Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattedeklaration för skogsbruk 2C

Lämna skattedeklarationen för skogsbruk om du under kalenderåret har haft skogsbruksinkomster, avdragsgilla utgifter eller uppföljningsuppgifter om skogsavdrag och reserveringar. Om du inte har något att deklarera behöver du inte lämna in skattedeklarationen för skogsbruk.

Om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna, det vill säga Suomi.fi-meddelanden, kommer skattedeklarationen endast till MinSkatt. Du får information om det per e-post.

Deklarera i MinSkatt

Du kan deklarera i MinSkatt Från och med 13.1.2023.

Se deklarationsanvisningarna

Pappersblanketten 2C (returadressen finns på första sidan av blanketten)

Beskattningssammanslutningar eller dödsbon kan lämna skattedeklarationen i MinSkatt om de har Suomi.fi-fullmakter. Läs mer om skattedeklarationen för sammanslutningar och dödsbon

De utsatta dagarna för skattedeklarationerna 2022 

1. SKATTEDEKLARATION FÖR SKOGSBRUK 

Lämna skattedeklarationen för skogsbruk (blankett 2C) senast den 28 februari 2022 förutom om

 • du också idkar jordbruk eller näringsverksamhet. Då ska du lämna skattedeklarationerna för skogsbruk, jordbruk och näringsverksamhet senast den 1 april 2022.
 • du är begränsat skattskyldig (bor permanent utomlands). Då ska du lämna skattedeklarationen för skogsbruk senast den 24 maj 2022.

Observera att skattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen. En försenad skattedeklaration medför en förseningsavgift. Om du inte alls lämnar skattedeklarationen eller lämnar den som bristfällig kan detta medföra en skatteförhöjning.

Du behöver dock inte lämna skattedeklarationen för skogsbruk om du inte har haft några skogsbruksinkomster, avdragbara utgifter eller uppföljningsuppgifter om skogsavdrag och reserveringar under året.

2. momsdeklaration

Du ska deklarera och betala moms senast 28.2.2022 om din skatteperiod är ett kalenderår.

Lämna in en momsdeklaration om du är införd i registret över momsskyldiga. Du behöver inte lämna en momsdeklaration om du inte har något att deklarera för skatteåret (t.ex. virkesförsäljning eller moms som ska dras av). Förutsättningen är att din skatteperiod är ett kalenderår och att du inte bedriver någon annan momspliktig verksamhet, såsom jordbruk eller näringsverksamhet.

Läs mera om momsdeklarationen för skogsägare.

3. EN FÖRHANDSIFYLLD SKATTEDEKLARATION FÖR DINA PERSONLIGA INKOMSTER

Om du endast idkar skogsbruk får du en förhandsifylld skattedeklaration för dina personliga inkomster i mars–april 2022. Om du korrigerar skattedeklarationen är den sista inlämningsdagen antingen 10.5., 17.5. eller 24.5.2022. Datumet ser du i den förhandsifyllda skattedeklarationen och i MinSkatt.

Om du också idkar jordbruk eller näringsverksamhet får du en förhandsifylld skattedeklaration för dina personliga inkomster i mars 2022. Den finns i MinSkatt redan 24.2.2022. Om du korrigerar skattedeklarationen är den sista inlämningsdagen 1.4.2022.

Läs mer om den förhandsifyllda skattedeklarationen.

4. FASTIGHETSUPPGIFTER

Kontrollera uppgifterna i fastighetsbeskattningsbeslutet och gör eventuella korrigeringar senast 10.5.2022.

Du får fastighetsbeskattningsbeslutet i mars 2022. Läs mer om fastighetsskatt

Deklarera i MinSkatt – du ser fjolårets utgiftsrester och reserveringar

I MinSkatt kan du lämna samtliga skattedeklarationer och ange korrigeringar till fastighetsuppgifterna.

Exempelvis utgiftsrester som fastställts för det föregående året samt uppgifter om reserveringar och skogsavdrag visas färdigt i skattedeklarationsunderlaget i MinSkatt. Det här underlättar att lämna skattedeklarationen.

Deklarera i MinSkatt

Alternativt kan du lämna in skattedeklarationen för skogsbruk

Annat att observera för skogsägare

Deklarera överlåtelsevinster av skogsbruk på blankett 9

Deklarera försäljning av skogsfastighet samt maskiner och anordningar som hör till skogsbruk i MinSkatt eller med blankett 9 (Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust). Deklarera varje försäljning separat. Mer information om överlåtelsevinster av skogsbruk

Vad är ett skatteår?

Beskattningen verkställs för skatteåret. Skogbruksidkarnas skatteår utgörs alltid av ett kalenderår.

