Veroilmoituksen antaminen - asunto- ja kiinteistöyhteisö

Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöyhtiön veroilmoitus on uudistunut. Tarkista tältä sivulta, missä tilanteissa yhtiön on annettava veroilmoitus verovuodesta 2020 alkaen.  

Miten veroilmoitus annetaan?

Tee veroilmoitus OmaVerossa

Veroilmoituksen voi antaa sähköisesti myös

Lisätietoa veroilmoituksen antamisesta: Veroilmoitus sähköisesti – asunto- ja kiinteistöyhteisö.

Tuleeko veroilmoitus antaa?

Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöyhtiön täytyy antaa veroilmoitus, jos yhtiö

  • on vasta aloittanut toimintansa ja sillä on ensimmäinen tilikausi
  • on saanut myyntituloja maa-alueiden, rakennusten tai arvopaperien luovutuksesta verovuoden aikana
  • verotettava tulo on edellisten vuosien tappioiden vähentämisen jälkeen 50 euroa tai enemmän
  • haluaa vahvistaa tappion verovuodelta.

Veroilmoitus tulee antaa myös, jos Verohallinto on pyytänyt yhteisöä antamaan veroilmoituksen.

Esimerkki: Asunto-osakeyhtiö on myynyt tilikauden aikana osan omistamastaan tontista. Yhtiön on annettava tilikaudelta veroilmoitus, koska se on saanut myyntituloja maa-alueiden luovutuksesta.

Esimerkki: Keskinäinen kiinteistöyhtiö on toteuttanut tilikauden aikana kiinteistöjen vaihdon. Verotuksessa omaisuuserien vaihto rinnastetaan omaisuuden luovutukseen, joten tilikaudelta on annettava veroilmoitus.

Esimerkki: Asunto-osakeyhtiö on tilikauden aikana myynyt sen hallussa olevan asuinhuoneiston osakkeet. Yhtiö on saanut myyntituloja arvopaperien luovutuksesta, joten yhtiön on annettava veroilmoitus.

Asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöyhtiöt ilmoittavat tiedot asunto- ja kiinteistöyhteisön veroilmoituksella. Jos keskinäinen kiinteistöyhtiö harjoittaa elinkeinotoimintaa ja sen koko toiminta verotetaan elinkeinotoiminnan tulolähteessä, tulee yhteisön ilmoittaa tiedot asunto- ja kiinteistöyhtiön veroilmoituksella 4 ja antaa veroilmoituksen liitteenä elinkeinotoiminnan veroilmoitus 6B. 

Ei-keskinäisen kiinteistöyhtiön on ilmoitettava tiedot elinkeinotoiminnan veroilmoituksella 6B. Ei-keskinäisellä kiinteistöyhtiöllä tarkoitetaan sellaista kiinteistöyhtiötä, jonka osakkeet eivät yhtiöjärjestyksen mukaan oikeuta minkään tietyn huonetilan hallintaan. Lisätietoa elinkeinotoiminnan veroilmoituksen antamisesta

Tappion vahvistaminen ja käyttö 

Jos asuntoyhteisö haluaa vahvistaa tappiot, sen on annettava veroilmoitus. Aikaisempien tilikausien tilinpäätöstietoja ei anneta veroilmoituksen liitteenä, eikä edellisten vuosien tappioita vahvisteta niiden perusteella. Jos haluat vahvistaa tappion verovuodelta, jonka verotus on jo päättynyt, asuntoyhteisön täytyy tehdä oikaisuvaatimus. Lisätietoja oikaisuvaatimuksen tekemisestä.

Veroilmoitusta ei tarvitse antaa siltä verovuodelta, jolloin vahvistettua tappiota käytetään, jos yhtiön ei muuten tarvitsisi antaa veroilmoitusta. Vahvistettujen tappioiden käyttö täytyy kuitenkin ilmoittaa veroilmoituksessa, kun yhtiö myöhemmin antaa veroilmoituksen. Tappioiden käyttöaika on kymmenen vuotta, joten vahvistettujen tappioiden käyttö ilmoitetaan enintään yhdeksän verovuoden ajalta. Lisätietoja aiemmin vahvistettujen tappioiden käytön ilmoittamisesta.

Milloin veroilmoitus on annettava?

Jos asunto- ja kiinteistöyhteisöllä on velvollisuus antaa veroilmoitus, se pitää antaa 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden jälkeen.

Esimerkki: Asunto-osakeyhtiön on annettava veroilmoitus. Yhtiön tilikausi päättyy 31.12.2020. Veroilmoitus on annettava viimeistään 30.4.2021. Jos 30.4. olisi lauantai tai pyhäpäivä, veroilmoituksen saisi antaa seuraavana arkipäivänä.

Jos et anna veroilmoitusta ajoissa tai se on puutteellinen, seurauksena voi olla myöhästymismaksu tai veronkorotus. Lisätietoa myöhästymismaksusta ja veronkorotuksesta

Veroilmoituksen antamiseen voi saada lisää aikaa poikkeustapauksissa, esimerkiksi sairauden vuoksi. Lisätietoa veroilmoituksen antamisajan pidennyksen hakemisesta.

Korjaa virheet – tee uusi veroilmoitus

Jos sinun täytyy korjata tietoja, voit korjata aikaisemmin lähettämääsi veroilmoitusta verotuksen päättymiseen saakka. Anna tiedot uudestaan veroilmoituksella, joka korvaa aikaisemman ilmoituksen. Verotuksen päättymispäivä on merkitty verotuspäätökseen. Jos verotus on jo päättynyt, hae muutosta oikaisuvaatimuksella.

Milloin verotus päättyy?

Veroilmoituksen tietojen perusteella Verohallinto laskee verovuoden lopullisen tuloveron.

