Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ennakollinen keskustelu palvelee haastavissa verokysymyksissä

Yhteisöillä, kuten osakeyhtiöillä, on mahdollisuus pyytää Verohallinnolta ennakollista keskustelua haastaviin verokysymyksiin liittyen. Keskustelussa voidaan selvittää esimerkiksi yhteisön toiminnan muutoksiin liittyviä verovaikutuksia.

Keskustelun tarkoituksena on tarjota ennustettavuutta yhteisön verotukseen liittyen ja ohjata yhteisöä toimimaan oikein. Tavoitteena on myös sujuvoittaa verotukseen liittyvien asioiden käsittelyä ja parantaa Verohallinnon toiminnan läpinäkyvyyttä. Ennakolliset keskustelut ovat maksuttomia.

Minkälaisiin tilanteisiin ennakollinen keskustelu soveltuu?

Jos yhteisöllä on toimintaansa tai sen muutoksiin liittyen verotuskysymyksiä, joihin ei löydy vastausta Verohallinnon ohjeista, voi yhteisö pyytää Verohallinnolta ennakollista keskustelua. Ennakollisen keskustelun soveltuvuus tilanteeseen ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.

Keskustelussa voidaan antaa ohjausta esimerkiksi yritysjärjestelyihin liittyen. Keskustelussa selvitetään, minkälaisia järjestelyjä yhteisö on suunnittelemassa ja keskustelun tuloksena yhteisö saa tietoa eri vaihtoehtojen verovaikutuksista. Yhteisö itse kuitenkin valitsee toteutettavan vaihtoehdon.

Miten ennakollinen keskustelu käydään?

Keskusteluun osallistuu aina vähintään kaksi asiantuntijaa Verohallinnosta ja yrityksen edustaja (tai edustajia), joka voi olla myös yrityksen valtuuttama edustaja. Tarvittaessa Verohallinnon asiantuntijajohto voi myös osallistua asioiden käsittelyyn. Keskustelu voidaan käydä myös Teams-yhteydellä asiakkaan tai Verohallinnon toimitilojen sijaan. Katso kuva  ennakollisen keskustelun etenemisestä (pdf).

Yhteisöä ohjataan keskustelussa suullisesti ja tarvittaessa voidaan laatia myös kirjallinen ohjaus. Verohallinto laatii ennakollisesta keskustelusta aina muistion. Useista samasta veroasiasta käydyistä keskusteluista voidaan laatia yksi muistio. Keskustelumuistio toimitetaan yhteisölle ennakollisen keskustelun jälkeen yhteisön OmaVeroon. Asiakkaan pyynnöstä muistio voidaan jättää julkaisematta asiakkaan OmaVerossa. Katso alta mitä muistio sisältää.

Muistio ennakollisesta keskustelusta sisältää muun muassa seuraavat tiedot:

  • Peruste tai tausta ennakolliselle keskustelulle
  • Keskustelun aika ja paikka
  • Keskusteluun osallistuneiden henkilöiden nimet
  • Keskustelun kulku, asiakasyrityksen veroasiaan liittyvä selvitys ja oma näkemys tai tulkinta
  • Keskustelun yhteydessä mahdollisesti annettu ohjaus.

Ennakollinen keskustelu siirtohinnoittelukysymyksissä

Ennakollinen keskustelu voidaan järjestää myös siirtohinnoittelukysymyksiin liittyen. Keskustelun yhteydessä voidaan tällöin arvioida, riittääkö yrityksen siirtohinnoittelukysymyksen ratkaisemiseksi muistiolla annettu ohjaus vai onko yrityksen syytä hakea ennakkoratkaisua. Rajat ylittävissä tilanteissa voidaan joidenkin valtioiden kanssa käyttää Cross-Border Dialogue -menettelyä ennakollisen keskustelun sijaan. Lue alta tarkempia ohjeita siirtohinnoitteluun liittyen.

Ennakollisen keskustelun tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa varmistaa etuyhteysliiketoimen siirtohinnoittelun markkinaehtoisuuden toteutuminen ja siten parantaa yrityksen verotuksen ennustettavuutta ja oikeusvarmuutta. Ennakollinen keskustelu sopii esimerkiksi seuraavien siirtohinnoittelukysymysten arviointiin:

  • Vakiintuneen etuyhteysliiketoimen ja sen hinnoittelun markkinaehtoisuus
  • Uuden etuyhteysliiketoimen siirtohinnoittelun markkinaehtoisuus
  • Konsernin siirtohinnoittelumallin päivittämistarve
  • Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn vaikutukset konsernin sisäisiin liiketoimiin ja niiden hinnoitteluun (esimerkiksi tuotantotoimintoja siirrettäessä tai myyntialueita järjesteltäessä)
  • Aineettomien oikeuksien siirto (esimerkiksi aineettoman oikeuden myynti tai käyttöoikeuden luovutus).

