Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Förändringar som en konkurs ger upphov till – aktiebolag och andelslag

Försättande i konkurs avslutar näringsverksamheten i ett aktiebolag eller ett andelslag. Bestämmanderätten till tillgångarna överförs då till konkursboet. Konkursboet kan dock besluta att fortsätta den affärsverksamhet som bedrivits av det aktiebolag eller andelslag som har gått i konkurs. Konkursboet ansvarar för de skatter som denna verksamhet ger upphov till.

Inledande av konkursförfarande

Om ett aktiebolag eller andelslag inte kan stå för sina skulder, kan det försättas i konkurs. En konkurs är ett förfarande där aktiebolagets eller andelslagets samtliga tillgångar på en gång används för att betala skulderna. Tillgångarna delas mellan borgenärerna i relation till deras fordringar. På ansökan av antingen gäldenären eller borgenären fattar tingsrätten beslut om försättande i konkurs. Samtidigt utser tingsrätten en boförvaltare som ska sköta utredningen av konkursboet. Det aktiebolag eller andelslag som har försatts i konkurs upplöses då slutredovisningen har godkänts vid borgenärssammanträdet.

Anvisning för konkursförvaltare

Anmälningsskyldigheten kvarstår

Boförvaltaren ska också se till att deklarationerna för tiden under konkursförfarandet lämnas till Skatteförvaltningen. Till exempel skattedeklarationen ska lämnas in i tid. Anmälningsskyldigheten fortsätter fram till att slutredovisningen i konkursen har godkänts och det inte finns några tillgångar kvar.

Konkursboet kan fortsätta affärsverksamheten

Verksamheten i ett aktiebolag eller ett andelslag upphör vid försättandet i konkurs. Om konkursboet självständigt fortsätter den affärsverksamhet som bedrivits av det aktiebolag eller andelslag som försatts i konkurs, får konkursboet ett eget FO-nummer. Konkursboet ansöker om ett FO-nummer med etableringsanmälan Y1. Samtidigt kan konkursboet ansöka om exempelvis momsskyldighet, om man vill fortsätta konkursgäldenärens momsskyldighet under realiseringen av tillgångarna. När konkursboet har fått ett eget FO-nummer, ska det anmäla ändringar med ändrings- och nedläggningsanmälan Y4.

Ett konkursbo som fortsätter affärsverksamheten ska dessutom sköta de allmänna deklarations- och betalningsskyldigheterna till Skatteförvaltningen.

En konkurs ändrar inte beskattningen

Konkursboet är ingen separat skattskyldig, och konkursen ändrar inte heller i övrigt aktiebolagets eller andelslagets beskattning. Enbart de skatter som konkursboets egen affärsverksamhet ger upphov till ska betalas av konkursboet. Ett aktiebolag eller ett andelslag som har försatts i konkurs är skattskyldigt för all annan inkomst på samma sätt som innan konskursförfarandet inleddes.

Enbart realisering av gäldenärens tillgångar utgör inte idkande av näringsverksamhet, men exempelvis anskaffning av nya omsättningstillgångar kan leda till att konkursboet anses idka näringsverksamhet. Den eventuella skatten på verksamheten påförs då konkursboet och inte konkursgäldenären.

Beskattningen för det år då bolaget försattes i konkurs verkställs på normalt sätt, och konkursen ändrar inte räkenskapsperioden. Ett aktiebolag eller ett andelslag som har försatts i konkurs lämnar skattedeklarationen för den normala räkenskapsperioden. Till skattedeklarationen ska dock bifogas ett mellanbokslut som upprättats den dag då bolaget försattes i konkurs. Deklarationsskyldigheten fortsätter fram till att slutredovisningen i konkursen har godkänts och det inte finns några tillgångar kvar.

Mer information om inlämnande av skattedeklaration

Konkursboets momsskyldighet

Skatteförvaltningen stryker det aktiebolag eller andelslag som har försatts i konkurs ur registret över momsskyldiga då Skatteförvaltningen fått uppgifterna om försättandet i konkurs från handelsregistret. Konkursboet kan dock besluta att konkursgäldenärens momsskyldighet fortsätter under realiseringen av tillgångarna eller att konkursboet självständigt fortsätter affärsverksamheten.

