Ennakollinen keskustelu palvelee haastavissa verokysymyksissä

Yhteisöillä, esimerkiksi osakeyhtiöillä, on mahdollisuus pyytää Verohallinnolta ennakollista keskustelua haastaviin verokysymyksiin liittyen. Keskustelussa voidaan selvittää esimerkiksi yritysjärjestelyn verovaikutuksia. Ennakollinen keskustelu voi olla yritykselle vaihtoehto ennakkoratkaisun hakemiselle.

Ennakollisen keskustelun tarkoituksena on tarjota ennustettavuutta yhteisön verotukseen liittyen ja ohjata yhteisöä toimimaan oikein ennen kuin verotukseen liittyvät järjestelyt ovat tapahtuneet. Keskustelujen avulla Verohallinto haluaa sujuvoittaa verotukseen liittyvien asioiden käsittelyä ja parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä.

Ennakollinen keskustelu on osa Verohallinnon ennakoivaa ohjausta ja perustuu viranomaisen velvoitteeseen ohjata verovelvollista.

Minkälaisiin tilanteisiin ennakollinen keskustelu soveltuu?

Jos yhteisöllä on toimintaansa tai sen muutoksiin liittyen verotuskysymyksiä, joihin ei löydy vastausta ohjeista, voi yhteisö pyytää Verohallinnolta ennakollista keskustelua.

Ennakollisen keskustelun soveltuvuus yhteisön tilanteeseen ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.

Keskusteluissa on annettu ohjausta esimerkiksi yritysjärjestelyihin liittyen. Keskustelussa selvitetään, minkälaisia järjestelyjä yhteisö on suunnittelemassa. Keskustelun tuloksena yhteisö saa tietoa eri vaihtoehtojen verovaikutuksista. Yhteisö itse kuitenkin valitsee toteutettavan vaihtoehdon. Tarvittaessa keskustelussa voidaan selvittää jo tapahtuneita järjestelyjä, jos niillä on vaikutusta yhteisön verotukselliseen kohteluun tulevaisuudessa.

Ennakollinen keskustelu voi olla vaihtoehto esimerkiksi ennakkoratkaisun hakemiselle.

Ennakolliset keskustelut ovat maksuttomia. Keskusteluun osallistuu aina vähintään kaksi Verohallinnon asiantuntijaa. Keskustelu voidaan tarvittaessa käydä Teams-yhteydellä.

Verohallinto laatii ennakollisesta keskustelusta asiakkaalle muistion. Asiakkaan pyynnöstä muistio voidaan jättää julkaisematta asiakkaan OmaVerossa.

Miten ennakollinen keskustelu etenee? Katso kuva (pdf).

Luottamuksensuoja ennakollisesta keskustelusta

Jos keskustelussa esille tulleista asioista on olemassa vakiintunutta verotus- tai oikeuskäytäntöä, voi yhteisö saada keskustelun tuloksena Verohallinnolta kirjallisen ohjauksen. Tämä ohjaus on Verohallintoa sitova silloin, kun verotusmenettelylain mukaiset edellytykset (VML 26§ ja OVML 6§) täyttyvät.

Jos keskustelussa esille tulleista asioista ei ole olemassa vakiintunutta verotus- tai oikeuskäytäntöä tai osapuolet ovat asian lainsäädännöllisestä tulkinnasta erimielisiä, ohjataan yhteisöä esimerkiksi hakemaan kirjallista muutoksenhakukelpoista ennakkoratkaisua. Ennakkoratkaisu on maksullinen.

Ota yhteyttä

Ennakollinen keskustelu on tarkoitettu yhteisöasiakkaiden haastaviin verokysymyksiin, joihin ei löydy vastausta ohjeistamme. Muissa asioissa pyydämme tutustumaan vero.fi-ohjeisiin ja tarvittaessa olemaan yhteydessä palvelunumeroihimme.

Ennakollista keskustelua voi pyytää

  • Konserniverokeskuksen asiakkaat osoitteesta konserniverokeskus(a)vero.fi.
  • Muut yhteisöt osoitteesta ennakollinenkeskustelu(a)vero.fi

Viestiin pyydämme kuvaamaan yleisellä tasolla asian tai tilanteen, johon liittyen ennakollinen keskustelu halutaan käydä. Arvioimme tapauskohtaisesti, voiko ennakollista keskustelua soveltaa yhteisön tilanteeseen.