Skyldigheten att dokumentera internprissättning

Förutsättningarna för dokumentationsskyldigheten varierar enligt staten. Därför kan ett företag vara skyldigt att upprätta dokumentering av internprissättning utifrån lagstiftningen i en annan stat, även om företaget inte behöver göra detta utifrån Finlands lagstiftning. Ett företag ska utreda de skyldigheter som gäller dokumentation av internprissättning skilt för varje stat. På denna sida behandlas dokumentation av internprissättning enbart ur en finländsk synvinkel. Anvisningen Dokumentation av internprissättning innehåller detaljerad vägledning om hur dokumentationen av internprissättning ska upprättas.

Vilka företag är dokumentationsskyldiga?

Det finns bestämmelser om dokumentationsskyldigheten i 14 a § i lagen om beskattningsförfarande (BFL). Ett företag som är skattskyldigt i Finland ska upprätta en dokumentation av internprissättning av transaktioner som den har gjort med en utländsk part i intressegemenskap under skatteåret. Skyldigheten att upprätta dokumentation gäller också för transaktioner mellan ett utländskt företag och dess fast driftställe i Finland. Stora företag som uppfyller minst ett av följande villkor är dokumentationsskyldiga:

  • Företaget har fler än 250 anställda.
  • Företaget har en omsättning som överstiger 50 miljoner euro och en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro.
  • Företaget uppfyller inte kännetecknen för små och medelstora företag enligt Kommissionens rekommendation 2003/361/EG.

Enligt kommissionens rekommendation ska hela koncernens tal beaktas då antalet anställda, storleken på omsättningen och balansomslutningen bedöms. I praktiken granskas omsättningen och balansomslutningen i koncernbokslutet för det högsta moderbolaget i koncernen och antalet anställda i hela koncernen. Därför är också ett relativt litet företag ofta dokumentationsskyldigt i Finland om den hör till en internationell koncern som överskrider de ovan nämnda tröskelvärden och som har gränsöverskridande transaktioner i intressegemenskap.

Uppgifterna från bokslutstidpunkten för den senast avslutade räkenskapsperioden används då antalet anställda, omsättningen och balansomslutningen räknas. Omsättningen räknas exklusive moms och andra indirekta skatter.

När börjar och upphör dokumentationsskyldigheten?

Ett företag blir dokumentationsskyldigt om tröskelvärdet för antingen slutantalet anställda eller omsättningen och balansräkningen överskrids vid bokslutstidpunkten under två räkenskapsperioder i följd. Dokumentationen ska upprättas först för det andra året tröskelvärdet överskrids. Om de ovan nämnda tröskelvärden ändå överskrids exempelvis till följd av att företaget förvärvas som en del av en större koncern, kommer företaget dock att vara dokumentationsskyldig från och med förvärvsdagen och den krävs att dokumentera sina transaktioner i intressegemenskap för det beskattningsåret.

Dokumentationsskyldigheten upphör om antalet anställda eller omsättningen och balansomslutningen underskrider tröskelvärdena under två konsekutiva räkenskapsperioden. En dokumentation ska dock utarbetas ännu för det första året efter det år då tröskelvärdena underskridits.

Dokumentationen ska läggas fram på begäran av Skatteförvaltningen

Det finns bestämmelser om presentation av dokumentationen och kompletterande tilläggsutredningar i BFL 14 c §. Den skattskyldige ska lämna in en dokumentation av internprissättningen inom 60 dagar på uppmaning av Skatteförvaltningen. Dokumentation om internprissättningen för skatteåret ska dock lämnas in tidigast sex månader efter utgången av den sista månaden i räkenskapsperioden. Tilläggsutredningar som kompletterar dokumentationen av internprissättningen, såsom uppgifter om jämförelseobjekt, ska lämnas in inom 90 dagar på uppmaning av Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen kan på begäran förlänga tidsfristerna.

Internprissättningen ska dokumenteras varje skatteår. Dokumentationen ska upprättas på finska, svenska eller engelska. Dokumentationen ska inte fogas till företagets skattedeklaration.

Följder av försummelser i dokumentationen

Om den skattskyldige inte lämnat in en dokumentation av internprissättningen eller en kompletterande tilläggsutredning inom en utsatt tid, kan den skattskyldige påföras en skatteförhöjning på högst 25 000 euro (BFL 32 § 1 mom. 2 punkten och 32 § 8 mom.). Skatteförhöjning kan också påföras om dokumentationen av internprissättningen eller tilläggsutredningen av den dokumentationsskyldige lämnats in med väsentliga fel eller brister. Skatteförvaltningen kan påföra skatteförhöjning på grund av försummelser i dokumentationen trots att företagets internprissättning skulle visa sig att vara marknadsmässig. Den skatteförhöjning som gäller dokumentationen tillämpas separat från annan skatteförhöjning som eventuellt påförs på grund av en justering av internprissättningen.

Principen om marknadsmässiga villkor gäller också för små och medelstora företag

Principen om marknadsmässiga villkor tillämpas på samma sätt på alla transaktioner i intressegemenskap, oberoende av företagets storlek. Företaget ska följa principen om marknadsmässiga villkor i dess transaktioner i intressegemenskap även då den inte har en lagstadgad skyldighet att upprätta dokumentation av internprissättning. Företaget ska tillhandahålla en nödvändig utredning om transaktioner i intressegemenskap om Skatteförvaltningen begär det.  Sålunda ska även företaget som enligt lagen inte är dokumentationsskyldigt i realtid säkerställa att dess transaktioner i intressegemenskap är förenliga med principen om marknadsmässiga villkor och dokumentera transaktionerna.