Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöyhtiön tuloverotus

Asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt ovat kirjanpitovelvollisia ja niitä verotetaan itsenäisinä verovelvollisina. Niiden saama tulo verotetaan yhteisön tulona ja asuntoyhteisön tuloveroprosentti on 20. Verotettava tulo tarkoittaa verovuoden tulosta, josta on vähennetty aikaisemmilta verovuosilta vahvistetut tappiot.

Tulolähteet

Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöyhtiön verotus toimitetaan henkilökohtaisessa tulolähteessä ja siihen sovelletaan tuloverolain säännöksiä. Poikkeustilanteissa asuntoyhteisön voidaan katsoa harjoittavan elinkeinotoimintaa. Tulolähdejaon osittain poistaminen ei koske asuntoyhteisöjä.

Verovuoden tulos tai tappio lasketaan niin, että veronalaisista tuloista vähennetään vähennyskelpoiset menot. Jos tulot ovat suuremmat kuin menot, asuntoyhteisölle syntyy verovuodelta tulosta. Jos taas menot ovat suuremmat, asuntoyhteisölle syntyy tappiota. Veronalaisen tulon laskeminen perustuu kirjanpitoon, mutta kirjanpidon ja verotuksen eroavaisuuksien vuoksi verotuksen tulos voi poiketa kirjanpidon tuloksesta.

Tappiot voi vähentää 10 verovuoden aikana

Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöyhtiön verotuksessa vahvistetut tappiot vähennetään 10 seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa syntyy. Aikaisempien vuosien vahvistettujen tappioiden vähentämistä ei tarvitse vaatia asuntoyhteisön veroilmoituksella, koska Verohallinto vähentää tappiot verotuksessa automaattisesti. Tappiot vähennetään sen tulolähteen tuloksesta, jossa ne ovat syntyneet. 

Asuntoyhteisö menettää oikeuden vähentää tappiot, jos sen osakkeista yli puolet on vaihtanut joko suoraan tai välillisesti omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen ja vaihdos on tapahtunut muuten kuin perinnön tai testamentin vuoksi. Asuntoyhteisö voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa tappioiden vähentämiselle omistajanvaihdoksesta huolimatta.

Lisätietoa omistajanvaihdoksesta ja tappioiden poikkeuslupamenettelystä

Nettovarallisuus ja osakkeen matemaattinen arvo

Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöyhtiön nettovarallisuus saadaan, kun yhtiön varoista vähennetään velat. Nettovarallisuuden perusteella lasketaan osakkeen matemaattinen arvo jakamalla tarkistettu nettovarallisuus ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Osakkeen matemaattinen arvo on osinkoverotuksessa perusteena, kun osinkoa jaetaan ansiotuloksi ja pääomatuloksi, mutta käytännössä asuntoyhteisöt jakavat harvoin osinkoa.

Yle-vero

Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöyhtiön ei tarvitse maksaa yleisradioveroa.