Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Anvisning för konkursförvaltare

Denna anvisning är avsedd för förvaltare av en gäldenärs konkursbo.

I anvisningen har samlats information om konkursgäldenärens och konkursboets åtaganden i anslutning till att sköta skatteärenden samt anvisningar för hantering av ärenden med Skatteförvaltningen. Vid en förfallande konkurs har konkursförvaltaren mindre omfattande åtaganden än i ett pågående konkursärende. Konkursförvaltarens handlande regleras genom lag samt delegationen för konkursärendens rekommendationer.

Konkursboet kan behöva ett FO-nummer

Konkursboet behöver ett eget FO-nummer för att kunna uppfylla skyldigheterna i anslutning till löneutbetalning. Likaså ska konkursboet ansöka om ett FO-nummer om det ansöker om att bli upptagen i registret över momsskyldiga eller i förskottsuppbördsregistret.

Skatteförvaltningen tilldelar inte automatiskt ett FO-nummer, utan konkursförvaltaren ska ansöka om det. Du kan ansöka om ett FO-nummer med etableringsanmälan i företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi) eller per telefon enligt följande:

Om konkursboet regelbundet betalar ut löner, ska du dessutom efter de sista utbetalningarna meddela att löneutbetalningen har upphört. Du lämnar anmälan antingen via MinSkatt eller med ändrings- och nedläggningsanmälan Y4 i företags- och organisationsdatasystemet.

Läs mer om arbetsgivarregistret

Information om skatteskulder som förfallit till betalning finns i MinSkatt och Kosti

Som konkursförvaltare får du information om konkursgäldenärens skattskyldigheter via MinSkatt och informationssystemet Kosti som förvaltas av konkursombudsmannens byrå.

Du ska ha Suomi.fi-fullmakt för hantering av skatteärenden för att kunna logga in i MinSkatt som representant för konkursgäldenären. Du ska själv ansöka om Suomi.fi-fullmakten. För att kunna ansöka om fullmakt behöver du tingsrättens dom, där du utsetts till förvaltare av konkursboet. Fullmakten beviljas i regel inom 3–5 vardagar efter ansökan.

MinSkatt ger mångsidig insyn konkursgäldenärens skatteärenden

I MinSkatt sköter du både konkursboets och konkursgäldenärens skatteärenden får detaljerad insyn i bolagets betalningar, återbäringar och saldo.

I MinSkatt kan du till exempel

 • kontrollera när och vad bolaget har betalat till Skatteförvaltningen samt till vilka skatter betalningarna har använts
 • betala skatter
 • kontrollera de uppgifter som behövs för betalning, som referensnummer och kontonummer
 • granska företagets skattedeklarationer och kontrollera om det saknas deklarationer eller om de innehåller fel
 • lämna skattedeklarationer
 • granska specifikationen över de skatter som förfallit till betalning.

Läs mer: Anvisningar för användningen av MinSkatt

Uppgifter från Kosti

I Kosti genereras en fullgöranderapport om konkursgäldenären. Rapporten redovisar för status per datum för konkursens början, dvs. av rapporten framgår vilka skatteskulder gäldenären hade när konkursen började.

Lämna in konkursboets handlingar via Kosti

Konkursboets förvaltare ska spara uppgifter och handlingar om konkursen i Kosti, dvs. informationssystemet för hantering av konkurser och företagssaneringar.

Den fullgöranderapport som genereras i Kosti innehåller uppgifter om de skatteskulder som förfallit till betalning senast den dag då gäldenären försattes i konkurs. Även om gäldenären inte har någon skatteskuld i boförteckningen vid konkursens början, kan skatter som ska bevakas vid konkursen uppstå senare. Därför bör Skatteförvaltningen i regel antecknas i Kosti som borgenär, även om ingen skatteskuld anges på fullgöranderapporten.

När du sparar en handling i Kosti ska du samtidigt skicka ett meddelande om handlingen till Skatteförvaltningen via Kosti. Skicka meddelandet till Skatteförvaltningens elektroniska postlåda som anmälts till konkursombudsmannen. Då behöver du inte lämna in samma dokument via någon annan kanal.

