Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattedeklaration för bostads- och fastighetssamfund

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsbolag lämnar uppgifterna för inkomstbeskattningen i en skattedeklaration för bostads- och fastighetssamfund (skattedeklaration 4). Skattedeklarationen ska lämnas inom fyra månader efter att räkenskapsperioden har avslutats.

Deklarera i MinSkatt

Deklarationsanvisningar

I vilka situationer ska en skattedeklaration lämnas in?

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsbolag måste lämna en skattedeklaration om bolaget

  • har inlett sin verksamhet nyligen och skattedeklarationen gäller den första räkenskapsperioden
  • under skatteåret har fått försäljningsinkomster från överlåtelse av markområden, byggnader eller värdepapper
  • har gjort ett positivt resultat där den beskattningsbara inkomsten är 50 euro eller mer efter att förlusterna från tidigare år har dragits av
  • vill fastställa skatteårets förlust. Att bokslutet fastställs betyder ännu inte att förlusten fastställs, utan för det behöver bolaget lämna en skattedeklaration.

Lämna skattedeklarationen också om Skatteförvaltningen separat har bett om en skattedeklaration av bolaget.

Om flera räkenskapsperioder går ut under samma år ska du lämna in en separat skattedeklaration för varje räkenskapsperiod. Skatteförvaltningen slår ihop uppgifterna från de olika räkenskapsperioderna.

Lämna skattedeklarationen till exempel i följande situationer

Exempel: Under räkenskapsperioden har bostadsaktiebolaget sålt en del av en tomt som det äger. Bolaget ska lämna en skattedeklaration för räkenskapsperioden eftersom det har fått försäljningsinkomster från överlåtelse av markområden.

Exempel: Ett ömsesidigt fastighetsbolag har genomfört ett byte av fastigheter under räkenskapsperioden. I beskattningen jämställs ett dylikt byte av egendomsposter med försäljning av egendom och därför ska bolaget lämna en skattedeklaration för räkenskapsperioden.

Exempel: Ett bostadsaktiebolags resultat för räkenskapsperioden visar en förlust på 100 euro och bolaget vill att förlusten fastställs för att den ska kunna användas senare. Bolaget ska lämna en skattedeklaration.

Vilken skattedeklaration ska ett fastighetsbolag lämna?

Ett ömsesidigt fastighetsbolag ska lämna in skattedeklaration 4. Om bolaget bedriver näringsverksamhet som beskattas i näringsverksamhetens förvärvskälla bör bolaget också lämna in skattedeklarationen för näringsverksamhet 6B som bilaga.

Icke ömsesidiga fastighetsbolag måste lämna skattedeklarationen för näringsverksamhet 6B. Med ett icke ömsesidigt fastighetsbolag avses ett fastighetsbolag, vars aktier enligt bolagsordningen inte berättigar till besittning av ett visst specifikt lägenhetsutrymme. Läs mer om hur du lämnar skattedeklarationen för näringsverksamhet.

När ska skattedeklarationen lämnas?

Om en skattedeklaration behövs måste bostads- eller fastighetssamfundet lämna den inom fyra månader efter månaden då räkenskapsperioden har avslutats.

Exempel: Bostadsaktiebolagets räkenskapsperiod går ut 31.12.2023. Om bolaget måste lämna en skattedeklaration är den utsatta dagen för deklarationen 30.4.2024. Om 30.4 infaller på en lördag eller en helgdag får skattedeklarationen ännu lämnas in följande vardag.

Den elektroniska skattedeklarationen har lämnats in inom utsatt tid om du får en mottagningsbekräftelse senast under den sista inlämningsdagen. En skattedeklaration på papper ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista inlämningsdagen kl. 16.15.

Om du lämnar skattedeklarationen eller en del av uppgifterna för sent, kan följden vara en förseningsavgift eller skatteförhöjning. Mer information om förseningsavgiften och skatteförhöjningen.

Vid behov kan du ansöka om extra tid för deklarationen, men endast av särskilda orsaker – till exempel sjukdom. Lämna in ansökan om förlängd tidsfrist till Skatteförvaltningen före skattedeklarationens inlämningstid har gått ut. Du kan ansöka om förlängd deklarationstid i MinSkatt (Ansökningar > Förlängd tid för att lämna samfundets inkomstskattedeklaration) eller med pappersblankett (3105r).

Så här deklarerar du

När du lämnar skattedeklarationen för ett bostads- eller fastighetssamfund elektroniskt till exempel i MinSkatt ska du identifiera dig med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du behöver också en Suomi.fi-fullmakt för att deklarera om du inte har fullmakt att sköta ärenden för bolagets del redan utifrån din ställning. Till exempel disponenten för ett bostadsaktiebolag har fullmakt utifrån ställning.

Övriga deklarationssätt

Skattedeklarationen kan lämnas in elektroniskt också

Skattedeklaration 4 kan lämnas på en pappersblankett endast av särskilda skäl, till exempel om det inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder.

Fastställande och användning av förlust

Om bostadssamfundet vill fastställa förluster måste det lämna en skattedeklaration.