Skogsbruksidkarnas inkomster och utgifter under skatteåret fastställs enligt den s.k. kassaprincipen, dvs. enligt betalningstidpunkten. Enligt kassaprincipen hänförs inkomsterna till det kalenderår då jordbruksidkaren har kunnat lyfta dem och utgifterna till det kalenderår då jordbruksidkaren har betalat dem.

När slutförs beskattningen för skatteåret?

Slutdatumet för beskattningen är kundspecifik och finns i beskattningsbeslutet. Beskattningen slutar mellan juni och oktober. Slutdatumet för beskattningen kan uppskjutas om du korrigerar din skattedeklaration, om din maka/make korrigerar sin skattedeklaration eller om Skatteförvaltningen från något annat håll får in uppgifter som påverkar din beskattning. 

Vanliga frågor

Du ska inte deklarera inkomster av försäljningen av marksubstanser från en jord- eller skogsbruksenhet på skattedeklarationen för jordbruk eller skogsbruk. Du ska deklarera den som övrig kapitalinkomst i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Deklarera uppgifterna i MinSkatt eller på blankett 50B (Kapitalinkomster och avdrag från dem) i punkt ”3 Pensioner som utgör kapitalinkomst, betalningar enligt avtal om långsiktigt sparande och övriga kapitalinkomster”. Deklarera avdrag som hänför sig till försäljningsinkomsterna på motsvarande sätt i punkten ”Övriga utgifter för förvärvande av kapitalinkomst”.

Obs! Jordbrukssammanslutningar och skogssammanslutningar ska deklarera försäljningsinkomsterna på sammanslutningens skattedeklaration för jordbruk 2Y.

Inkomst av åkerarrende är jordbruksinkomst. Om du äger åker och har arrenderat ut den ska du deklarera arrendeinkomsten i skattedeklarationen för jordbruk.

Om exempelvis ett dödsbo eller en sammanslutning med FO-nummer äger åkern ska du lämna skattedeklarationen för jordbruk i deras namn. I det här fallet behöver du Suomi.fi-fullmakter för att kunna använda e-tjänsterna.

Läs mer: Ska jag lämna en momsdeklaration för åkerarrende?

Så här hittar du skattedeklarationen för jordbruk

 1. Se bild

  Du är på fliken Egna skatteslag. Gå till sektionen Inkomstskatt för personer – eller Inkomstskatt för sammanslutningar om du lämnar skattedeklarationen i jordbrukssammanslutningens namn.

  Välj i punkten Skatteår 2021 länken Lämna en skattedeklaration för jordbruk.

 2. Se bild

  Obs! Privatperson: Om det på sidan inte finns en direkt länk till skattedeklarationen för jordbruk, ska du i punkten Skatteår 2021 välja länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

 3. Se bild

  Kontrollera att du har valt det rätta året. Välj därefter länken Skattedeklarationen för jordbruk.

Så här deklarerar du inkomster av åkerarrende

 1. Se bild

  Skattedeklarationen består av 5 faser. Du ser dem i fasstigen som finns uppe på sidan.

  Bakgrundsinformation

  Kontrollera att dina uppgifter stämmer.

 2. Se bild

  Inkomster

  Välj punkten Jag lämnar uppgifter i fasen Inkomster. Rulla därefter neråt på sidan.

 3. Se bild

  Gå till punkten Momsfria stöd och ersättningar samt övriga momsfria inkomster (bland annat inkomster av åkerarrende). Välj Ja i denna punkt.

  Ange inkomsten av åkerarrande i punkten Övriga momsfria inkomster.

 4. Se bild

  Utgifter och reserveringar

  Om du har jordbruksutgifter, ska du lämna uppgifterna i denna fas. Välj Ja i den rätta punkten och ange uppgifterna.

  Om du inte har jordbruksutgifter, ska du välja Jag lämnar inte uppgifter i fasen Utgifter och reserveringar.

 5. Se bild

  Uträkning av förmögenhet

  Kontrollera i denna fas att uppgifterna i uträkningen av förmögenhet stämmer.

 6. Se bild

  Förhandsgranska och skicka

  Kontrollera uppgifterna. Vid behov kan du korrigera uppgifterna via länken Redigera.

  När alla uppgifter är rätt kan du skicka skattedeklarationen.

Ja det ska du, om du har ansökt om att bli momsskyldig för överlåtelse av nyttjanderätt till en fastighet.

Om du inte har ansökt om att bli momsskyldig för åkerarrende är arrendet momsfritt. När du endast bedriver skogsbruk och momsfritt åkerarrende behöver du inte lämna en momsdeklaration, om du inte har virkesförsäljning under året i fråga eller annat att deklarera.

Om du inte har ansökt om att bli momsskyldig för åkerarrende får du inte heller dra av momserna på de kostnader som anknyter till arrendet.

Deklarera åkerarrendet som jordbruksinkomst på inkomstskattedeklaration 2 eller 2Y (sammanslutning).

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2022