Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Så här lämnar du en förhandsanmälan och ställer en säkerhet av engångsnatur –företagskund

Så här hittar du förhandsanmälan i MinSkatt

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster). Gör sedan så här:

 1. Se bild

  Du ska på ingångssidan välja fliken Alla skatteslag.

 2. Se bild

  Rulla till sektionen Punktskatter och välj där länken Funktioner som gäller punktskatter.

 3. Se bild

  Välj i punkten Förhandsanmälningar den förhandsanmälan för punktskatt som ärendet gäller.

Du kan även lämna förhandsanmälan med en pappersblankett:

Förhandsanmälan om punktskattepliktiga produkter (1350r)

Anvisning för ifyllande av förhandsanmälan

Ange det uppskattade datumet för mottagning eller import av produkterna. Beakta tiden som det tar att behandla och skicka beställningen och transportera produkterna tills produkterna tas emot. Mottagningsdatumet ska vara inom 90 dagar från det att förhandsanmälan lämnades. Datumet kan inte vara tidigare än dagens datum.

Om du lämnar förhandsanmälan med pappersblankett ska du ange datumet i formen ddmmåååå.

Ange om du tar emot produkterna eller fungerar som distansförsäljare som skickar produkterna till Finland.

Mottagarens roll (typ) kan vara

 • tillfälligt registrerad mottagare (flyttningen av produkterna görs under ett system för tillfällig skattefrihet genom att använda EMCS-systemet)
 • mottagare av i EU harmoniserade punktskattepliktiga produkter som frisläpps för konsumtion i en annan medlemsstat (även av privatpersoner som ämnar göra ett distansköp)
 • mottagare av produkter som omfattas av nationella punktskatter (även privatpersoner som ämnar göra ett distansköp).

Med distansförsäljare avses en försäljare i en annan medlemsstat som säljer punktskattepliktiga produkter till privatpersoner i Finland och ordnar transporten av produkterna till Finland. En distansförsäljare lan leverera produkterna antingen själv eller köpa speditions- och transporttjänster av ett annat företag.

Obs! Om du agerar i många olika typer av roller ska du lämna en egen anmälan för respektive roll. Du kan alltså inte i en anmälan välja många olika typer av alternativ som mottagar- eller säljarroll.

Ange kontaktpersonens namn och adress.

EMCS-systemet (Excise Movement and Control System) är ett elektroniskt system för övervakningen av flyttningen av produkter inom EU under ett system för tillfällig skattefrihet.

EMCS-systemet används när produkter flyttas mellan kommersiella aktörer punktskattefria, dvs. exempelvis när en godkänd upplagshavare i ett annat EU-land levererar produkterna till en tillfälligt registrerad mottagare i Finland.

EMCS-systemet omfattar endast i EU harmoniserade punktskattepliktiga produkter, dvs. alkohol och alkoholdrycker, största delen tobaksprodukter samt flytande bränslen.

Ange om produkterna flyttas från ett annat EU-land till Finland i EMCS-systemet, dvs. är du verksam i kommersiellt syfte samt behöver du tillfällig registrering som används i EU:s EMCS-system.

Ange e-postadress för EMCS-meddelanden. Du för meddelanden och information om registreringen till e-postadressen som du angett. 

Ange om produkterna i sändningspartiet är drickbara alkoholer.

Ange om produkternas avsändare är en småproducent av vin. Produkter som småproducenter av vin skickar flyttas under systemet för tillfällig skattefrihet, men utanför EMCS-systemet och punktskattenummer. I dessa fall används som flyttningsdokument för produkterna ett jordbruksdokument.

Ange avsändarens punktskattenummer, om produkterna flyttas i EMCS-systemet, dvs. produkterna tas emot eller förs in i landet kommersiellt under systemet för tillfällig skattefrihet.

Fråga efter punktskattenumret hos avsändaren. Du kan kontrollera numrets giltighet i Europeiska kommissionens tjänst Seed Europa.

Ange en beteckning som specificerar avsändaren. Ange avsändarens momsnummer, dvs. VAT-nummer. Om du inte känner till avsändarens momsnummer kan du ange en annan beteckning, såsom utländskt skatteregisternummer (TIN-koden) eller handelsregisternummer.