Skatteförvaltningen i egenskap av borgenär laddar upp bevakningsskrifter och utlåtanden i Kosti. Dessutom registrerar Skatteförvaltningen i Kosti närmare kontaktuppgifter (namn och telefon) om den ombudsman som sköter ärendet samt Skatteförvaltningens postadress.

Sköt bokföringen och lämna in deklarationerna

Enligt konkurslagen ska boförvaltaren se till att gäldenärens bokföring fullgörs fram till den tidpunkt när konkursen började och att ett bokslut upprättas för den räkenskapsperiod som avslutades när konkursen började. Detta är boförvaltaren dock inte skyldig att göra om bokföringen när konkursen börjar är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för ett tillförlitligt bokslut eller om det inte kan anses motiverat att slutföra bokföringen och upprätta bokslut därför att boets tillgångar är obetydliga eller av någon annan orsak.

Den fullgjorda bokföringen ger konkursboet de uppgifter som behövs för skattedeklarationerna. Boförvaltaren ska lämna de konkursgäldenärens skattedeklarationer vars tidsfrist löper ut efter konkursens början. Boförvaltaren ska också ombesörja de skattedeklarationer vilka konkursgäldenären har försummat och vilkas egentliga tidsfrist redan har löpt ut.

Om konkursboet självt fortsätter som skattskyldig, ska det se till skattedeklarationerna av sin egen verksamhet.

Momsskyldighet och momsdeklarationer

En konkursgäldenärs momsskyldighet upphör vid försättandet i konkurs. Eftersom konkursboet därefter inte längre är momsskyldigt, får dess fakturor eller andra försäljningsverifikat inte innehålla några anteckningar om moms. Av dem ska tydligt framgå att konkursboet inte är momsskyldigt och att försäljningspriserna inte innehåller någon avdragbar skatt.

När skattskyldigheten upphör vid försättandet i konkurs, ska i momsdeklarationen för konkursmånaden anges vilka skattepåföljder som följer av upphörandet av momsskyldigheten, såsom skatt på utgående lager och justering av fastighetsinvesteringar. Justering av fastighetsinvesteringar beskrivs närmare nedan i denna anvisning. Om konkursboet har anläggnings- och omsättningstillgångar, ska eventuell moms på utgående lager som hänför sig till dem alltid deklareras, oavsett om bokföringen är så bristfällig att ingen deklaration i övrigt kan lämnas.

Momsdeklarationen ska lämnas senast på den allmänna förfallodagen under den andra månaden efter skatteperiodens kalendermånad. I praktiken ska konkursförvaltaren sköta konkursgäldenärens deklarationer åtminstone till och med konkursmånaden. Deklarationerna ska lämnas även i det fall att konkursgäldenären inte haft någon verksamhet under en period, till exempel på grund av att verksamheten redan upphört.

Om konkursboet vill fortsätta som momsskyldig under realiseringen eller om boet självständigt fortsätter affärsverksamheten, ska förvaltaren ansöka om ett FO-nummer för boet. Likaså ska du ansöka om momsskyldighet för konkursboet. I detta fall ska skatten på utgående lager och andra skattepåföljder deklareras först i momsdeklarationen för den skatteperiod under vilken boet upphör med verksamheten. Den momsskuld som uppkommer efter konkursen räknas in i boets massaskuld.

Fastighetsinvesteringar och justering av dem

Om ett företag som försatts i konkurs har i momsbeskattningen dragit av moms på fastighetsinvesteringar, ska avdragen justeras också efter konkursens början. Justeringen beror på att fastighetens användningsändamål påverkar avdragen under en justeringsperiod på tio år. Avdraget ska justeras om den användning av fastigheten som berättigar till avdrag ökar eller minskar under justeringsperioden, med andra ord om exempelvis den momspliktiga användningen upphör.

