Inkomstbeskattning av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag är bokföringsskyldiga och beskattas som självständiga skattskyldiga. Deras inkomst beskattas som samfunds inkomst och inkomstskattesatsen för bostadssamfund är 20 procent. Med beskattningsbar inkomst avses inkomsten under skatteåret med avdrag för fastställda förluster under tidigare skatteår.

Förvärvskällor

Beskattningen av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag verkställs i den personliga förvärvskällan och på den tillämpas bestämmelserna i inkomstskattelagen. I undantagsfall kan bostadssamfund anses bedriva näringsverksamhet. Att indelningen i förvärvskällor delvis har frångåtts gäller inte bostadssamfund.

Skatteårets resultat eller förlust beräknas så att de avdragsgilla utgifterna dras av från de skattepliktiga inkomsterna. Om inkomsterna överskrider utgifterna, uppvisar bostadssamfundet resultat för skatteåret. Om däremot utgifterna är större uppvisar bostadssamfundet förlust. Beräkningen av den skattepliktiga inkomsten grundar sig på bokföringen, men på grund av skillnader i bokföringen och beskattningen kan det beskattningsmässiga resultatet avvika från det bokföringsmässiga resultatet.

Förluster kan dras av under tio skatteår

Förluster som fastställts vid beskattningen av ett bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag dras av under de tio följande skatteåren allt eftersom inkomst uppkommer. Bostadssamfundet behöver inte i sin skattedeklaration begära avdrag för fastställda förluster för tidigare skatteår, eftersom Skatteförvaltningen automatiskt drar av förlusterna vid beskattningen. Förluster dras av från resultatet av den förvärvskälla där de uppkommit. 

Bostadssamfundet förlorar rätten till avdrag av förluster om mer än hälften av dess aktier till följd av annat förvärv än sådant som skett genom arv eller testamente antingen direkt eller indirekt har bytt ägare under förluståret eller efter detta. Bostadssamfundet kan dock ansöka om dispens för avdrag av förluster trots ägarbytet.

Mer information om ägarbyte och dispensförfarande vid förluster

Nettoförmögenhet och matematiskt värde på en aktie

Ett bostadsaktiebolags eller ömsesidigt fastighetsaktiebolags nettoförmögenhet räknas ut så att bolagets skulder dras av från bolagets tillgångar. På basis av nettoförmögenheten beräknas det matematiska värdet på aktien genom att dividera den reviderade nettoförmögenheten med antalet aktier på marknaden. Det matematiska värdet på aktien används som grund när dividend fördelas i förvärvsinkomst och kapitalinkomst, men i praktiken delar bostadssamfund sällan ut dividend.

Rundradioskatt

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag behöver inte betala rundradioskatt.