Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Bekämpande av grå ekonomi inom byggbranschen

Inom uppbyggnaden av infrastruktur samt ombyggnad och nybyggnad i Finland används årligen tiotals miljarder euro och även andelen av offentliga medel är betydande. Byggentreprenaderna spjälks ofta upp i mindre helheter och genomförs som underleveranser genom att koppla samman entreprenadhelheterna. Det är betecknande för branschen att använda utländsk arbetskraft. På grund av detta utgör byggbranschen en typisk riskbransch för grå ekonomi.

Utöver olika skyldigheter har även flera lagstiftningsförändringar riktats byggbranschen i syfte att bekämpa grå ekonomi, såsom omvänd momsskyldighet, skattenummerregistret och som det senaste den utvidgade uppgiftsskyldigheten i fråga om byggande.

Mer information:

I och med den nya lagstiftningen har Skatteförvaltningen och de övriga myndigheterna effektiverat övervakningen. Skatteförvaltningen riktar övervakningen av byggbranschens aktörer till olika sammanhang, såsom arbetsgivarprestationer, mervärdesskatt och registrering. Även Skatteförvaltningen utför kontrollbesök på byggarbetsplatser och en del av dessa i samarbete med andra myndigheter. 

Läs mer om projekt och övervakning

Den kraftigaste kontrollmetoden är skatterevisionen som även kan utföras på objekt inom grå ekonomi i samarbete med förundersökningsmyndigheterna.

Formerna av grå ekonomi inom byggbranschen

Enligt den utredning som Enheten för utredning av grå ekonomi har låtit utföra är typiska former av grå ekonomi inom byggbranschen att anlita bulvaner (andra namn på personer och bolag), bedriva verksamhet i klusterform samt kvittohandel. Gärningsmännen är ofta återfallsförbrytare.

Läs mer: Utredning om brott inom byggbranschen (pdf) (endast på finska)

De vanliga uttrycksformerna för grå ekonomi inom byggbranschen är att betala lön svart, dölja näringsverksamhetens inkomster, undvika socialavgifter eller att ansöka om ogrundade återbetalningar genom att lämna felaktiga anmälningar och deklarationer till Skatteförvaltningen.

Enligt övervakningsobservationerna kan även annan brottslighet förekomma i anknytning till grå ekonomi inom byggbranschen, såsom missbruk av identiteter, penningtvätt, korruption, användning av olovlig arbetskraft, diskriminering i arbetslivet samt miljöbrott. Speciellt för utländska arbetstagares del har det upptäckts lönebetalning som ligger under den allmänt godkända lönenivån i Finland.

Både inhemsk och utländsk organiserad brottslighet är inblandad i den gråa verksamheten inom byggbranschen. Den gråa verksamheten har blivit alltmer yrkesmässig. Formerna av grå ekonomi är inte lika lätt observerbara som tidigare vilket har lett till att det är allt mer utmanande att utreda fallen. Skatteförvaltningen har en egen funktion för att utreda och utöva skattekontroll i samband med de allvarligaste fallen inom grå ekonomi.

Globaliseringen syns på byggarbetsplatserna i Finland

Verksamheten inom byggbranschen har internationaliserats vilket i praktiken syns tydligast på byggarbetsplatserna i Nyland. Enligt aktörerna inom byggbranschen är var tredje arbetstagare i Nyland utländsk. Enligt utredningen har även antalet företag med utländsk bakgrund ökat i handelsregistret i Finland.

Läs mer: Utländska företag i handelsregistret i Finland (pdf) (endast på finska)

Skatteförvaltningen har aktivt utvecklat samarbetet med andra länders skatteförvaltningar. Under de senaste åren har Finland varit ett av Europas ledande länder i att närvara vid och medverka till utredningen av fall i ett annat EU-land. Gränsöverskridande fall har avgjorts effektivt även med hjälp av internationella handräckningsbegäranden. Även det övriga internationella informationsutbytet har utvecklats och ger skattekontrollen nyttiga jämförelseuppgifter om den faktiska verksamheten eller om resultatet i andra länder.

Samarbete med aktörer inom byggbranschen

Skatteförvaltningen samarbetar med myndigheter och intressegrupper som anknyter till grå ekonomi genom att delta i forum inom byggbranschen. I dessa behandlas utvecklingen av praxis och aktuella fenomen eller missförhållanden inom byggbranschen. För att förebygga grå ekonomi har vi samarbetat med stora aktörer och byggarbetsplatser redan under flera år.

Utöver lagstiftningsförändringar har aktörerna inom byggbranschen olika medel i bruk för att bekämpa grå ekonomi. Dessa åtgärder som är strängare än lagens förpliktelser kan krävas med avtalsrättsliga medel, till exempel genom att

  • kräva utredningar av hela underleverantörskedjan till byggherren eller den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet
  • begränsa underleverantörskedjor till en viss nivå eller
  • utveckla separata godkännandeförfaranden för underleverantörer.

I och med lagändringarna har användningen av olika elektroniska system blivit allmännare på byggarbetsplatserna. Vi strävar efter att svara på kravet på automatiserade system för förpliktelser och projekthantering. Utvecklingen av de elektroniska system som används inom byggbranschen har för sin del även påverkat positivt bekämpningen av grå ekonomi. På de större byggarbetsplatserna har det även blivit vanligare med självövervakning med vilken den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet strävar efter att säkra att arbetsplatsens överenskomna praxis följs exempelvis för personkortens och passerkontrollets del.

Övervakningen effektiveras

I och med att inkomstregistret har tagits i bruk har Skatteförvaltningen bättre förutsättningar än förut att allt mer i realtid bekämpa grå ekonomi när lönebetalarna lämnar individualiserade inkomstuppgifter per person så gott som i realtid. Inkomstregisteruppgifterna och övriga jämförelseuppgifter som Skatteförvaltningen har i sitt bruk gör det lättare att bekämpa grå ekonomi och lyfter försummelser och oegentligheter till övervakningen. Att utveckla övervakningen och utnyttja det ökade antalet jämförelseuppgifter är en del av att effektivera bekämpningen av grå ekonomi.

Om att bekämpa grå ekonomi inom byggbranschen i andra källor:

Sidan har senast uppdaterats 26.3.2019