Fastigheten kan dock förbli i användning som berättigar till avdrag, om konkursboet antingen fortsätter sin momspliktiga affärsverksamhet och använder fastigheten för den eller om boet fortsätter med momspliktig överlåtelse av nyttjanderätten till fastigheten. Då ska engångsjusteringen av fastighetsinvesteringen inte anges på momsdeklarationen för gäldenärens sista verksamhetsperiod. Justeringen anmäls först när konkursboets momsskyldighet upphör eller boet inte längre använder fastigheten för momspliktig affärsverksamhet eller uthyrning.

Om boet fortsätter som momspliktig och säljer fastigheten, kan rätten och skyldigheten till justeringar på vissa villkor övergå till köparen. Om däremot momsplikten inte förlängs, bör konkursförvaltaren observera att upphörandet av momsfri användning också kan ha följder för exempelvis eventuella fastighetsbolag som anknyter till uthyrningsverksamheten. Även dessa bolag kan bli skyldiga att göra justeringar i fastighetsinvesteringarna.

Närmare information finns på

Deklaration och betalning av arbetsgivarprestationer

Lönefordringarna hänför sig till massaskulder eller bevakade skulder beroende på om grunden för fordran uppkommit före eller efter konkursens början. Konkursboet kan vara både en egentlig arbetsgivare (löner som utgör massaskuld) och en ställföreträdande betalare när det betalar ut bevakade löner under påskyndad lönegaranti eller löner i form av utdelning.

Lönegaranti vid konkurs och den påskyndade lönegarantin beskrivs närmare i inkomstregistrets detaljerade anvisning Anmälan av information till inkomstregistret: prestationer som betalas av en ställföreträdande betalare (avsnitt 2.4).

Konkursboet ska redovisa förskottsinnehållningen på löner som det betalat både som egentlig arbetsgivare och som ställföreträdande betalare. Lönerna ska också anmälas till inkomstregistret. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter för lönerna räknas däremot in i massaskulden endast till den del som konkursboet varit egentlig arbetsgivare eller där det är fråga om lön för uppsägningstiden.

Det är synnerligen viktigt att se till att uppgifterna rapporteras i datafälten med rätt kundnummer. Ifall deklarationen innehåller lönefordringar och sjukförsäkringsavgifter som utgör massaskuld eller om konkursboet betalar lönerna som ställföreträdande betalare, ska det ansöka om ett eget FO-nummer.

Du ska lämna in anmälan om löneuppgifter om de utbetalda lönerna och förskottsinnehållningarna till inkomstregistret i regel inom 5 dagar från betalningsdagen.

Anmäl arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter till inkomstregistret på arbetsgivarens separata anmälan senast den 5:e i den månad som följer på lönebetalningsmånaden.

Löner: anmälan av information till inkomstregistret

Påskyndad lönegaranti

Ifall konkursboet utifrån påskyndad lönegaranti betalar både bevakade löner och löner som utgör massaskuld, är det inte möjligt att lämna en anmälan om både bevakade löner och massaskuldslöner, eftersom de uppgifter som ska lämnas om betalaren är olika och anmälningarna lämnas både som egentlig betalare och som ställföreträdande betalare. Totalt behövs fem olika anmälningar. Dessutom ska du uppmärksamma anvisningarna för anmälan av uppgifter om pensionsförsäkring och arbetsolycksfallsförsäkring.

Konkursboet ska lämna följande anmälningar:

Löner betalda i egenskap av ställföreträdande betalare (bevakade löner):

 1. 1. Den ställföreträdande betalarens anmälan om löneuppgifter med konkursboets FO-nummer
  • Löneutbetalningsperiodens slutdatum = konkursdatum
  • Prestationsbetalare = konkursboets FO-nummer
  • Verkar som ställföreträdande betalare: Ja
  • Arbetsgivarens identifierare = konkursgäldenärens FO-nummer
 2. Den egentliga arbetsgivarens anmälan om löneuppgifter med konkursgäldenärens FO-nummer
  • Löneutbetalningsperiodens slutdatum = konkursdatum
  • Prestationsbetalarens identifierare = konkursgäldenärens FO-nummer
 3. Den egentliga arbetsgivarens separata anmälan med konkursgäldenärens FO-nummer
  • Prestationsbetalare = konkursgäldenärens FO-nummer
  • Betalningsmånad = verklig utbetalningsmånad

