Skattefri användning av fordon

Du kan använda fordonet skattefritt om villkoren för skattefri användning uppfylls.

Om du för in ett fordon som tas i skattefritt bruk till Finland eller du tar fordonet i skattefritt bruk i Finland, ska du i allmänhet lämna in en anmälan om skattefri användning till Skatteförvaltningen. Anmälan ska lämnas innan fordonet tas i skattefritt bruk. I vissa situationer lämnas inte någon anmälan om skattefri användning av fordonet till Skatteförvaltningen.

Lämna anmälan om skattefri användning i MinSkatt innan du tar fordonet i bruk

Lämna anmälan om skattefri användning i MinSkatt alltid innan du tar fordonet i bruk i Finland.

Skatteförvaltningen bekräftar anmälan men bekräftelsen betyder inte att Skatteförvaltningen skulle ha undersökt och godkänt förutsättningarna för skattefri användning. Kom ihåg att själv på förhand utreda om det finns grunder för skattefri användning. Om det inte finns några grunder, är användningen av fordonet skattepliktig.

I fordonet ska du ha med en bekräftelse om anmälan om skattefri användning och andra dokument med vilka du kan bevisa att du har rätt att använda fordonet skattefritt. Visa upp dokumenten på begäran till polisen eller Tullen.

Skatteförvaltningen kan be dig om närmare uppgifter eller en utredning om skattefri användning. Skatteförvaltningen kan dessutom be dig om dokument för att utreda rätten till skattefri användning.

Vanlig vistelseort

I många fall har det betydelse var användaren eller den som tar i bruk fordonet anses bo stadigvarande - läs mer om vanlig vistelseort.

Om förutsättningarna för skattefri användning inte uppfylls

Om det inte finns grunder för skattefri användning av fordonet, uppmanar Skatteförvaltningen den som tar i bruk fordonet att lämna skattedeklarationen och påför bilskatt och dröjsmålsränta. Eftersom den som tagit i bruk fordonet har försummat att lämna skattedeklarationen och anmälan om ibruktagande, påför Skatteförvaltningen en skatteförhöjning och försummelseavgift för försummelserna.

Läs mer om hur en skatteförhöjning och förseningsavgift bestäms i anvisningen Påföljdsavgifterna inom bilbeskattningen.

Försummelseavgift för försummelse av skyldigheten att lämna anmälan om skattefri användning

Du kan bli tvungen att betala försummelseavgift för försummelse av skyldigheten att lämna anmälan om skattefri användning, om

  • du inte lämnar en anmälan om skattefri användning även om du är skyldig att lämna uppgifter
  • du lämnar en felaktig anmälan om skattefri användning.

Skatteförvaltningen påför inte någon försummelseavgift om försummelsen är obetydlig eller om det finns en giltig orsak till försummelsen.