Momsbeskattningen av försäkringsförmedlare

Försäkringsförmedlare säljer tjänster till försäkringsbolag. Försäkringsförmedlare kan också sälja varor och tjänster till andra försäkringsförmedlare och instanser. Momsbehandlingen av försäljningar som gjorts av försäkringsförmedlare avgörs i enlighet med bestämmelserna i mervärdesskattelagen. Hurdana varor och tjänster försäkringsförmedlarna säljer avgör huruvida de ska betala moms på de sålda varorna och tjänsterna.

Momspliktiga försäljningar

Huvudregeln i momsbeskattningen är att moms ska betalas på försäljning av varor och tjänster. Moms ska betalas på försäljningarna om det inte i mervärdesskattelagen särskilt anges att försäljningen är momsfri. Tjänsterna som försäkringsförmedlare erbjuder är inte momsfria på den grunden att den som erbjuder tjänster är en försäkringsförmedlare.

Momspliktiga tjänster är exempelvis

  • tidsbokningstjänster
  • försäkringstipstjänster som säljs till den som beviljar eller tecknar en försäkring
  • kundservice när den inte anknyter till förmedling av försäkringar
  • avgifter för användning av en lokal om hyresgästen inte får en uteslutande nyttjanderätt till lokalen eller om det är fråga om tillfällig användning av lokalen
  • IT-tjänster och bruksavgifter för utrustningar

Momsfria försäljningar 

Av de tjänster som försäkringsförmedlare erbjuder är tjänster som gäller förmedling av försäkringar momsfria. Med förmedling av försäkringar avses tjänster vars syfte är att sälja ett försäkringsbolags försäkringar till kunden. Målet för förmedlingstjänsten är att bidra till att försäkringsbolaget och kunden ingår ett försäkringsavtal. Säljaren av förmedlingstjänsten är en försäkringsförmedlare som för den sålda tjänsten får ett momsfritt förmedlingsarvode från försäkringsbolaget.

Om försäkringsbolaget betalar försäkringsförmedlaren andra arvoden än förmedlingsarvoden för försäkringarna, avgörs momsbehandlingen från fall till fall på basis av vad den förmedlade tjänsten innehåller. Utöver tjänster för förmedling av försäkringar är vissa andra tjänster som försäkringsförmedlare sålt till försäkringsbolag momsfria, om kraven för momsfri försäljning uppfylls.

Att registrera sig som momsskyldig för rörelseverksamhet 

Om försäkringsförmedlaren säljer momspliktiga tjänster ska hen registrera sig som momsskyldig för rörelseverksamhet. Man registrerar sig som momsskyldig i MinSkatt (skatt.fi/minskatt) eller med Företags- och organisationsdatasystemets ändringsanmälan (ytj.fi).

Om inkomsterna som försäkringsförmedlaren fått från sin verksamhet endast består av momsfria tjänster är försäkringsförmedlarens verksamhet i sin helhet momsfri. Då behöver försäkringsförmedlaren inte registrera sig som momsskyldig.

Om omsättningsgränsen överskrids mitt under räkenskapsperioden anses skattskyldigheten ha börjat från början av räkenskapsperioden i fråga.

 

Närmare information om momsbeskattningen av verksamhet i liten skala och till exempel om beräkning av omsättningsgränsen finns i Skatteförvaltningens anvisning Gränsen för momsfri verksamhet i liten skala.

Rätt att dra av moms som ingår i inköp

Försäkringsförmedlare som endast bedriver momsfri verksamhet kan inte till någon del dra av den moms som ingår i anskaffningarna. Om försäkringsförmedlaren däremot bedriver även momspliktig rörelseverksamhet har hen rätt att dra av momsen på de anskaffningar som gjorts i den momspliktiga rörelseverksamheten.

När försäkringsförmedlaren har antecknats i registret över momsskyldiga ska hen fastställa till vilka delar anskaffningarna är avdragbara. Försäkringsförmedlaren kan dra av andelen av momsen på de anskaffningar hen har gjort om anskaffningarna har ett direkt och omedelbart samband med försäljningen av de momspliktiga varorna eller tjänsterna. Försäkringsförmedlaren får inte dra av momsen på de inköp som hen gjort och som anknyter till försäljningar av momsfria tjänster. Att försäkringsförmedlaren är införd i registret över momsskyldiga inverkar inte på hens rätt att dra av de anskaffningar som gjorts för förmedling av försäkringar.

Exempel 1: Anskaffning som gjorts för momsfri verksamhet

Försäkringsbolaget debiterar försäkringsförmedlaren bruksavgift för utrustningen. Bruksavgiften för utrustningen är en momsbelagd tjänst som omfattas av den allmänna skattesatsen. Då ska försäkringsbolaget lägga till momsen (24 procent) i fakturan.

Försäkringsförmedlaren använder utrustningen i försäljningen av tjänster för förmedling av försäkringar. Tjänsten för förmedling av försäkringar är en sådan tjänst på vilken man inte betalar moms. Försäkringsförmedlaren kan inte dra av moms som ingår i bruksavgiften eftersom anskaffningen anknyter till försäkringsförmedlarens momsfria verksamhet.

Exempel 2: Vidaredebitering av momsbelagda kostnader

Försäkringsbolaget debiterar försäkringsförmedlaren bruksavgift för utrustningen. I avgiften ingår moms på 24 procent. Försäkringsförmedlaren överlåter utrustningen till företaget som fungerar som underleverantör till försäkringsförmedlaren.

Försäkringsförmedlaren debiterar bruksavgiften för utrustningen på underleverantören. Försäkringsförmedlaren ska fakturera bruksavgiften med en faktura där momsen har angetts separat samt betala denna skatt. Försäkringsförmedlaren får dra av momsen som ingår i försäkringsbolagets faktura, eftersom försäkringsförmedlaren har anskaffat nyttjanderätten från försäkringsbolaget för sin egen momspliktig vidareförsäljning.

Om man med försäkringsbolagets faktura har fakturerat bruksavgifter för flera olika utrustningar kan försäkringsförmedlaren endast dra av den del av momsen som på ovan beskrivet sätt hänför sig till försäkringsförmedlarens momspliktiga försäljningar. Om försäkringsförmedlaren använder en del av utrustningarna i sin egen momsfria rörelseverksamhet har hen inte avdragsrätt i fråga om dessa utrustningar.

Närmare information om avdragsrätten finns i Skatteförvaltningens anvisning Om rätten att dra av moms.

Skatteförvaltningen ordnade 9.10.2019 ett webbseminarium där man föreläste om momsbeskattningen av försäkringsförmedlare samt om ersättningar för resekostnader. 

Sidan har senast uppdaterats 2.4.2020