Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Andra skogsinkomster

Utöver inkomst av virkesförsäljning beskattas andra skogsinkomster antingen som kapitalinkomst av skogsbruk, annan kapitalinkomst, inkomst av jordbruk eller inkomst av näringsverksamhet. Inkomsten kan också vara helt skattefri.

Understöd för skogsbruk

Alla understöd för skogsbruk är skattepliktig kapitalinkomst av skogsbruk.

Till exempel de understöd (kemera-stöd) som utbetalas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (kemeralagen) är skattepliktiga. På basis av kemeralagen betalas understöd exempelvis för vård av ungskog och för att bygga skogsvägar och också miljöstöd för skogsbruk betalas ut. Också skogsodlingsstöd för impediment är kapitalinkomst av skogsbruk.

Deklarera dessa stöd på skattedeklarationen för skogsbruk i punkten Understöd för skogsbruk.

Värdet av virke från egen skog

Värdet av det virke från egen skog som du har tagit för privathushållet är kapitalinkomst av skogsbruk om du använder virket för att bygga eller reparera din egen bostad eller en byggnad som är i din användning. Som värde ska du ange rotprisvärdet på virket.

Om du har tagit virket för annan egen konsumtion (exempelvis uppvärmning av bostadsbyggnad) utgör värdet på eget virke inte skattepliktig inkomst.

Rotpriset på det virke som du har tagit från egen skog för jordbruket utgör beskattningsbar kapitalinkomst av skogsbruket, om du använder virket inom jordbruket som gagnvirke, för uppvärmning eller som råvara för vidareförädling. Värdet av det virke som beskattats som kapitalinkomst av skogsbruk utgör en avdragbar utgift för jordbruket.

Om du har tagit virke för att bygga och/eller reparera produktionsbyggnader inom jordbruk, tillämpas så kallad tyst kvittning för överföringen av virket. Med tyst kvittning avses att värdet av virket som tagits i användning inom jordbruket inte antecknas som inkomst av skogsbruk, och virkesvärdet utgör inte heller en avdragbar utgift för jordbruk.

Värdet av det virke som du tagit från skogsbruket för att använda inom näringsverksamhet utgör kapitalinkomst av skogsbruk enligt dess gängse värde, det vill säga värderat enligt dess leveransförsäljningsvärde. Om du använder eget virke för att bygga produktionsbyggnader för näringsverksamhet, tillämpas dock tyst kvittning.

Försäkringsersättningar och älgskadeersättningar

Försäkringsersättningar för skog eller andra ersättningar är kapitalinkomst av skogsbruk.

Skogsförsäkringen ersätter skador på trädbeståndet enligt det förlorade skogsekonomiska värdet. Till exempel stormar, snö, skogsbränder samt vissa svampsjukdomar, insekter och djur orsakar skogsskador. Försäkringsbolaget tar ut en förskottsinnehållning på 19 procent på de skogsförsäkringsersättningar som beskattas som kapitalinkomster av skogsbruk. Ange försäkringsersättningen på skattedeklarationen för skogsbruk utan att dra av den förskottsinnehållning som försäkringsbolaget tagit ut.

Skogsskador som hjortdjur förorsakar ersätts med stöd av viltskadelagen ur statliga medel. Skogscentralen betalar ut älgskadeersättningar som beskattas som kapitalinkomst av skogsbruk. Deklarera inkomsten det år då ersättningen betalats på ditt konto.

Inkomster som beskattas som inkomst av jordbruk

Hyresinkomster av skogsbruk är skattepliktig inkomst av jordbruk och de deklareras på skattedeklarationen för jordbruk, inte på skattedeklarationen för skogsbruk.

Hyresinkomster är till exempel:

 • inkomst av en hel skogsbruksenhet eller en del av den
 • hyresinkomst av jaktmark
 • inkomst av uthyrning av ett markområde för en basstation för mobilnätverk
 • hyresinkomst av byggplatser för vind- och solkraftverk
 • ersättningar för vindkraftverkets influensområde eller andra ersättningar
 • hyresinkomster av uthyrning av maskiner som hör till skogsbruksinventarier

Jordbruksinkomst är också

 • inkomst av en tillfällig maskinentreprenad som utförts med egna skogsbruksmaskiner
 • ersättning för kolsänka
 • de inkomster som markägaren får av att producera och sälja naturvärden.

Också inkomst från åkerarrende är inkomst av jordbruk: Hur deklarerar jag inkomster av åkerarrende i MinSkatt?

