Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här lämnar du en förhandsanmälan och ställer en säkerhet av engångsnatur – företagskund

Så här hittar du förhandsanmälan i MinSkatt

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster). Gör sedan så här:

  1. Du ska på ingångssidan välja fliken Alla skatteslag.
  2. Rulla till sektionen Punktskatter och välj där länken Funktioner som gäller punktskatter.

  3. Välj i punkten Förhandsanmälningar den förhandsanmälan för punktskatt som ärendet gäller.

Du kan även lämna förhandsanmälan med en pappersblankett:

Förhandsanmälan om punktskattepliktiga produkter (1350r)

Anvisning för ifyllande av förhandsanmälan

Ange det uppskattade datumet för mottagning eller import av produkterna. Beakta tiden som det tar att behandla och skicka beställningen och transportera produkterna tills produkterna tas emot. Mottagningsdatumet ska vara inom 90 dagar från det att förhandsanmälan lämnades. Datumet kan inte vara tidigare än dagens datum.

Om du lämnar förhandsanmälan med pappersblankett ska du ange datumet i formen ddmmåååå.

Ange om du tar emot produkterna eller är den distansförsäljaren som skickar produkterna till Finland.

Mottagarens roll (typ) kan vara:

  • tillfälligt registrerad mottagare - produkterna flyttas under ett punktskatteuppskov genom att använda EMCS, systemet för flyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor.
  • distansköpare - en privatperson som har för avsikt att köpa på distans.  Detta gäller i situationer där en privatperson beställer eller tar emot sådana produkter som frisläppts för konsumtion (beskattats i avsändarstaten) och som omfattas av den i EU harmoniserade punktskatten, såsom alkohol eller tobak och arrangerar transporten själv.
  • mottagare av produkter som omfattas av nationell punktskatt - även privatpersoner som avser att köpa på distans. Till exempel en privatperson som beställer eller tar emot läskedrycker. Med denna roll ska en förhandsanmälan också lämnas om dryckesförpackningarna.
  • Tillfälligt certifierad mottagare - flyttningen av produkter som frisläppts för konsumtion görs genom att använda EMCS, systemet för flyttning och kontroll av punktskattepliktiga produkter.

Avsändarens roll (typ) kan vara:

  • Tillfälligt certifierad avsändare - flyttningen av produkter som frisläppts för konsumtion görs genom att använda EMCS, systemet för flyttning och kontroll av punktskattepliktiga produkter.
  • Certifierad avsändare - flyttningen av produkter som frisläppts för konsumtion görs genom att använda EMCS, systemet för flyttning och kontroll av punktskattepliktiga produkter. Läs mer: Certifierad avsändare och tillfälligt certifierad avsändare

Med distansförsäljare avses en försäljare i en annan EU-medlemsstat som säljer punktskattepliktiga produkter till privatpersoner i Finland och ordnar transporten av produkterna till Finland. En distansförsäljare kan leverera produkterna antingen själv eller köpa tjänsten av en speditionsfirma eller ett transportbolag.

Obs! Om du agerar i många olika typer av roller ska du lämna en egen anmälan för respektive roll. I en och samma anmälan kan du alltså inte välja många olika typer av alternativa roller som mottagare eller säljare.

Ange kontaktpersonens namn och adress.

EMCS (Excise Movement and Control System) är ett elektroniskt system för utbyte av information mellan EU-länder. EMCS används för att anmäla och övervaka flyttningar av produkter som omfattas av den i EU harmoniserade punktskatten, det vill säga alkohol, alkoholdrycker, tobak och flytande energiprodukter. Systemet omfattar både produkter som frisläppts för konsumtion och produkter under skatteuppskov. På de produkter som frisläppts för konsumtion har punktskatterna redan betalats i avsändarstaten.

Ange om produkterna flyttas från ett annat EU-land till Finland i EMCS-systemet, dvs. är du verksam i kommersiellt syfte samt behöver du tillfällig registrering som används i EU:s EMCS-system.

 

Ange om produkterna i sändningspartiet är drickbara alkoholer.

Ange om produkternas avsändare är en småproducent av vin. Produkter som småproducenter av vin skickar flyttas under systemet för tillfällig skattefrihet, men utanför EMCS-systemet och punktskattenummer. I dessa fall används som flyttningsdokument för produkterna ett jordbruksdokument.

Ange avsändarens punktskattenummer, om produkterna flyttas i EMCS-systemet, dvs. produkterna tas emot eller förs in i landet kommersiellt under systemet för tillfällig skattefrihet.