Du kan kontrollera momsnumrets giltighet i Europiska kommissionens tjänst.

När du matar in avsändarens punktskattenummer i MinSkatt, fyller MinSkatt automatiskt i avsändarens övriga uppgifter i anmälan. Om produkterna inte flyttas i EMCS-systemet, dvs. du anger inte ett punktskattenummer ska du fylla i avsändarens uppgifter.

Ange produktgrupp och mängden för produkten som tas emot eller importeras. Kontrollera produktgruppen i skattetabellen för varje punktskatt. Kontrollera även mängdens måttenhet i skattetabellen.

Ange mängden alkohol eller alkoholdrycker och vid behov alkoholhalten i volymprocent (vol.-%). 

Ange detaljhandelspriset för en tobaksprodukt, dvs. det pris med vilket företaget säljer produkten till kunder i Finland och som inkluderar alla pristillägg och skatter. Om företaget säljer tobaksskattepliktiga produkter till kunder i Finland får företaget fritt fastställa detaljhandelspriset.

Om du beställer tobaksprodukter från ett annat EU-land i annat syfte än kommersiell försäljning, till exempel för eget bruk, är detaljhandelspriset för produkterna detsamma som detaljhandelspriset för motsvarande produkter i Finland. Om motsvarande produkter inte säljs i Finland, ange som detaljhandelspris för de importerade tobaksprodukterna ett av Skatteförvaltningen godkänt beskattningsvärde. Samma gäller även andra produkter som innehåller tobak.

Ange produktens användningsändamål, om du tar emot eller importerar inom EU alkohol eller energiprodukter, som inte beskattas i Finland men som måste flyttas under EMCS-systemet, för industriellt bruk.

Ange produktens EMCS-produktgrupp, om produkterna flyttas under EMCS-systemet. När du väljer produktgrupp fyller MinSkatt i de flesta fall automatiskt i dess motsvarande EMCS-grupp. Om det är fråga om en produkt som är skattefri i Finland får du av din handelspartner en 8-siffrig produktgruppkod, på basis av vilka du kan söka upp motsvarande EMCS-produktgrupp i tabellen på vero.fi. I MinSkatt ser du de EMCS-produktgrupper som avsändaren har tillstånd att skicka.

Det behövs en säkerhet när du tar emot eller importerar i EU harmoniserade punktskattepliktiga produkter eller säljer dem på distans (skickar produkter till Finland). Sådana produkter är alkoholprodukter, flytande bränslen och största delen tobaksprodukter.

En säkerhet behövs inte om du tar emot, importerar eller skickar produkter som omfattas av nationella punktskatter. Sådana produkter är läskedrycker, dryckesförpackningar och en del tobaksprodukter.

MinSkatt beräknar i de flesta fallen säkerhetsbeloppet automatiskt. Om du lämnar förhandsanmälan med pappersblankett ska du beräkna och anmäla det belopp som behövs som säkerhet för produkten i euro. Säkerhetsbeloppet är det samma som beloppet av punktskatt som ska betalas på produkten. Skattebeloppet kan kontrolleras från skattetabellen för varje punktskatt.

För vissa produkter fastställs säkerheten enligt användningsändamålet (t.ex. xylen). Skatteförvaltningen behandlar dessa anmälningar separat och du får information om säkerhetsbeloppet senare i MinSkatt. Du får samma information även per post. Om du har avstått från papperpost från Skatteförvaltningen genom att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden, får du informationen endast i MinSkatt.

Från och med januari 2021 betalas en säkerhet av engångsnatur för punktskatt betalas med en för säkerheten specifik referens och till samma Skatteförvaltningens bankkonto som till exempel mervärdesskatt. Referensen och kontonumret visas i MinSkatt. Betalningen visas i MinSkatt efter 1–2 vardagar.

Granska uppgifterna och skicka anmälan.

En förhandsanmälan som lämnats i MinSkatt kan återkallas inom 14 dagar om det inte ställts någon säkerhet i samband med förhandsanmälan.