Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Anteckningar - skogsägare

Skogsägare ska föra anteckningar om sin verksamhet. Uppgifterna i deklarationsblanketterna för skog baserar sig på anteckningarna.

Anteckningsskyldigheten betyder att man måste föra sådana anteckningar om inkomsterna och utgifterna som visar de specificerade inkomsterna samt utgifterna för dessa, beloppet på momsen och skattegrunderna samt de erhållna stöden.

Om du är momsskyldig, anteckna inkomsterna och utgifterna exklusive moms för inkomstbeskattningen. Du kan separat bokföra momsbeloppen i anteckningarna för mervärdesbeskattningen. Om du inte är momsskyldig anteckna utgifterna för inkomstbeskattningen inklusive moms.

Spara kvitton och verifikationer

Anteckningarna ska grunda sig på verifikationer. Verifikationerna ska vara daterade och numrerade. Anteckningarna ska göras i kronologisk ordning. En inkomst registreras som en transaktion när den har lyfts eller förts in på ens konto. En utgift registreras som transaktion när den har utbetalats.

Man ska förvara anteckningarna och bilagorna i 6 år räknat från utgången av skatteåret.

Utöver inkomsterna och utgifterna  redogör för följande uppgifter

  • värdet på virke som använts i jordbruket, näringsverksamheten och tagits i privat bruk
  • skogsbrukets årliga utgifter specificerade
  • om huruvida en utgiftsreservering och en skadereservering har gjorts och använts
  • grunden för skogsavdrag och användningen av skogsavdraget
  • anskaffningsutgifterna; avskrivningarna som verkställts på anskaffningsutgifterna samt utgiftsresten
  • hur utgifterna för byggande av en skogsväg fördelas mellan skogsbruket och annan användning av vägen
  • grunderna för värderingen av leveransarbete separat för varje gårdsbruksenhet
  • grunden för och användningen av skogsgåvoavdrag samt uppgifter om de minimis-stöd.
Sidan har senast uppdaterats 28.5.2017