Löner betalda i egenskap av egentlig arbetsgivare (löner som utgör massaskuld):

 1. Den egentliga arbetsgivarens anmälan om löneuppgifter med konkursboets FO-nummer
  • Verklig löneutbetalningsperiod = t.ex. uppsägningstid
  • Prestationsbetalare = konkursboets FO-nummer
 2. Arbetsgivarens separata anmälan med konkursboets FO-nummer
  • Prestationsbetalare = konkursboets FO-nummer
  • Betalningsmånad = verklig utbetalningsmånad

Löner betalda utan påskyndad lönegaranti eller som egentlig arbetsgivare

När konkursboet betalar endast löner för uppsägningstiden eller som massaskuld för arbete som det låtit utföra, ska det lämna följande anmälningar om lönerna:

 1. Den egentliga arbetsgivarens anmälan om löneuppgifter med konkursboets FO-nummer
  • Verklig löneutbetalningsperiod = t.ex. uppsägningstid eller löneutbetalningsperiod
  • Prestationsbetalare = konkursboets FO-nummer
 2. Arbetsgivarens separata anmälan med konkursboets FO-nummer
  • Prestationsbetalare = konkursboets FO-nummer
  • Betalningsmånad = verklig utbetalningsmånad

Löner betalda som utdelning

Om konkursboet betalar ut löner i form av utdelning, hanterar Skatteförvaltningen konkursboet som en ställföreträdande betalare. Konkursboet ska lämna följande anmälningar om lönerna:

 1. Den ställföreträdande betalarens anmälan om löneuppgifter med konkursboets FO-nummer
  • Löneutbetalningsperiodens slutdatum = konkursdatum
  • Prestationsbetalare = konkursboets FO-nummer
  • Arbetsgivarens identifierare = konkursgäldenärens FO-nummer
 2. Den egentliga arbetsgivarens anmälan om löneuppgifter med konkursgäldenärens FO-nummer
  • Löneutbetalningsperiodens slutdatum = konkursdatum
  • Prestationsbetalarens identifierare = konkursgäldenärens FO-nummer
 3. Arbetsgivarens separata anmälan med konkursgäldenärens FO-nummer
  • Prestationsbetalare med konkursgäldenärens FO-nummer
  • Betalningsmånad = månad för den verkliga löneutbetalningen

Fastighetsbeskattning

Vid fastighetsbeskattningen sänder Skatteförvaltningen en utredning om grunderna för fastighetsbeskattningen till den skattskyldige på vilken fastighetsskatten påförs. Konkursboet ska kontrollera uppgifterna och rätta till eventuella fel.

Konkursboet svarar för fastighetsskatten på en fastighet som ingår i konkursboets tillgångar för de år som följer efter konkursåret. Fastighetsskatterna för konkursåret och åren därförinnan hör till bevakade skulder vid konkursen.

 • Om konkursgäldenären ska betala fastighetsskatt endast för åren efter konkursåret, ska betalningen ske med referensnumret för konkursgäldenärens fastighetsskatt.
 • Om konkursgäldenären har både bevakade konkursskulder och fastighetsskatter efter konkursåret, ska du kontakta Skatteförvaltningens servicenummer för indrivningsärenden på 029 497 029 (samtalspris lna/msa) gällande betalning av denna massaskuld.