Fråga efter punktskattenumret hos avsändaren. Du kan kontrollera numrets giltighet i Europeiska kommissionens tjänst Seed Europa.

Ange en beteckning som specificerar avsändaren. Ange avsändarens momsnummer, dvs. VAT-nummer. Om du inte känner till avsändarens momsnummer kan du ange en annan beteckning, såsom utländskt skatteregisternummer (TIN-koden) eller handelsregisternummer.

Du kan kontrollera momsnumrets giltighet i Europiska kommissionens tjänst.

När du matar in avsändarens punktskattenummer i MinSkatt, fyller MinSkatt automatiskt i avsändarens övriga uppgifter i anmälan. Om produkterna inte flyttas i EMCS-systemet, dvs. du anger inte ett punktskattenummer ska du fylla i avsändarens uppgifter.

Ange produktgrupp och mängden för produkten som tas emot eller importeras. Kontrollera produktgruppen i skattetabellen för varje punktskatt. Kontrollera även mängdens måttenhet i skattetabellen.

Ange mängden alkohol eller alkoholdrycker och vid behov alkoholhalten i volymprocent (vol.-%). 

Ange detaljhandelspriset för en tobaksprodukt, dvs. det pris med vilket företaget säljer produkten till kunder i Finland och som inkluderar alla pristillägg och skatter. Om företaget säljer tobaksskattepliktiga produkter till kunder i Finland får företaget fritt fastställa detaljhandelspriset.

Om du beställer tobaksprodukter från ett annat EU-land i annat syfte än kommersiell försäljning, till exempel för eget bruk, är detaljhandelspriset för produkterna detsamma som detaljhandelspriset för motsvarande produkter i Finland. Om motsvarande produkter inte säljs i Finland, ange som detaljhandelspris för de importerade tobaksprodukterna ett av Skatteförvaltningen godkänt beskattningsvärde. Samma gäller även andra produkter som innehåller tobak.

Ange produktens användningsändamål, om du tar emot eller importerar inom EU alkohol eller energiprodukter, som inte beskattas i Finland men som måste flyttas under EMCS-systemet, för industriellt bruk.

Ange produktens EMCS-produktgrupp, om produkterna flyttas under EMCS-systemet. När du väljer produktgrupp fyller MinSkatt i de flesta fall automatiskt i dess motsvarande EMCS-grupp. Om det är fråga om en produkt som är skattefri i Finland får du av din handelspartner en 8-siffrig produktgruppkod, på basis av vilka du kan söka upp motsvarande EMCS-produktgrupp i tabellen på vero.fi. I MinSkatt ser du de EMCS-produktgrupper som avsändaren har tillstånd att skicka.

Det behövs en säkerhet när du tar emot eller importerar i EU harmoniserade punktskattepliktiga produkter eller säljer dem på distans (skickar produkter till Finland). Sådana produkter är alkoholprodukter, flytande bränslen och största delen tobaksprodukter.

En säkerhet behövs inte om du tar emot, importerar eller skickar produkter som omfattas av nationella punktskatter. Sådana produkter är läskedrycker, dryckesförpackningar och en del tobaksprodukter.

MinSkatt beräknar i de flesta fallen säkerhetsbeloppet automatiskt. Om du lämnar förhandsanmälan med pappersblankett ska du beräkna och anmäla det belopp som behövs som säkerhet för produkten i euro. Säkerhetsbeloppet är det samma som beloppet av punktskatt som ska betalas på produkten. Skattebeloppet kan kontrolleras från skattetabellen för varje punktskatt.

För vissa produkter fastställs säkerheten enligt användningsändamålet (t.ex. xylen). Skatteförvaltningen behandlar dessa anmälningar separat och du får information om säkerhetsbeloppet senare i MinSkatt. Du får samma information även per post. Om du har avstått från papperpost från Skatteförvaltningen genom att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden, får du informationen endast i MinSkatt.

En säkerhet av engångsnatur för punktskatt betalas med en för säkerheten specifik referens och till samma Skatteförvaltningens bankkonto som till exempel mervärdesskatt. Referensen och kontonumret visas i MinSkatt. Betalningen visas i MinSkatt efter 1–2 vardagar.

Granska uppgifterna och skicka anmälan.

En förhandsanmälan som lämnats i MinSkatt kan återkallas inom 14 dagar om det inte ställts någon säkerhet i samband med förhandsanmälan.

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023