för en registrerad uppgiftslämnares deklaration av bilskatt som gäller bilskatteperioden är 200 euro.

Förseningsavgiften syns i bilbeskattningsbeslutet. Skatteförvaltningen hör vanligtvis inte kunden före förseningsavgiften påförs.

Maija har fört in ett fordon i landet och lämnat skattedeklarationen inom utsatt tid. Innan Skatteförvaltningen har fattat beskattningsbeslutet korrigerar Maija sin skattedeklaration. Maija meddelar att mätarställningen som använts vid beskattningen av fordonet har varit för hög. Beskattningsvärdet har därför varit för lågt. Skatteförvaltningen påför Maija en förseningsavgift eftersom Maija självmant har kompletterat sin skattedeklaration efter den utsatta tiden men före beskattningsbeslutet fattats.

Om Skatteförvaltningen hade skickat Maija en utredningsbegäran om kilometerantalet och Maija därefter anmält körkilometrarna rätt, skulle Skatteförvaltningen ha påfört en skatteförhöjning.

När påförs inte förseningsavgift?

I regel behöver du inte betala en förseningsavgift om du för sent anmäler sådana uppgifter som minskar skatten.

Skatteförvaltningen kan dock påföra en förseningsavgift om försummelsen att anmäla uppgifter (till din fördel) är återkommande eller tyder på uppenbar likgiltighet för de förpliktelser som gäller beskattningen.

Förseningsavgift påförs inte heller om det exempelvis

 • förekommer störningar i det allmänna datakommunikationsnätet eller i MinSkatt
 • försummelsen är ringa
 • det finns en giltig orsak till försummelsen, t.ex. att den skattskyldige insjuknat plötsligt eller force majeure
 • det är fråga om någon annan särskild orsak, t.ex. räkne-, skriv- eller uttrycksfel som gjorts av misstag.

Förseningsavgift kan påföras för första gången på bilskattedeklarationer som lämnas för skatteåret 2021.

Skatteförhöjning

Du måste betala skatteförhöjning om

 • du har lämnat bilskattedeklarationen eller någon annan begärd uppgift med brister eller fel och inte självmant korrigerat uppgifterna före beskattningsbeslutet fattats
 • du inte alls har lämnat en bilskattedeklaration
 • du lämnar bilskattedeklarationen för sent i en situation där du har tagit fordonet i skattepliktigt bruk före du lämnar en anmälan om ibruktagande
 • Skatteförvaltningen rättar din beskattning till din nackdel på grund av en försummelse av deklarationsskyldigheten efter att beskattningsbeslutet fattats
 • du anmäler sådana uppgifter som saknas och som ökar skattebeloppet efter att beskattningen har verkställts och Skatteförvaltningen fattar ett kompletterande beskattningsbeslut
 • du har lämnat en återbäringsansökan som innehåller bristfälliga eller felaktiga uppgifter.

Skatteförhöjningens storlek

Vid bilbeskattningen beräknas skatteförhöjningen utifrån det ökade skattebeloppet. Skatteförhöjningen beräknas schablonmässigt och är 2–50 % av det ökade skattebeloppet. Skatteförhöjningen beräknas genom att multiplicera det ökade skattebeloppet med den fasta skatteförhöjningsprocent som ska tillämpas på försummelsen. Skatteförhöjningen påförs alltid till ett belopp på minst 75 euro för en fordonspecifik skattedeklaration och 300 euro för en periodvis skattedeklaration även om den i procent beräknade förhöjningen blir mindre än detta.

Om skatteförhöjningen påförs på grund av att den som ansöker om återbäring i ansökan har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter, avses med ökad skatt det återbäringsbelopp som ansökts utan grund.

Det kan finnas flera brister eller fel av olika slag i den skattskyldiges skattedeklaration. Förutsättningarna för att påföra skatteförhöjning och det huruvida skatteförhöjningen påförs enligt den grundläggande bestämmelsen eller någon annan bestämmelse om skatteförhöjning, ska prövas separat vid varje fel och försummelse. Det sammanlagda beloppet av de skatteförhöjningar som i beskattningsbeslutet påförts på basis av olika fel och försummelser påförs som en enda skatteförhöjning.

Skatteförhöjningen påförs med ett beskattningsbeslut och den skattskyldige hörs alltid innan beslutet meddelas.

Skatteförhöjningens storlek inom bilbeskattningen:

Grundnivå: 10% Tillämpas i följande situationer:
• Standardnivån som tillämpas om det inte finns några höjande eller sänkande faktorer.
Förhöjd skatteförhöjning: 15–50 %

Tillämpas i följande situationer:
• Försummelserna upprepas.
• Den skattskyldiges agerande tyder på uppenbar likgiltighet för de förpliktelser som gäller beskattningen.

