Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skogsbrukets utgifter

En skogsägare kan från kapitalinkomsterna dra av de utgifter som hänför sig till skogsbruket.

De årliga utgifterna dras av enligt kassaprincipen under det skatteår då betalningen har skett. Anskaffningsutgifter för långfristiga investeringar dras av som avskrivningar. Läs mer om avskrivningar.

Om du är momsskyldig, deklarera utgifterna alltid utan moms som avdrag i inkomstbeskattningen. Deklarera momsbeloppet separat som avdrag i momsdeklarationen. Om du inte är momsskyldig anteckna utgifterna för inkomstbeskattningen inklusive eventuell moms.

Årliga utgifter

Årliga utgifter som hänför sig till skogsbruket omfattar exempelvis

  • skogsvårdsföreningarnas medlemsavgifter och serviceavgifter
  • prestationer som betalats till entreprenören för avverkning, jordbearbetning, skogsgödsling, vård av plantbestånd och övriga skogsvårdsarbeten
  • kostnader för skogsförnyelse, såsom kostnader för anskaffning av plantor och för plantering 
  • utgifter för underhåll av skogsvägar och -diken
  • anskaffningsutgifter för utrustning som behövs vid skogsbruksarbete
  • prenumerationsavgifter för facktidningar inom skogsbruk
  • avlöningsutgifter jämte lönebikostnader som hänför sig till skogsbruket
  • frivilliga säljfrämjande avgifter som i samband med virkesköp betalats till Finlands Skogsstiftelse
  • löneutgifter med lönebikostnader som hänför sig till skogsbruket
  • resekostnader.

Som utgift för användning av egen bil i skogsbruket kan du dra av 0,30 euro/km år 2023. Mer information om resekostnader inom skogsbruket.

Räntor på skuld som hänför sig till skogsbruk

Skogsbrukets ränteutgifter dras inte av som skogsbrukets årliga utgifter på skattedeklaration 2C.

Du ska deklarera räntor på skuld som hänför sig till skogsbruk med den förhandsifyllda skattedeklarationen som ränta på skuld för förvärvande av inkomst. Från och med skatteåret 2021 får också räntor på skuld som tagits för förvärvande av andel i en samfälld skog dras av som räntor på skuld för förvärvande av inkomst.

Du kan deklarera ränteuppgifterna i MinSkatt eller på blankett 50B, Kapitalinkomster och avdrag från dem, i punkten Ränta på skuld för förvärvande av inkomst. Även en delägare i en sammanslutning som bedriver skogsbruk deklarerar sin andel av skogsbrukslånet i samma punkt.

Expeditionsavgifter o.d. accessoriska kostnader för skogsbrukets skulder dras dock av som utgifter för förvärvande av inkomst som hänför sig till skogsbrukets kapitalinkomster. Deklarera dessa som avdrag i skattedeklarationen för skogsbruk 2C. 

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024