Tillfällig skattefri användning

I bilskattelagen föreskrivs när ett fordon får användas tillfälligt bilskattefritt. Bilskattelagens bestämmelser tillämpas både på fordon som förs in till Finland från EU-området och på fordon som förs in till Finland från länder utanför EU-området. 

I fråga om fordon från länder utanför EU-området tillämpas också gemenskapsbestämmelserna om förfarandet för temporär import med befrielse från tull och mervärdesskatt. Läs mer om tillfällig införsel (Tull).

Användningen av fordonet i trafik förutsätter alltid en trafikförsäkring som är i kraft i Finland.

Person bosatt utomlands

En person som är stadigvarande bosatt utomlands kan i vissa fall tillfälligt skattefritt använda ett utlandsregistrerat fordon i Finland.
Sådana situationer är exempelvis:

  • Rätt att använda fordon som s.k. turistbil samt
  • Användning av utlandsregistrerat fordon i företagsverksamhet. 

Andra situationer för tillfällig skattefri användning

Person bosatt i Finland

I vissa fall har även personer som är stadigvarande bosatta i Finland rätt att använda ett utlandsregistrerat fordon tillfälligt skattefritt. I bilskattelagen anges olika grupper av fall där tillfällig skattefri användning av fordon kan tillämpas.

Dessa fall handlar om till exempel vissa situationer i samband med service eller reparation av bilen samt överföring av oregistrerade fordon på skattemyndigheternas tillstånd från den plats där fordonet förts in till en annan ort i landet eller till exportplatsen. Ett fordon kan även användas tillfälligt skattefritt vid vissa test- och presentationskörningar.

  • Fordonet ska ha ett förflyttningstillstånd eller en gällande registrering inom EES-området för att fordonet ska kunna användas med en anmälan om ibruktagande

Dessutom kan ett fordon som kommer att registreras i Finland användas redan innan skatt betalas. 

  • Fordonet ska ha ett förflyttningstillstånd eller en gällande registrering inom EES-området

Fallen av tillfällig skattefri användning och anvisningar om hur man ska gå till väga finns under länkarna i vänstermenyn.

I andra än ovannämnda fall får en fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland utan att betala skatt tillfälligt använda ett importerat fordon för sina egna behov högst 14 dagar utan avbrott en gång per kalenderår, om fordonet är registrerat i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Bekanta dig med de olika användningssituationerna och kundanvisningen innan du gör en elektronisk anmälan och försäkra dig om att det inte handlar om någon annan situation med tillfällig skattefri användning av fordon.

Anmälan om 14 dygns skattefri användning av fordon som registrerats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Rätten till tillfällig skattefri användning påvisas med dokument

  • En turist eller annan person som tillfälligt använder skattefritt fordon ska vid kontrollsituationer med dokument påvisa att hen har rätt till den tillfälliga skattefria användningen av fordonet.
  • Av hen kan t.ex. krävas ett intyg på att hen är stadigvarande bosatt utomlands.
  • Om användningsrätten inte är klart hänvisar den trafikövervakande myndigheten personen att reda ut saken hos Skatteförvaltningen