Om konkursboet självständigt fortsätter affärsverksamheten och räkenskapsperiodens omsättning överskrider 15 000 euro, är konkursboet momsskyldigt. Boförvaltaren ska ansöka om ett FO-nummer för konkursboet och anmäla boet som momsskyldigt med etableringsanmälan Y1. Till anmälan ska bifogas en utredning av vilken typ av verksamhet konkursboet börjar bedriva. Ett konkursbo som har förts in i registret över momsskyldiga ska lämna en momsdeklaration (tidigare: periodskattedeklaration) för varje skatteperiod. Konkursboet ska också se till att momsen betalas. Momsen kan deklareras och betalas via nätet i e-tjänsten MinSkatt.

Mer information om deklaration och betalning av moms

Avförande ur förskottsuppbördsregistret

Skatteförvaltningen avför det aktiebolag eller andelslag som har försatts i konkurs ur förskottsuppbördsregistret då Skatteförvaltningen fått uppgifterna om försättandet i konkurs från handelsregistret.

Ett konkursbo kan vid behov ansöka om införande i förskottsuppbördsregistret med antingen etableringsanmälan Y1 eller ändrings- och nedläggningsanmälan Y4. Anmälan Y1 används då boförvaltaren ansöker om ett FO-nummer för konkursboet, och samtidigt ansöker konkursboet om införande i förskottsuppbördsregistret och Skatteförvaltningens övriga register. Med anmälan Y4 ansöker konkursboet om införande i förskottsuppbördsregistret i de fall då boförvaltaren tidigare har ansökt om ett FO-nummer.

Skatteförvaltningen avför konkursboet ur registret då konkursboet enligt sin egen anmälan inte längre tar emot betalningar, då konkursboet har lämnat slutredovisningen eller då konkursen förfallit på grund av brist på medel.

Arbetsgivarskyldigheter ska skötas

Skatteförvaltningen avför det aktiebolag eller andelslag som har försatts i konkurs ur arbetsgivarregistret då Skatteförvaltningen fått uppgifterna om försättandet i konkurs från handelsregistret. Boförvaltaren ska se till att löner och arbetsgivarprestationer deklareras och betalas också efter försättande i konkurs om löner har betalats ut. Arbetsgivarprestationerna omfattar bland annat förskottsinnehållningar och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

Anmälan av löneuppgifter har ändrats fr.o.m. 1.1.2019: betalningstiden för lönen avgör med vilken anmälan uppgifterna ska lämnas och vart uppgifterna ska lämnas.

Löner som har betalats ut 1.1.2019 eller senare ska anmälas till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter ska anmälas till inkomstregistret senast den femte dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Årsanmälan om de uppgifter som anmälts till inkomstregistret lämnas inte in.

Läs mer om hur du anmäler löneuppgifter till inkomstregistret

Löner som betalats ut före 2019 ska fortfarande anmälas till Skatteförvaltningen med skattedeklarationen av arbetsgivarprestationer enligt skatteperiod. Dessutom ska du lämna årsanmälan om prestationer före utgången av januari året efter utbetalningsåret. Årsanmälan lämnas in för sista gången för betalningsåret 2018.

Boförvaltaren ska se till att arbetsgivarprestationer deklareras också i det fall då deklarationer inte har lämnats för tiden före försättandet i konkurs.
Betalningen av arbetsgivarprestationer ändras inte på grund av inkomstregistret.

Läs mer om betalningen av arbetsgivarprestationer

Etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälan

Boförvaltaren lämnar in en nedläggningsanmälan Y4 för aktiebolaget eller andelslaget  senast då konkursboets tillgångar har realiserats. Om konkursboet självständigt har fortsatt affärsverksamheten, lämnar boförvaltaren in en nedläggningsanmälan för konkursboet med Y4-blanketten senast då konkursboet avslutar näringsverksamheten.

Mer information om anmälan om etablering, ändring och nedläggning från företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst

Sidan har senast uppdaterats 4.2.2021