Utländskt företags eller samfunds rätt till skattefri användning av fordon

Ett fordon som har registrerats utomlands kan användas skattefritt av ett företag eller samfund som är beläget någon annanstans än i Finland om fordonet förs in i landet och används av en person som är stadigvarande bosatt utomlands. Fordonet får användas skattefritt högst 7 månader under en period på 12 månader.

Skattefri användning av fordon på denna grund behöver inte anmälas till Skatteförvaltningen.

Fordonets förare ska vid behov uppge sin stadigvarande bostad till Skatteförvaltningen och utreda andra omständigheter som påverkar beskattningen. Läs mer om definitionen av stadigvarande bostad i bilbeskattningen. Utöver fordonets förare ska det företag eller samfund för vars räkning fordonet används på Skatteförvaltningens uppmaning lämna uppgifter och utredningar om den skattefria användningen av fordonet.

Även en utländsk internationell organisation eller ett annat samfund som använder fordonet för sin egen verksamhet i Finland kan skattefritt använda fordonet på det sätt som beskrivits ovan.

Som ett företag eller en annan juridisk person som är beläget någon annanstans än i Finland kan inte betraktas t.ex. en avdelning, ett dotterföretag eller annan motsvarande organisationsdel av ett utländskt företag som är verksam i Finland.

Om förutsättningarna för skattefri användning inte uppfylls, anses fordonet ha tagits i skattepliktig användning och den som tar i bruk fordonet ska lämna en anmälan om ibruktagande av fordonet och en skattedeklaration. Läs mer om hur du lämnar in en skattedeklaration.

Den som tar fordonet i bruk är den som använder fordonet för första gången i Finland eller för vars räkning fordonet används. Om fordonet har varit i skattefritt bruk är den som tar fordonet i bruk den som efter att villkoren för skattefriheten har upphört använder fordonet eller för vars räkning fordonet då används. Om den som tar i bruk fordonet inte på annat sätt kan anvisas, anses fordonets ägare vara den som tar i bruk fordonet.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021