Andra inkomster än från virkesförsäljning

Andra skogsinkomster än från virkesförsäljning beskattas som kapitalinkomst av skogsbruk, annan kapitalinkomst, inkomst av jordbruk eller inkomst av näringsverksamhet. Inkomsterna kan också vara helt skattefria.

Skogsbrukets understöd

Statens stöd som utbetalas enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (”Kemera-stöd”) blev skattepliktiga 1.1.2012. Med stöd av kemeralagen stöds bland annat vård av ungskog och byggande av skogsväg samt betalas miljöstöd för skogsbruk.

Alla stöd för skogsbruk är således beskattningsbar kapitalinkomst från skogsbruk för skogsägaren.

Värdet på virke från egen skog

Rotpriset på det virke som för privat hushåll tagits från skogsägarens egen skog utgör kapitalinkomst från skogsbruk om virket används för att bygga eller reparera en byggnad som används som egen bostad eller som på annat sätt är i personligt bruk. Värdet av eget virke som tagits för annan egen konsumtion (exempelvis uppvärmning av bostadsbyggnad) utgör inte skattepliktig inkomst.

Rotpriset på virke som från en skogsägares eget skogsbruk tagits till jordbruk utgör skattepliktig kapitalinkomst av skogsbruk, om virket inom jordbruket används som gagnvirke, för uppvärmning eller som råvara för vidareförädling. Värdet av virke som beskattats som kapitalinkomst av skogsbruk utgör en avdragbar utgift för jordbruket.

Om skogsägaren har tagit virke för att bygga och/eller reparera produktionsbyggnader inom jordbruk, tillämpas så kallad tyst kvittning för överföringen av virket. Med tyst kvittning avses att värdet av virket som tagits i användning inom jordbruk inte antecknas som inkomst av skogsbruk, och virkesvärdet utgör inte en avdragbar utgift för jordbruk.

Värdet av eget virke som tagits från skogsbruk för användning inom näringsverksamhet utgör kapitalinkomst av skogsbruk enligt dess gängse värde, dvs. värderat enligt dess leveransförsäljningsvärde. Om eget virke används för att bygga produktionsbyggnader för näringsverksamhet, tillämpas dock tyst kvittning.

Försäkringsersättningar och älgskadeersättningar

Försäkringsersättningar och andra ersättningar som fåtts för skogen är kapitalinkomster av skogsbruk. Skogsförsäkringen ersätter skador på trädbeståndet enligt det förlorade skogsekonomiska värdet. Skogsskador orsakas av bland annat stormar, snö, skogsbränder samt vissa svampsjukdomar, insekter och djur. Försäkringsbolaget verkställer en förskottsinnehållning på 19 % på skogsförsäkringsersättningar som beskattas som kapitalinkomst av skogsbruk.

Skador för skogen som hjortdjur förorsakar ersätts med stöd av viltskadelagen ur statliga medel. Skogscentralen betalar älgskadeersättningen som beskattas som kapitalinkomst av skogsbruk. Deklarera inkomsten det år då ersättningen betalades på ditt konto. 

Inkomster från försäljning av marksubstanser och lav

Inkomster från försäljning av marksubstanser (grus, lera, torv, mylla o.d.) utgör alltid annan kapitalinkomst för skogsägaren, ej kapitalinkomst av skogsbruk. Mer omfattande förädling och/eller transport av marksubstans beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Lav är inte marksubstans. Försäljningsinkomst från lav beskattas som jordbrukets inkomst på skattedeklarationen för jordbruk. På motsvarande sätt utgör inkomst från försäljning av skogsbotten jordbruksinkomst.

Så här deklarerar du inkomster av marksubstanser

Deklarera inkomster av marksubstanser och utgifter som hänför sig till dem i samband med din personliga förhandsifyllda skattedeklaration antingen  i MinSkatt eller på en pappersblankett 50B.

  • Deklarera inkomsterna i MinSkatt i punkten Kapitalinkomster - Övriga kapitalinkomster (pappersblankett, punkt 3 Pensioner som utgör kapitalinkomst, betalningar enligt avtal om långsiktigt sparande och övriga kapitalinkomster).
  • Deklarera utgifter som hänför sig till försäljning av marksubstans i punkten Övriga avdrag – Övriga avdrag från kapitalinkomster (pappersblankett, punkt 4.3 Övriga utgifter för förvärvande av kapitalinkomst)
  • Deklarera räntor på skuld för förvärvande av inkomst i MinSkatt i punkten Räntor på skuld (pappersblankett, punkt 4.4 Avdragbara räntor och ändringar i skulduppgifter).

Även delägarna av ett gemensamt ägt marktäktsområde (fastighetssammanslutning) deklarerar sin egen del av marksubstansinkomsterna och utgifterna som hänför sig till dem i sin egen skattedeklaration antingen i MinSkatt eller på blankett 50B om det inte är fråga om en skogs- eller jordbrukssammanslutning.

Hyresinkomster

Inkomst av uthyrning av en hel skogslägenhet eller en del av den utgör skattepliktig jordbruksinkomst för skogsägaren och den deklareras i skattedeklarationen för jordbruk. Skattepliktig hyresinkomst av jordbruk kan också kumuleras exempelvis på uthyrning av jaktmarker eller arrendering av ett område för en basstation för mobiltelefoni eller att användas för vindkraft.

Också hyresinkomster från maskiner som hör till skogsbruksinventarier och inkomster från tillfällig maskinentreprenad som utförts med egna skogsbruksmaskiner är skattepliktig jordbruksinkomst.

Inkomster från vidareförädling av virke

De inkomster från försäljning av stockar, pålar, massaved, ved, småved, flis eller annat skogsenergivirke, julgranar, klabbar, plogningsmärken, prydnadskvistar som tas från skogsägarens egen skog samt andra liknande försäljningsinkomster utgör kapitalinkomst av skogsbruk. Inkomsterna från vidareförädling av de ovan nämnda produkterna (till exempel sågade plankor och brädor av stockar) beskattas i allmänhet som inkomster av jordbruk. Så kallade biinkomster av skogsbruk beskattas alltså som inkomster av jordbruk.  Som inkomst av jordbruk beskattas också all inkomst från försäljning av virke som inte härstammar från egen skog.

Vidareförädling kan med hänsyn till verksamhetens omfattning och motsvarande omständigheter. också betraktas som näringsverksamhet.

Överlåtelsevinster på skog

Bestämmelserna om överlåtelsevinstbeskattningen tillämpas både på försäljningar som gäller skogsfastigheten (markbotten och trädbestånd) och försäljningar av skogsbrukets anläggningstillgång. Överlåtelsevinst beskattas som kapitalinkomst. Läs mer om överlåtelsevinster på skogsbruket.

Skattefria inkomster

Ersättningar för skyddsområden

Engångsersättningar i anslutning till fredningsbeslut enligt naturvårdslagen som utbetalats till en skogsägare utgör skattefria ersättningar.

Inkomster från insamling av naturprodukter

Inkomster från försäljning av vilda kottar, bär, svampar och som människoföda eller vid läkemedlestillverkning användbara växter utgör skattefri inkomst för plockaren, om inte inkomsten anses som lön.