Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Ansökan om förlängd inlämningstid för skattedeklaration (3200r)

Med denna blankett kan personkunder, jord- eller skogsbruksidkare, rörelseidkare och yrkesutövare samt öppna bolag eller kommanditbolag ansöka om förlängd inlämningstid för skattedeklarationen. Förlängd inlämningstid kan sökas för inkomstskattedeklarationens
eller fastighetsskattedeklarationens deklarationsdel.

Ansökan ska göras innan skattedeklarationens inlämningstid slutar.

Ansök om förlängd inlämningstid i MinSkatt

Om du gör ansökan på pappersblanketten finns returadressen på framsidan av blanketten.