Sänkt skatteförhöjning: 5 % Tillämpas i följande situationer:
• Ärendet är oklart eller lämnar rum för tolkning (på det sätt som avses i bestämmelsen om tillitsskydd).
• En skatteförhöjning som har beräknats enligt grundnivån skulle av någon annan särskild orsak vara oskälig.
I samband med beskattning enligt uppskattning: 25 % Tillämpas i följande situationer:
• Skatteförvaltningen verkställer beskattningen enligt uppskattning eftersom ingen bilskattedeklaration har lämnats eller uppgifterna i den inte kan användas som grund för beskattningen till följd av brister.
Skattedeklarationen har rättats självmant: 2 % Tillämpas i följande situationer:
• Efter att beskattningen har slutförts yrkar den skattskyldige självmant på att felet ska rättas.
Minimiförhöjning

75/300 euro

Tillämpas i följande situationer:
• Exempelvis om deklarationsskyldigheten har försummats men skatten inte ökar.

Skatteförhöjning kan påföras med stöd av de ovan nämnda bestämmelserna för första gången för bilskattedeklarationer som lämnas för skatteåret 2021 eller för återbäringsansökningar som inletts 1.1.2021.

Mikko har lämnat felaktiga beskattningsuppgifter

Mikko har lämnat en bilskattedeklaration. Efter att bilskattedeklarationen har fåtts skickar Skatteförvaltningen en utredningsbegäran om fordonets utsläppsuppgifter och körkilometerantal. Efter att Mikko svarat på utredningsbegäran kommer det fram att Mikko har anmält utsläppsuppgifterna och körkilometerantalet felaktigt. Skatteförvaltningen påför skatteförhöjningar på den ökade skatten för försummelse av deklarationsskyldigheten av både utsläppsuppgifterna och körkilometerantalet.

Om Mikko anmäler de rätta utsläppsuppgifterna och det rätta körkilometerantalet självmant efter att skattedeklarationen lämnats men före beskattningsbeslutet fattats, påför Skatteförvaltningen Mikko en förseningsavgift.

När påförs skatteförhöjning inte?

I regel behöver du inte betala skatteförhöjning om du för sent anmält sådana uppgifter som minskar beloppet på skatt.

Skatteförvaltningen kan dock påföra en skatteförhöjning om försummelsen att anmäla uppgifter (till din fördel) är återkommande eller tyder på uppenbar likgiltighet för de förpliktelser som gäller beskattningen.

Skatteförhöjning påförs inte heller i följande fall:

 • Försummelsen har en obetydlig inverkan på beskattningen.
 • Det finns en giltig orsak till försummelsen, t.ex. att uppgiftslämnaren insjuknat plötsligt eller force majeure.
 • En skatteförhöjning är oskälig med beaktande av omständigheterna, och kriterierna för en sänkt skatteförhöjning som anges i tabellen uppfylls.

Försummelseavgift

Skatteförvaltningen påför en försummelseavgift för en försummelse som inte hänför sig till skattedeklarationen. Försummelseavgiften har indelats i två olika nivåer, dvs. i försummelseavgifter på högst 2 000 euro och på högst 5 000 euro.

Du kan vara tvungen att betala högst 2 000 euro i försummelseavgift i följande situationer:

 • Du försummar inlämnandet av anmälan om ibruktagande, inlämnandet av anmälan om skattefri användning eller utredningsskyldigheten i anknytning till dem.
 • Du låter bli att anmäla ändringar i ett tidsbundet hyresavtal.
 • Du låter bli att uppfylla skyldigheten för besiktningsförrättare att kontrollera.

Du kan vara tvungen att betala högst 5 000 euro i försummelseavgift i följande situationer:

 • Trots Skatteförvaltningens uppmaning låter du bli att uppfylla underrättelseskyldigheten eller uppgiftsskyldigheten som gäller vid registrering.
 • Trots Skatteförvaltningens uppmaning låter du bli att uppfylla bokföringsskyldigheten i fråga om beskattningen, anteckningsskyldigheten i fråga om beskattningen och skyldigheten att föra körjournal.

Försummelseavgiften påförs genom ett separat beslut och kunden hörs alltid innan beslutet meddelas.

När ska försummelseavgift inte påföras?

Försummelseavgift påförs inte om försummelsen är obetydlig, eller om det finns en giltig orsak eller någon annan särskild orsak till försummelsen. Giltiga orsaker är till exempel sjukdomsfall eller oöverstigligt hinder. Särskilda orsaker är t.ex. räkne-, skriv- eller uttrycksfel som den skattskyldige gjort av misstag.

Försummelseavgiften kan påföras första gången för försummelser som gjorts fr.o.m. 1.1.2021.

Läs mer om hur påföljdsavgifter bestäms i anvisningen Påföljdsavgifter inom bilbeskattningen (Detaljerade skatteanvisningar).

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021