Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Överlåtelsevinster på skogsbruk

Deklarera överlåtelser av både skogsfastigheter och skogsbrukets anläggningstillgångar i samband med din personliga förhandsifyllda skattedeklaration antingen

  • MinSkatt i punkten Övriga inkomster – Kapitalinkomster – Överlåtelsevinster
  • eller alternativt på blankett 9 (Överlåtelsevinst eller -förlust).

Överlåtelser av skogsfastigheter

Överlåtelsevinster av skogsfastigheter kan vara skattepliktiga i sin helhet, men också delvis eller helt skattefria. Det uppkommer ofta förlust vid överlåtelser av skogsfastigheter.

Följande särdrag anknyter till att beräkna beloppet av överlåtelsevinsten på en skogsfastighet:

  • Till anskaffningsutgiften för fastigheten ska du lägga till oavskrivna anläggningsutgifter för skogsvägar och skogsdiken. Dessa utgifter är utgifter för ombyggnad av skogsfastigheten.
  • Till överlåtelsevinsten ska du lägga till gjorda skogsavdrag. Du kan lägga till högst 60 procent av anskaffningsutgiften för den skog som överlåts. Läs mer: Skogsavdrag.
  • Om staten, ett landskap, en kommunen eller en samkommun löser in av dina skogsområden, är överlåtelsevinsten partiellt skattefri. I dessa situationer avdras minst 80 procent av överlåtelsepriset. Du får inte den partiella skattefriheten om du överlåter skogsområdet exempelvis till Forststyrelsen eller till något annat statligt affärsverk för annat än naturskyddsändamål, försvarsmaktensbehov, forskningsändamål eller något annat liknande samhälleligt ändamål.
  • Överlåtelsevinsten är partiellt skattefri också om du överlåter mark frivilligt eller genom tvångsinlösen för ett sådant ändamål som mottagaren är berättigad att lösa in marken eller få permanent nyttjanderätt till den. Om du överlåter markområden exempelvis för ellinjer avdras minst 80 procent av ersättningen vid beräkningen av överlåtelsevinsten.
  • Vinsten av överlåtelsen är skattefri om du överlåter mark till staten eller ett statligt affärsverk för ett sådant naturskyddsområde som avses i naturskyddslagen.
  • Överlåtelsevinsten är skattefri också då är fråga om överlåtelse av en skogsfastighet för inrättning av ett i naturskyddslagen avsett naturskyddsområde genom att byta fastigheten till en annan fastighet.
  • Överlåtelsevinsten är på vissa villkor också skattefri vid generationsväxling. Överlåtelsevinsten är skattefri om du ägt den skog som överlåts eller du och den person som gett dig skogen utan ersättning ägt den tillsammans i totalt över 10 år. Överlåtelsevinstens skattefrihet förutsätter dessutom att mottagaren av överlåtelsen är ditt barn eller en bröstarvinge till barnet eller din syster, bror, halvsyster eller halvbror, antingen ensam eller tillsammans med sin make eller maka. 

Överlåtelse av skogsbrukets anläggningstillgångar

Överlåtelsevinster av skogsbrukets maskiner, anläggningar, byggnader och konstruktioner är överlåtelsevinst för skogsägaren, inte kapitalinkomst av skogsbruket. Dessa ska du alltså inte deklarera på skattedeklarationen för skogsbruk, utan på din egen förhandsifyllda skattedeklaration. Vid överlåtelser av dessa förnödenheter inom skogsbruket kan det också uppkomma överlåtelseförlust.

Följ upp anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångarna inom skogsbruket och avskrivningarna av dessa i anteckningarna per förnödenhet, eftersom överlåtelsevinsten eller överlåtelseförlusten av egendomen beräknas per förnödenhet. Ange dessa uppgifter på den förhandsifyllda skattedeklarationen antingen i MinSkatt eller på blankett 9 (Överlåtelsevinst eller -förlust).

Sidan har senast uppdaterats 5.12.2022