Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skogsgåvoavdraget

Om du har fått skogsegendom som gåva kan du ha rätt till skogsgåvoavdrag. Avdraget dras av i inkomstbeskattningen från skogsbrukets kapitalinkomster.

Vilka är förutsättningarna för avdragsrätt?

Du kan få rätt till skogsgåvoavdrag om dessa förutsättningar uppfylls:

  • Du har fått skog som gåva 1.1.2017 eller senare.
  • Du har betalat gåvoskatt för skogsgåvan.
  • Det är inte fråga om en sådan gemensam gåva som avses i arvs- och gåvobeskattningen.
  • På den skog du fått som gåva har det inte tillämpats den skattelättnad vid generationsväxling som avses i lagen om skatt på arv och gåva.
  • Den skog du fått som gåva är tillräckligt stor till arealen.

Minimiarealen bestäms enligt den kommun där skogen ligger.

Minimiarealen erhålls genom att dividera 30 000 euro med skogens hektarvärde enligt värderingslagen. Avdragsrätt gäller också alltid om skogsmarkens areal är minst 100 hektar, även om beräkningsformeln skulle ge en större areal.

Vem kan få avdragsrätt?

Endast personer har rätt till skogsgåvoavdrag, det vill säga inte exempelvis aktiebolag eller samfällda skogar. Avdragsrätten kan också uppkomma om du får en del av en skog som gåva och utövar skogsbruk i en beskattningssammanslutning eller tillsammans med din maka eller make.

Avdragsrätten är inte begränsad till gåvogivarens nära anhöriga. Avdragsrätt kan även uppkomma för andra än närmast anhöriga (dvs. personer som betalat gåvoskatt enligt skatteklass 2), och då uppkommer en större avdragsgrund på motsvarande sätt.

Ett dödsbo kan kräva skogsgåvoavdrag i den avlidnes beskattning för dödsåret men inte längre för året efter dödsåret.

Hur uppkommer en avdragsgrund?

Avdragsgrunden för skogsgåvoavdrag uppkommer utifrån den gåvoskatt du betalat. Vid beräkningen av avdragsgrunden beaktas endast skogsmark du fått som gåva och samtidigt överlåtna impediment. Avdragsgrunden uppkommer alltså inte av den gåvoskatt du betalat utifrån värdet på skogsbruksmaskiner, byggnader eller byggplatser för byggnader, även om du fått gåvorna med samma gåvobrev.

Avdragsrätt kan även uppkomma i ett köp av gåvokaraktär på grund av den gåvoskatt du betalat. Vid beräkningen av avdragsgrunden beaktas då bara den del av skogsmarken som motsvarar en gåva. För den del som ses som ett köp får du samtidigt rätt till skogsavdrag.

Så här ansöker du om skogsgåvoavdrag

Skogsgåvoavdrag beviljas inte automatiskt, utan du ska själv ansöka om det. Ansök om skogsgåvoavdrag i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen antingen i MinSkatt eller på blankett 2L, Skogsgåvoavdrag. Avdraget behandlas inte alls på skogsbrukets skattedeklarationsblankett 2C.

Skogsgåvoavdraget ska senast ansökas innan din beskattning för skatteåret slutförs. Slutdatumet för beskattningen är kundspecifikt och står både i MinSkatt och i ditt beskattningsbeslut. Du kan inte yrka på skogsgåvoavdrag retroaktivt för tidigare skatteår.

Använd avdragsgrunden till skogsgåvoavdrag senast det femtonde skatteåret efter det år du fått gåvan.

Du kan få skogsgåvoavdrag endast om dina kapitalinkomster av skogsbruket är tillräckligt höga under skatteåret. Skogsgåvoavdraget görs från skogsbrukets kapitalinkomst efter att företagaravdraget har gjorts. Beloppet ser du i den förhandsifyllda skattedeklarationen i punkten "Skatteårets sammanlagda kapitalinkomster från skogsbruket minskade med företagaravdraget".
Om makar eller delägare i en sammanslutning idkar skogsbruk tillsammans ska skogsgåvoavdraget dras av från nettokapitalinkomsterna för skogsbruket enligt ägarandel efter att företagaravdraget har dragits av.

Läs mer i blankettanvisningen 2L.

Maximi- och minimibeloppet för avdraget

Beloppet av skogsgåvoavdraget under skatteåret kan vara högst 50 procent av nettokapitalinkomsten av skogsbruk före skogsgåvoavdrag. Därtill får avdraget inte överstiga 195 000 euro under ett skatteår, och det sammanlagda beloppet av avdraget för skatteåret och av tidigare gjorda avdrag får inte överstiga avdragsgrunden.

Avdraget under ett skatteår ska uppgå till minst 1 500 euro. Kapitalinkomster av skogsbruk som berättigar till skogsgåvoavdrag kan flyta in av vilken som helst skog du äger och även av impediment.

Påföljder vid överlåtelse av en skogsbrukslägenhet

Om du överlåter minst 10 procent av den sammanräknade arealen för skogsfastigheter eller av delarna av skogsfastigheter som du fått som gåva innan 15 år har förflutit från gåvan ska du intäktsföra de skogsgåvoavdrag du gjort. Det sammanlagda beloppet av skogsgåvoavdrag förhöjt med 20 procent läggs till din kapitalinkomst av skogsbruk under överlåtelseåret eller till den negativa kapitalinkomsten av skogsbruk.

Skogsgåvoavdrag som blivit ogjorda kan du inte dra av efter en överlåtelse.

Av skogsgåvoavdraget uppkommer statsstöd

Av skogsgåvoavdraget uppkommer de minimis-baserat statsstöd, dvs. statsstöd av mindre betydelse. Stödet beskrivs närmare på blankett 2L och i blankettanvisningen. Beloppet av det stöd som uppkommer av avdraget finns uträknat på ditt beskattningsbeslut.

Anteckningar

Klargör i dina skatteanteckningar

  • hur avdragsgrunden för skogsgåvoavdrag uppkommer (gåvoskatt som betalats för skogen, skogens avkastningsvärde och den skogsgåvoavdragsgrund som beräknats utifrån dem)
  • kapitalinkomsten av skogsbruk som utgör grunden för det avdrag som görs för varje skatteår
  • beloppet av skogsgåvoavdraget för skatteåret och beloppet av outnyttjad avdragsgrund efter skogsgåvoavdraget.
Sidan har senast uppdaterats 2.1.2019