Inkomster från vidareförädling av virke

Inkomster av försäljning av stockar, pålar, massaved, ved, småved, flis eller annat skogsenergivirke, julgranar, klabbar, plogningsmärken, prydnadskvistar och andra liknande försäljningsinkomster av egen skog utgör kapitalinkomst av skogsbruk.

Däremot beskattas inkomsterna av vidareförädling av de ovan nämnda produkterna (till exempel sågade plankor och brädor av stockar) i regel som inkomster av jordbruk. Så kallade biinkomster av skogsbruk beskattas alltså som inkomster av jordbruk. Som inkomst av jordbruk beskattas också all försäljningsinkomst av virke som inte härstammar från egen skog.

Vidareförädling kan med hänsyn till verksamhetens omfattning o.d. också betraktas som näringsverksamhet.

Försäljningsinkomster av marksubstanser och lav

Inkomster av försäljning av marksubstanser (grus, lera, torv, mylla o.d.) utgör alltid annan kapitalinkomst för skogsägaren, inte kapitalinkomst av skogsbruk. 

Mer omfattande förädling och/eller transport av marksubstans beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Lav är inte marksubstans. Försäljningsinkomst av lav beskattas som jordbruksinkomst på skattedeklarationen för jordbruk. På motsvarande sätt utgör också försäljningsinkomst av skogsbotten (skogsmatta) jordbruksinkomst.

Så här deklarerar du inkomster av marksubstanser 

Deklarera inkomster av marksubstanser och utgifter som hänför sig till dem i samband med din personliga förhandsifyllda skattedeklaration antingen i MinSkatt eller på pappersblankett 50B.

 • Deklarera inkomsterna i MinSkatt i punkten Övriga inkomster – Kapitalinkomster - Övriga kapitalinkomster (på pappersblanketten i punkt 3 Pensioner som utgör kapitalinkomst, betalningar enligt avtal om långsiktigt sparande och övriga kapitalinkomster).
 • Deklarera de utgifter som hänför sig till försäljningen av marksubstans i punkten Övriga avdrag – Övriga avdrag från kapitalinkomster (på pappersblanketten i punkt 4.3 Övriga utgifter för förvärvande av kapitalinkomst).
 • Deklarera räntor på skuld för förvärvande av inkomst i MinSkatt i punkten Övriga avdrag – Räntor på skuld (på pappersblanketten i punkt 4.4 Avdragbara räntor och ändringar i skulduppgifter).

Även delägarna av ett gemensamt ägt marktäktsområde (fastighetssammanslutning) deklarerar sin egen del av marksubstansinkomsterna och utgifterna som hänför sig till dem på sin egen skattedeklaration antingen i MinSkatt eller på blankett 50B, om det inte är fråga om en skogs- eller jordbrukssammanslutning.

Skogssammanslutningar och jordbrukssammanslutningar ska deklarera inkomsterna från försäljning av marksubstanser och de kostnader som hänför sig till dessa på sammanslutningens skattedeklaration för jordbruk 2Y. Deklarera uppgifterna

 • i MinSkatt i fasen Uträkning av förmögenhet i punkten Övriga inkomster som ska beskattas som kapitalinkomst.
 • på pappersblanketten i punkt 9 Övriga inkomster som ska beskattas som kapitalinkomst till hela beloppet och utgifter för förvärvande av marksubstanser.

Överlåtelsevinster på skogsbruk

Både på försäljningar som gäller skogsfastigheten (markbotten och trädbestånd) och försäljningar av skogsbrukets anläggningstillgångar tillämpas bestämmelserna om beskattningen av överlåtelsevinst. Likaså om du överlåter en permanent nyttjanderätt till ett skogsområde, till exempel för elledning, beskattas din ersättning som överlåtelsevinst.

Överlåtelsevinster utgör kapitalinkomst och dem ska du deklarera på din personliga förhandsifyllda skattedeklaration. Läs mer om överlåtelsevinster av skogsbruk.

Skattefria inkomster

Ersättningar för skyddsområde

De engångsersättningar som du fått för fredningsbeslut enligt naturvårdslagen är skattefria ersättningar.

Inkomster av insamlande av naturprodukter

Inkomster av insamlade vilda kottar, bär och svampar samt växter som används som människoföda eller vid läkemedelstillverkning är skattefria för plockaren, om inte inkomsten anses som lön.

Sidan har senast uppdaterats 13.3.2024