Andra inkomster än från virkesförsäljning

Andra skogsinkomster än från virkesförsäljning beskattas som kapitalinkomst av skogsbruk, annan kapitalinkomst, inkomst av jordbruk eller inkomst av näringsverksamhet. Inkomsterna kan också vara helt skattefria.

Skogsbrukets understöd

Statens stöd som utbetalas enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (”Kemera-stöd”) blev skattepliktiga 1.1.2012. Med stöd av kemeralagen stöds bland annat vård av ungskog och byggande av skogsväg samt betalas miljöstöd för skogsbruk.

Alla stöd för skogsbruk är således beskattningsbar kapitalinkomst från skogsbruk för skogsägaren.

Värdet på virke från egen skog

Rotpriset på det virke som för privat hushåll tagits från skogsägarens egen skog utgör kapitalinkomst från skogsbruk om virket används för att bygga eller reparera en byggnad som används som egen bostad eller som på annat sätt är i personligt bruk. Värdet av eget virke som tagits för annan egen konsumtion (exempelvis uppvärmning av bostadsbyggnad) utgör inte skattepliktig inkomst.

Rotpriset på virke som från en skogsägares eget skogsbruk tagits till jordbruk utgör skattepliktig kapitalinkomst av skogsbruk, om virket inom jordbruket används som gagnvirke, för uppvärmning eller som råvara för vidareförädling. Värdet av virke som beskattats som kapitalinkomst av skogsbruk utgör en avdragbar utgift för jordbruket.

Om skogsägaren har tagit virke för att bygga och/eller reparera produktionsbyggnader inom jordbruk, tillämpas så kallad tyst kvittning för överföringen av virket. Med tyst kvittning avses att värdet av virket som tagits i användning inom jordbruk inte antecknas som inkomst av skogsbruk, och virkesvärdet utgör inte en avdragbar utgift för jordbruk.

Värdet av eget virke som tagits från skogsbruk för användning inom näringsverksamhet utgör kapitalinkomst av skogsbruk enligt dess gängse värde, dvs. värderat enligt dess leveransförsäljningsvärde. Om eget virke används för att bygga produktionsbyggnader för näringsverksamhet, tillämpas dock tyst kvittning.

Försäkringsersättningar och älgskadeersättningar

Försäkringsersättningar och andra ersättningar som fåtts för skogen är kapitalinkomster av skogsbruk. Skogsförsäkringen ersätter skador på trädbeståndet enligt det förlorade skogsekonomiska värdet. Skogsskador orsakas av bland annat stormar, snö, skogsbränder samt vissa svampsjukdomar, insekter och djur. Försäkringsbolaget verkställer en förskottsinnehållning på 19 % på skogsförsäkringsersättningar som beskattas som kapitalinkomst av skogsbruk.

Skador för skogen som hjortdjur förorsakar ersätts med stöd av viltskadelagen ur statliga medel. Skogscentralen betalar älgskadeersättningen som beskattas som kapitalinkomst av skogsbruk. Deklarera inkomsten det år då ersättningen betalades på ditt konto. 

Inkomster från försäljning av marksubstanser och lav

Inkomster från försäljning av marksubstanser (grus, lera, torv, mylla o.d.) utgör alltid annan kapitalinkomst för skogsägaren, ej kapitalinkomst av skogsbruk. Mer omfattande förädling och/eller transport av marksubstanser beskattas som inkomst av näringsverksamhet.

Lav är inte marksubstans. Försäljningsinkomst från lav beskattas som jordbrukets inkomst. På motsvarande sätt utgör inkomst från försäljning av skogsbotten inkomst av jordbruk.

Hyresinkomster

Inkomst från ett helt skogshemman eller en del av det utgör för skogsägaren skattepliktig inkomst av jordbruk. Skattepliktig hyresinkomst av jordbruk kan också kumuleras exempelvis på uthyrning av jaktmarker eller arrendering av ett område för en basstation för mobiltelefoni eller för vindkraftsbruk.

Också inkomster från uthyrning av maskiner som hör till skogsbruksinventarier och inkomster från tillfällig maskinentreprenad som utförts med egna skogsbruksmaskiner utgör skattepliktig inkomst av jordbruk.

Inkomster från vidareförädling av virke

De inkomster från försäljning av stockar, pålar, massaved, ved, småved, flis eller annat skogsenergivirke, julgranar, klabbar, plogningsmärken, prydnadskvistar som tas från skogsägarens egen skog samt andra liknande försäljningsinkomster utgör kapitalinkomst av skogsbruk. Inkomsterna från vidareförädling av de ovan nämnda produkterna (till exempel sågade plankor och brädor av stockar) beskattas i allmänhet som inkomster av jordbruk. Så kallade biinkomster av skogsbruk beskattas alltså som inkomster av jordbruk.  Som inkomst av jordbruk beskattas också all inkomst från försäljning av virke som inte härstammar från egen skog.

Vidareförädling kan med hänsyn till verksamhetens omfattning och motsvarande omständigheter. också betraktas som näringsverksamhet.

Deklarera marksubstansinkomster och utgifter som hänför sig till dem 

Lämna uppgifterna i punkterna:

  • Kapitalinkomster och avdrag från dem
  • Övriga kapitalinkomster samt
  • Övriga utgifter för förvärvande av kapitalinkomst

Om du deklarerar på en pappersblankett ska du på samma blankett även ange ränta på skuld för förvärvande av inkomst.

Även delägarna av ett gemensamt ägt marktäktsområde (fastighetssammanslutning) deklarerar sin egen del av marksubstansinkomsterna och utgifterna som hänför sig till dem på sin egen blankett 50B om det inte är fråga om en skogs- eller jordbrukssammanslutning.

Överlåtelsevinster på skog

Reglerna om överlåtelsevinster tillämpas på överlåtelser av skogsfastigheters (mark och trädbestånd) mot vederlag Reglerna om beskattning av överlåtelsevinster tillämpas likaså på försäljningar av skogsbruks anläggningstillgångar per nyttighet. Överlåtelsevinst beskattas som kapitalinkomst.

Skattefria inkomster

Ersättningar för skyddsområden

Engångsersättningar i anslutning till fredningsbeslut enligt naturvårdslagen som utbetalats till en skogsägare utgör skattefria ersättningar.

Inkomster från insamling av naturprodukter

Inkomster från försäljning av vilda kottar, bär, svampar och som människoföda eller vid läkemedlestillverkning användbara växter utgör skattefri inkomst för plockaren, om inte inkomsten anses som lön.