Cross-Border Dialoguen tavoite on sama kuin ennakollisen keskustelun eli ohjata asiakasyritystä toimimaan verotuksellisesta näkökulmasta oikein ennen kuin järjestely on tapahtunut. Cross-Border Dialogue soveltuu rajat ylittäviin tilanteisiin, joissa asiakasyrityksen tavoitteena on saada ohjausta yhteen verokysymykseen kahden tai useamman valtion veroviranomaiselta. Siirtohinnoittelua koskevat kysymykset soveltuvat erityisen hyvin keskusteltavaksi Cross-Border Dialogue -menettelyssä.

Eri valtioiden veroviranomaisten tulkinta esitettyyn verokysymykseen ja ohjauksen sitovuuteen perustuu kulloinkin kyseessä olevan valtion kansalliseen lainsäädäntöön. Suomen kansallisen verotusmenettelylain mukaisesti Suomen veroviranomaisen antama kirjallinen ohjaus on veroviranomaista sitova silloin, kun verotusmenettelylain (VML 26 §) mukaiset edellytykset täyttyvät. Cross-Border Dialogue ei korvaa kotimaisia tai kansainvälisiä muutoksenhakukelpoisia ennakkoratkaisumenettelyjä tai ennakkosopimusmenettelyjä (Advance Pricing Agreement, APA).

Luottamuksensuoja ennakollisesta keskustelusta

Ennakollisten keskustelujen yhteydessä annettavan ohjauksen katsotaan rinnastuvan esimerkiksi verotarkastuksen tai valvontakäynnin yhteydessä annettuun ohjaukseen.

Jos keskustelussa esille tulleista asioista on olemassa vakiintunutta verotus- tai oikeuskäytäntöä, voi yhteisö saada keskustelun tuloksena Verohallinnolta kirjallisen ohjauksen. Tämä ohjaus on Verohallintoa sitova silloin, kun verotusmenettelylain mukaiset edellytykset täyttyvät (Laki verotusmenettelystä 26§ tai Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 6§).

Jos keskustelussa esille tulleista asioista ei ole olemassa vakiintunutta verotus- tai oikeuskäytäntöä tai osapuolet ovat asian lainsäädännöllisestä tulkinnasta erimielisiä, ohjataan yhteisöä esimerkiksi hakemaan kirjallista muutoksenhakukelpoista ennakkoratkaisua. Ennakkoratkaisu on maksullinen. Lue lisää ennakkoratkaisusta.

Miten ennakollista keskustelua pyydetään?

Ennakollinen keskustelu on tarkoitettu yhteisöasiakkaiden haastaviin verokysymyksiin, joihin ei löydy vastausta Verohallinnon ohjeista. Muissa asioissa pyydämme tutustumaan vero.fi-ohjeisiin ja tarvittaessa olemaan yhteydessä palvelunumeroihimme.

Ennakollista keskustelua voi pyytää OmaVerossa. Tunnistautumisen jälkeen valitse OmaVerossa linkki Ilmoita tai pyydä tietoja rajoitetusti. Kun asiamies pyytää ennakollista keskustelua tätä kautta, tiedot eivät yhdisty millään tavalla hänen henkilökohtaisiin verotietoihinsa.

Tee pyyntö ennakollisesta keskustelusta

Pyydämme OmaVerossa tarkempia tietoja asiasta tai tilanteesta, johon liittyen ennakollinen keskustelu halutaan pidettävän. Asian taustatietojen antaminen nopeuttaa asian käsittelyä. Arvioimme tapauskohtaisesti, voiko ennakollista keskustelua soveltaa yhteisön tilanteeseen ja tarvittaessa pyydämme lisätietoja.

Jos ennakollinen keskustelu koskee sisäpiiriasiaa, ole yhteydessä Verohallintoon puhelimitse tai toimita pyyntö mahdollisine taustamateriaaleineen osoitteella: Verohallinto, PL 10, 00052 VERO.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2023