Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Suuryritysten verotus Verohallinnossa

Suuryritysasiakkaat ovat merkittäviä veronmaksajia. Suuryritysasiakkaiden osuus Suomen osakeyhtiöistä on alle kaksi prosenttia, mutta niiden osuus koko maan yhteisöveron määrästä on ollut vuosittain noin 50 prosenttia. Lisäksi niiden kautta kulkee veronsaajille suuri osa arvonlisäverotuksen ja palkansaajien verotuksen rahavirroista.

Suuryritysasiakkaat ovat myös tärkeitä verotuksen perusteena käytettävien tietojen antajia. Niiden palveluksessa työskentelee lähes joka toinen yksityisen sektorin palkansaaja Suomessa.

Suuryritysten verotus hoidetaan Verohallinnossa keskitetysti samassa toimipisteessä, yrityksen kotipaikasta riippumatta.

Verohallinnon suuryritysasiakkaiksi nimetään yritykset tai konsernit, joiden liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa ja joiden toiminta on kansainvälistä. Lisäksi suuryritysasiakkaita ovat kaikki julkisesti noteeratut yhtiöt, Suomessa toimivat pankit ja vakuutuslaitokset sekä Eurooppa-yhtiöt, tonnistoverovelvolliset ja eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavat yhtiöt (Reit-yhtiöt). Lue lisää eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta.

Suuryritysasiakkaiden ilmoittamisvelvollisuus

Yhteisön on annettava Verohallinnolle ilmoitus, kun yhteisöstä tulee tonnistoverovelvollinen tai kun se aloittaa toiminnan julkisesti noteerattuna yhtiönä, pankkina, vakuutuslaitoksena, Eurooppa-yhtiönä tai Reit-yhtiönä. Yhteisöstä tulee tällöin Verohallinnon suuryritysasiakas.

Suuryritysasiakkaana olevan konsernin emoyhtiön on annettava ilmoitus Verohallinnolle, kun

  • konserniin tulee uusi yhteisö tai yhtiö, joka ei ole keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö
  • yhteisö tai yhtiö lakkaa kuulumasta konserniin
  • konsernissa tapahtuu sellainen yritysjärjestely, joka on mainittu elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa
  • konserniin kuuluva yhteisö tai yhtiö muuttuu keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi tai asunto-osakeyhtiöksi.

Ilmoitus on annettava kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiö tai yritysjärjestely on rekisteröity, muutoksen aiheuttava kauppa tai muu oikeustoimi on tehty tai muu muutos on toteutunut.

Ilmoitus Verohallinnolle tehdään lomakkeella Konsernissa tapahtuneiden yhtiömuutosten ilmoittaminen.

Suuryritysasiakkuuden alkaminen ja päättyminen

Suuryritysasiakkuus alkaa tuloverotuksessa ensimmäisen sellaisen tilikauden alusta, joka päättyy ilmoituksen antamista seuraavan kalenterikuukauden jälkeen. Muissa verolajeissa asiakkuus alkaa ilmoituksen antamista seuraavan toisen kalenterikuukauden jälkeen.

Muutostilanteissa asiakkuus jatkuu tuloverotuksessa sen tilikauden loppuun asti, joka ensinnä päättyy ilmoituksen antamisen jälkeen. Muissa verolajeissa asiakkuus jatkuu sen kalenterivuoden loppuun saakka, jonka aikana ilmoitus muutoksesta on annettu.

Konsernin verotusta tarkastellaan kokonaisuutena

Kunkin suuryritysasiakkaan ohjauksesta ja verovalvonnasta vastaa eri verolajien asiantuntijoita. Verotus toimitetaan tarkastellen konsernia kokonaisuutena.

Tavoitteenamme on, että asiakkaiden verokysymykset ratkaistaan ennakollisesti. Asiakkaat voivat pyytää Verohallinnolta esimerkiksi ennakollista keskustelua tai hakea kirjallisen ennakkoratkaisun toimintansa kannalta merkittävään verotuskysymykseen.

Ota yhteyttä

suuryritysasiakkaat@vero.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2022