Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skogsavdrag

Du kan dra av en del av anskaffningsutgiften för din skog som skogsavdrag i beskattningen av skogsbrukets kapitalinkomster. Fysiska personer, dödsbon och beskattningssammanslutningar som dessa bildar samt samfällda förmåner (samfälld skog) kan göra skogsavdrag.

Yrka på skogsavdrag i skattedeklarationen

Du kan yrka på skogsavdrag i skattedeklarationen för skogsbruk 2C. Skatteförvaltningen gör inte avdraget automatiskt.

Lägg till skogsbrukets anteckningar en utredning över att skogsbrukets kapitalinkomster har kommit av den skog som utgör skogsavdragsgrund.

Skogsavdragsgrund

Den andel av anskaffningsutgiften för skogen som berättigar till skogsavdrag kallas för skogsavdragsgrund. Skogsavdragsgrunden är 60 % av anskaffningsutgiften för skogen. Anskaffningsutgiften för skog är skogens (markens och trädbeståndets) andel av köpesumman eller annat vederlag för en fastighet eller ett outbrutet område i sin helhet.

Det uppstår inte en ny skogsavdragsgrund på basis av en gåva eller ett arv. Om arvlåtaren eller gåvogivaren har haft outnyttjad skogsavdragsgrund, kan du av denna avdragsgrund ta över den del som motsvarar den mottagna skogsegendomen.

Storleken på det årliga skogsavdraget

Du kan under ett skatteår dra av 60 % av den skattepliktiga kapitalinkomst för skogsbruk som du har fått från den skog som berättigar till skogsavdrag. Du kan dock endast få skogsavdrag för de år då du får minst 2 500 euro i kapitalinkomster för skogsbruket. Detta beror på att skogsavdraget ska vara minst 1 500 euro för skatteåret.

Du kan göra skogsavdrag så länge som du har kvar av skogsavdragsgrunden.
Så här beräknar du den återstående skogsavdragsgrunden:

  • Räkna ihop skogsavdragsgrunderna för de skogar som du äger i slutet av året och som berättigar till skogsavdrag.
  • Från denna skogsavdragsgrund ska du dra av de skogsavdrag som du har gjort under tidigare år.

Om du har sålt skog och det använda skogsavdraget har räknats som intäkt i beskattningen av överlåtelsevinster ska du dra av de intäktsförda skogsavdragen från det sammanlagda beloppet av de tidigare skogsavdragen.

Exempel: Miisa har 2022 köpt en skogsfastighet vars totala anskaffningspris var 100 000 euro. För denna skogsfastighet är maximibeloppet på skogsavdraget, dvs. skogsavdragsgrunden, härmed 60 000 euro (100 000 euro x 60 %). Miisa får skogsbruksinkomst endast från skogsfastigheten i fråga.

Miisa fick 1 000 euro i skattepliktiga kapitalinkomster för skogsbruket 2022. Miisa kan inte göra något skogsavdrag från inkomsterna för skogsbruket 2022 eftersom skogsavdraget för skatteåret ska vara minst 1 500 euro. Hela skogsavdragsgrunden på 60 000 euro förblir oanvänd för Miisa.

Miisa får 20 000 euro i skattepliktiga kapitalinkomster för skogsbruket för 2023. Miisa gör det största möjliga skogsavdraget för skatteåret från kapitalinkomsterna för skogsbruket, dvs. 12 000 euro (20 000 euro x 60 %). För de kommande åren har Miisa kvar 48 000 euro (60 000 euro – 12 000 euro) av skogsavdragsgrunden.

Skogsavdrag och beräkning av överlåtelsevinst

När du har överlåtit skog mot ersättning till en annan ägare och beräknar överlåtelsevinsten för skogen ska du till överlåtelsevinsten lägga alla de skogsavdrag som du har gjort. Lägg det sammanlagda beloppet av skogsavdragen till överlåtelsevinsten även om överlåtelsevinsten har beräknats enligt den presumtiva anskaffningsutgiften. De skogsavdrag som läggs till kan utgöra högst 60 % av anskaffningsutgiften för den överlåtna skogen. De gjorda skogsavdragen läggs också till överlåtelseförlust.

Till överlåtelsevinsten eller överlåtelseförlusten för skogsfastigheten läggs dock inte gjorda skogsavdrag om

  • den överlåtna skogsfastigheten inte har varit med i skogsavdragssystemet
  • den överlåtna skogsfastigheten har mottagits vederlagsfritt utan överförd skogsavdragsrätt
  • skogsfastigheten överlåts helt vederlagsfritt
  • överlåtelsevinsten för skogsfastigheten är helt skattefri.
Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024