Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Samfälld skog

En samfälld skog är ett område som hör till flera fastigheter gemensamt och som är avsett att användas för ett hållbart skogsbruk och för delägarnas väl. Fastigheternas ägare är delägare i den samfällda skogen och bildar den samfällda skogens delägarlag. 

Att bli delägare i samfälld skog

Man kan bli delägare i samfälld skog på många olika sätt. Du kan

  • foga din egen skog delvis eller helt till en redan existerande samfälld skog
  • bilda en ny samfälld skog av dina egna skogar.

Du kan bli delägare också genom att

  • köpa eller få andelar i en samfälld skog
  • köpa eller få en fastighet till vilken det hör andelar i samfälld skog.

Information om samfällda skogar finns på Finlands skogscentrals webbsida.

När egen skog fogas till samfälld skog

Då du bildar en samfälld skog av din skog eller fogar egen skog till en samfälld skog mot andelar i den samfällda skogen får du inte skattepåföljder för överlåtelsevinsten. Förutsättningen för detta är att värdet på den skogsfastighet som fogas och värdet på de andelar som fås är lika stora, varvid likvidersättningar inte påförs i samband med fastighetsförrättningen.

Om det på skogen som fogas till den samfällda skogen finns oanvänd skogsavdragsrätt överförs rätten till den samfällda skogen. Även den återstående avdragsgilla anskaffningsutgiften för skogsvägar och dikesprojekt överförs tillsammans med det anslutna området till den samfällda skogen.

Om du ansluter alla dina skogar till den samfällda skogen ska du komma ihåg att lämna in skattedeklarationen för skogsbruk 2C om inkomsterna och utgifterna för början av året.

Om du köper separat eller får separat andelar i samfälld skog

En andel i samfälld skog är fast egendom. Om du köper separat en andel i en samfälld skog måste du på basis av anskaffningspriset betala 3 % i överlåtelseskatt på köpet (om köpebrevet eller avtalet ingåtts före den 12 oktober 2023 är överlåtelseskatten 4 %). Läs mer om överlåtelseskatt.

Om du tar skuld för att förvärva en andel i en samfälld skog, får du dra av räntan på skulden från och med skatteåret 2021. I fortsättningen räknas denna ränta som ränta på skuld för förvärvande av inkomst och den dras av från kapitalinkomsterna. Också räntor på skulder som har tagits tidigare i detta syfte är avdragsgilla från och med betalningsåret 2021.

Det uppstår ingen ny skogsavdragsgrund på basis av anskaffningsutgiften för andelen i den samfällda skogen.

Om du får en andel i en samfälld skog utan att betala ersättning för den, t.ex. som gåva eller i arv, ska du betala gåvo- eller arvsskatt på andelen. Som grund för skatten är det gängse värdet av andelen i den samfällda skogen vid skattskyldighetens inträde.

Det överskott som delas ut till delägarna i samfälld skog är skattefri inkomst för delägarna

Samfällda skogar kan till sina delägare dela ut avkastning, dvs överskott som har bildats under räkenskapsperioden. Överskottet delas ut i proportion till andelarna delägarna har i den samfällda skogen. För delägaren är överskottet skattefri inkomst som delägaren inte behöver deklarera i sin egen skattedeklaration.

En samfälld skog är en särskild skattskyldig

I beskattningen är samfällda skogar samfällda förmåner som beskattas som särskilda skattskyldiga. En samfälld skog lämnar sin egen skattedeklaration och betalar själv sina skatter. En samfälld skog betalar 26,5 procent skatt på sina beskattningsbara inkomster.

Samfälld skog kan ha flera olika inkomstkällor

Försäljning av virke och till detta anknutet skogsbruk räknas vid beskattningen av samfälld skog som inkomst från personlig förvärvskälla och beskattas enligt inkomstskattelagen. Samfälld skog har rätt att göra en utgiftsreservering för inkomsterna av skogsbruk och att begära om skogsavdrag. Även försäljningsinkomsterna som eventuellt fås vid försäljning av jordsubstans samt ränteinkomsterna hör till inkomsterna från personlig förvärvskälla.

Biinkomster för skogsbruk, såsom t.ex. försäljningsinkomst för virke som har förädlats till brädor, eller försäljning av lav, utgör jordbruksinkomst som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk.

Av samfällda skogars övriga verksamhet beskattas separat självständig affärsverksamhet som näringsinkomst i enlighet med lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Skattedeklaration för samfällda skogar

Samfällda skogar är bokföringsskyldiga. Skattedeklarationen för en samfälld skog lämnas på blankett 6 (Samfälld förmån). Deklarationen ska lämnas elektroniskt endera i MinSkatt eller i Ilmoitin.fi som en fil som ett bokföringsprogram skapat. Skattedeklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl, t.ex. om det inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder.

En samfälld skog lämnar sin inkomstskattedeklaration inom fyra månader räknat från slutet av den månad då räkenskapsperioden går ut. Om den samfällda skogens räkenskapsperiod är ett kalenderår lämnas skattedeklarationen in senast vid utgången av april. Den samfällda skogen lämnar in endast en deklaration oberoende av i vilka förvärvskällor den beskattningsbara inkomsten uppstår.

Mer information om att lämna in skattedeklaration 6 och om elektronisk deklaration

Under skatteåret påförs den samfällda skogen förskottsskatt på basis av den senast verkställda beskattningen. När den samfällda skogen säljer virke behöver virkesköparen inte verkställa förskottsinnehållning på de prestationer som denne har betalat till den samfällda skogen för virkesköpet.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024