Däremot behöver bolaget inte lämna in en skattedeklaration bara för att bolaget har använt förluster som Skatteförvaltningen tidigare har fastställt. Användningen måste dock meddelas i efterhand om bolaget senare lämnar skattedeklarationer för följande år. Användningstiden för förlusterna är tio år och därför ska användningen av fastställda förluster alltid anges för de nio föregående skatteåren. Läs mer i deklarationsanvisningen om hur användningen av förluster ska anges i deklarationen.

Om bolaget vill fastställa förlusten för ett sådant skatteår vars beskattning redan slutförts måste bolaget göra en begäran om omprövning. Eftersom skattedeklarationen för att fastställa förlusten då har lämnats först efter att beskattningen slutförts är följden en skatteförhöjning. Mer information om förseningsavgiften och skatteförhöjningen.

Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen

Omprövning kan begäras genast efter att beskattningen har slutförts. Dagen för slutförandet ser du i beskattningsbeslutet. Beskattningen slutförs senast 10 månader efter att räkenskapsperioden har gått ut.

Du kan lämna en omprövningsbegäran senast inom 3 år från ingången av det kalenderår som följer efter skatteåret. Till beskattningsbeslutet har bifogats anvisningar för sökande av ändring där du kan kontrollera tidsfristerna för ändringssökande.

Skatteåret för samfund är i regel ett kalenderår. Ett undantag utgör de situationer där räkenskapsperioden inte är ett kalenderår. Då består skatteåret av den eller de räkenskapsperioder som gått ut under kalenderåret.

Exempel: Ett bostadsaktiebolags räkenskapsperiod är 1.7.2020–30.6.2021. En begäran om omprövning av beskattningen för skatteåret 2021 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2024.

Du kan begära omprövning i MinSkatt eller med blankett 3309r

Läs mer om omprövningsbegäranden i inkomstbeskattningen.

Fastställande av förluster vid rättelse av beskattningen

Om bolaget vill få förlusten fastställd för ett sådant skatteår vars beskattning redan slutförts måste bolaget begära rättelse av beskattningen genom omprövning.  Med en begäran om omprövning kan bolaget undantagsvis be om att också förluster för sådana skatteår fastställs för vilka tidsfristen för att lämna in en begäran om omprövning redan har gått ut. När du lämnar en begäran om omprövning ska du dock observera att förlusterna för varje skatteår ska dras av under de följande tio skatteåren.

Gör så här om bolaget vill fastställa gamla förluster:

  • Lämna en omprövningsbegäran i MinSkatt eller på blankett 3309r.
  • I MinSkatt ska du som skatteår för begäran om omprövning välja ett år för vilket tidsfristen för att lämna begäran om omprövning inte har gått ut, även om du skulle begära fastställande av förluster för äldre år.
  • Bifoga till begäran om omprövning bokslutsuppgifter för alla de år för vilka bolaget vill fastställa förluster.

Exempel: Bostadsaktiebolagets resultat för skatteåret 2024 är 10 000 euro positivt och därför har bolaget lämnat en skattedeklaration. Under skatteåren 2021–2023 var resultatet 0 euro, varför bolaget inte lämnade deklarationer. Under räkenskapsperioderna 2011–2020 gjorde bolaget förlust, varför det inte lämnat skattedeklarationer för dessa räkenskapsperioder och förlusterna har således inte heller fastställts i beskattningen.

Med beaktande av tiderna för sökande av ändring genom omprövning kan bolaget senast 31.12.2024 lämna en omprövningsbegäran för skatteåret 2021. När beskattningen rättas är det i detta fall möjligt att fastställa förlusterna för även de senaste 10 skatteåren (2011–2020).

När omprövningsbegäran har behandlats och förlusterna godkänts kan bolaget dra av från sin förlust från resultatet för skatteåret 2024 de förluster som fastställts för skatteåren 2014–2020, eftersom tiden för avdragande av förluster är tio år.

Vanliga frågor

Om bolagets beskattningsbara inkomst är 49,99 (eller 49,98) efter avdraget av gamla förluster, avrundas bolagets inkomst till 50 euro och på grund av avrundningsregeln skapas det 10 euro i inkomstskatt att betala för bolaget.

Bolaget kan inte återbetala pengarna till delägarna utan skattepåföljder. I stället kan bolaget exempelvis dela ut dividend till delägarna eller till exempel låta bli att debitera vederlag för vissa månader. Beslutet om att låta bli att debitera vederlag ska fattas vid en bolagsstämma som hålls under räkenskapsperioden i fråga.

Det är möjligt att ombilda hobbyrummet till en aktielägenhet. För det måste bolaget ändra bolagsordningen. När aktielägenheten säljs är det ur bolagets synvinkel fråga om en skattefri försäljning av egna aktier. Överlåtelsevinsten ska överföras till en byggnadsfond.

Ändringsarbeten för laddningssystemet, såsom ändringsarbeten i den elektriska huvudcentralen, rörläggning och kabeldragning samt sedvanligt markbygge, avskrivs såsom en del av byggnaden med stöd av NärSkL 34 §. Själva laddningsdonet avskrivs med stöd av NärSkL 30/31 §.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024