Vid realisering av en fastighet som hör till konkursboet bör du dessutom uppmärksamma bestämmelserna i 36 § i fastighetsskattelagen om att när en fastighet övergår från en ägare till en annan, svarar också köparen för fastighetsskatten för det år då köpet ingås. Om fastigheten säljs redan under konkursåret svarar köparen för fastighetsskatten, trots att fastighetsskatten inte ingår i konkursboets massaskuld. I så fall ska de presumtiva köparna informeras om det fastighetsskatteansvar som hänför sig till förvärvet och som sannolikt kommer att åläggas köparen. Instruera gärna köparen att kontrollera uppgifterna för betalning av fastighetsskatten via Skatteförvaltningens servicenummer för betalningsrörelsen på 029 497 027 (samtalspris lna/msa). Utan korrekta betalningsuppgifter (t.ex. rätt referensnummer) blir fastighetsskatten inte betald.

Inkomstbeskattning

Beskattningen för konkursåret verkställs på normalt sätt, och konkursen har ingen inverkan på räkenskapsperioden. Ett företag som försatts i konkurs lämnar alltså in en skattedeklaration för den normala räkenskapsperioden. Till skattedeklarationen ska dock fogas ett mellanbokslut per konkursdatumet.

Om konkursboet självt fortsätter gäldenärens affärsverksamhet, ska det ansöka om ett FO-nummer och lämna en skattedeklaration för verksamheten. De skattepåföljder som härrör från boets verksamhet hör till boets massaskuld. Enbart att realisera gäldenärens tillgångar är inte att bedriva näringsverksamhet. Däremot kan förvärv av exempelvis nya omsättningstillgångar innebära att konkursboet anses bedriva näringsverksamhet.

Närmare information finns på Förändringar som en konkurs ger upphov till – aktiebolag och andelslag

Skatteförvaltningen redogör för konkursbevakningen i Kosti

För att få utdelning bevakar Skatteförvaltningen sina fordringar. Med andra ord underrättar den konkursförvaltaren skriftligt om sina fordringar för att de ska beaktas vid utdelningen från konkursboet. Skatteförvaltningen redogör för bevakningen i Kosti.

Skatteförvaltningen får uppgiften om bevakningsdatum från Rättsregistercentralens konkurs- och företagssaneringsregister i vilket nämnda datum antecknas utifrån konkursförvaltarens anmälan.

Skatteförvaltningen bevakar sina fordringar utifrån de uppgifter som står till förfogande vid tidpunkten för bevakningen. Därför kan Skatteförvaltningens konkursbevakning utöver debiterade och deklarerade skatter även innehålla maximiuppskattningar. Dessa preciseras senast när de slutliga fordringarna anmäls.

Anmälan och slutredovisning av slutliga fordringar

Skatteförvaltningen underrättar konkursförvaltaren om de slutliga konkursfordringarna efter att den har fått kännedom om tidpunkten för slutsammanträdet. Om konkursbevakningen har skett utifrån maximiuppskattningar, kommer Skatteförvaltningen att senast i detta skede precisera uppskattningarna.

Samtidigt meddelar Skatteförvaltningen konkursförvaltaren de konto- och referensuppgifter som behövs för betalning av utdelningen.

Efterredovisning

Om konkursboet efter slutredovisningen får tillgångar och därmed ska lämna in en efterredovisning, ska konkursförvaltaren begära av Skatteförvaltningen nya betalningsuppgifter för redovisningen. Du kan skicka begäran till den elektroniska postlåda som Skatteförvaltningen uppgett som kontaktinformation i Kosti.

Konkurs förfaller

Innan konkursförvaltaren kan ansöka om att konkursen ska förfalla, ska förvaltaren bereda de största borgenärerna tillfälle att uttala sig. Vid behov ska förvaltaren också fråga borgenärerna om de tar på sig kostnaderna för konkursförfarandet. Förvaltaren kan skicka förfrågningarna gällande konkursförfall till Skatteförvaltningen via Kosti.

Nämn gärna i förfrågan om det i konkursboet som förfaller finns medel som redovisas för utsökning. Då kan Skatteförvaltningen vid behov sända sin fordran till utsökning.

Läs mer

Förändringar som en konkurs ger upphov till – aktiebolag och andelslag

Sidan har senast uppdaterats 29.8.2022