Asuntoyhteisö saa verotuspäätöksen sen jälkeen, kun Verohallinto on käsitellyt veroilmoituksella annetut tiedot ja toimittanut verotuksen. Asuntoyhteisön verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukautta sen jälkeen, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt.  Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, verotus päättyy viimeistään 10 kuukauden kuluttua siitä, kun viimeisin tilikausi on päättynyt.

Esimerkki: Asuntoyhteisön tilikausi on 1.1.2020–31.12.2020. Verotus päättyy viimeistään 31.10.2021

Esimerkki: Asuntoyhteisön tilikausi on 1.4.2019–31.3.2020. Verotus päättyy viimeistään 31.1.2021.

Verotuksen päättymispäivä voi muuttua verotuspäätöksessä ilmoitetusta ajankohdasta seuraavissa tilanteissa:

  • Asuntoyhteisö täydentää tai korjaa verotustietoja ennen kuin verotus päättyy.
  • Verohallinto jatkaa verotusta esimerkiksi valvontatoimen keskeneräisyyden takia. Tässä tapauksessa Verohallinto lähettää asuntoyhteisölle ilmoituksen verotuksen jatkamisesta ennen kuin verotus päättyy.

Asuntoyhteisö saa uuden verotuspäätöksen, jos verotuksen perusteena olevat tiedot muuttuvat ennen kuin verotus päättyy. Seuraavissa tilanteissa Verohallinto lähettää uuden verotuspäätöksen, vaikka verotuksen lopputulos ei muuttuisi:

  • Asuntoyhteisö on täydentänyt tai korjannut verotustietoja.
  • Verohallinto on ilmoittanut, että verotus jatkuu.

Uuteen verotuspäätökseen on merkitty verotuksen päättymispäivä, joka voi olla sama tai myöhempi kuin aiemmin ilmoitettu. Verotus päättyy kuitenkin viimeisimpään verotuspäätökseen merkittynä päivänä.

Verotuksen lopputulos käy ilmi viimeisestä verotuspäätöksestä. Tarkempaa tietoa maksettavasta jäännösverosta ja veronpalautuksesta.

Uuteen verotuspäätökseen on merkitty verotuksen päättymispäivä, joka voi olla sama tai myöhempi kuin aiemmin ilmoitettu. Verotus päättyy kuitenkin viimeisimpään verotuspäätökseen merkittynä päivänä. Verotuksen lopputulos näkyy viimeisessä verotuspäätöksessä.

Usein kysyttyä

Tässä tilanteessa yhtiön katsotaan  toimineen aiempien tilikausien osalta Verohallinnon voimassa olleen ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö voi oma-aloitteisesti vähentää ennen verovuotta 2020 syntyneet tappiot seuraavien tilikausien tuloksesta, eikä veroilmoitusta 2020 tarvitse antaa. Halutessaan yhtiö voi hakea muutosta jo päättyneen verovuoden verotukseen ja aiemmat tappiot voidaan vahvistaa oikaisuvaatimusmenettelyn kautta.  Verovuodesta 2020 alkaen tilikauden tappion vahvistamiseksi on annettava veroilmoitus ja sen myötä tappio on vähennettävissä seuraavien vuosien tuloksesta.

Jo päättyneen verotuksen oikaisemiseksi yhtiön tulee tehdä oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen tekemisessä on huomioitava, että verovuodesta 2017 alkaen oikaisuvaatimus on tehtävä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Sitä aiempien verovuosien osalta määräaika on 5 vuotta.

Verovuoteen 2018 saakka Verohallinto on ohjeistanut liittämään aiempien vuosien tilinpäätöstiedot veroilmoituksen liitteeksi, jos yhtiö on halunnut vahvistaa tappion sellaiselta tilikaudelta, milloin sillä ei ole ollut velvollisuutta antaa veroilmoitusta. Aiemmin voimassa olleesta ohjeistuksesta johtuen vanhoja tappioita voidaan vahvistaa yhtiölle, vaikka oikaisuaika olisi jo mennyt umpeen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä viimeksi päättyneelle verovuodelle (esim. 2019) ja mukaan tulee liittää laskelma aiempien vuosien vahvistamattomista tappioista ja niiden käytöistä. Lisäksi mukaan tulee liittää sen vuoden tilinpäätöstiedot, mille varsinainen oikaisuvaatimus on kohdistettu. Tappioiden vahvistamisessa on kuitenkin huomioitava, että vanhojen tappioiden käyttöaika verotuksessa on 10 vuotta.

Aiempien tilikausien tilinpäätöstietoja ei liitetä enää veroilmoituksen liitteeksi, vaan päättyneen verovuoden oikaisemiksi on tehtävä oikaisuvaatimus.

Tappion vahvistamiseksi yhtiön on annettava veroilmoitus verovuodesta 2020 eteenpäin.

Verotusmenettelystä annetun lain 26e §:n mukaan yhteisöjen elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan (TVL-tulolähteen) tappio vahvistetaan verotusta toimittaessa. Tappio voidaan vahvistaa myös muutoksenhaun yhteydessä.

Jos pääomavastikkeet on tuloutettu yhtiön kirjanpidossa, ne ilmoitetaan veroilmoituksella kohdassa Rahoitustuotot sekä Kirjanpito- että Verotus-sarakkeissa.

Taseesen rahastoiduilla pääomavastikkeilla ei ole tulosvaikutusta, joten niitä ei ilmoiteta veroilmoituksen tuloverolaskelmalla.

Verovapaat tuotot-kohdassa ilmoitetaan kaikki sellaiset tilikauden tuotot, jotka ovat verotuksessa verovapaita. Esimerkiksi veronpalautukset ja veronpalautukselle maksettu yhteisökorko.

Tällaiset luottotappiot ilmoitetaan kohdassa Kiinteistön hoitokulut.