Sökande av ändring i bilbeskattningen

Du kan söka ändring i bilbeskattningen, om du inte är nöjd med den. Ändring kan sökas i ett beslut med en anvisning om sökande av ändring som bilaga. Dessa beslut omfattar till exempel:

 • beslut om bilbeskattning
 • beslut om skatteåterbäring
 • beslut om rättelse av beskattningen
 • beslut om försummelseavgift
 • beslut om vanlig vistelseort

Ändring söks genom en begäran om omprövning, som görs till skatterättelsenämnden.

Ändring i ett förhandsavgörandet söks genom att överklaga till förvaltningsdomstolen i första instans. Sökande av ändring som gäller ett förhandsavgörande behandlas med andra ord inte i förfarandet med begäran om omprövning. Läs mer i Att ansöka om förhandsavgörande.

Vem kan söka ändring?

Den skattskyldige och den som i övrigt ansvarar för betalning av skatt kan söka ändring i ett bilbeskattningsbeslut. Om en registrerad uppgiftslämnare för bilskatt ansvarar för att anmäla och betala skatt i stället för den skattskyldige, har enbart den registrerade uppgiftslämnaren för bilskatt rätt att söka ändring.

Den som ansökt om återbäring kan söka ändring i ett beslut om skatteåterbäring. Beslut om skatteåterbäring inkluderar beslut om ansökningar om återbäring och ansökningar om återbäring vid utförsel.

Den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar, får söka ändring i ett särskilt beslut. Särskilda beslut omfattar till exempel registreringsbeslut, beslut om en försummelseavgift och beslut om den vanliga vistelseorten.

Så här söker du ändring

Gör begäran om omprövning skriftligen i MinSkatt. Begäran om omprövning kan också formuleras fritt.

En begäran om omprövning ska alltid innehålla 

 • ändringssökandens namn och personbeteckning eller FO-nummer 
 • det beslut i vilket ändring söks
 • hur det begärs att beskattningen eller beslutet ska ändras 
 • på vilka grunder ändring begärs.

En begäran om omprövning ska undertecknas. Om begäran om omprövning undertecknats av ett ombud och inte av sökanden själv, behövs också en fullmakt som bilaga. Foga de handlingar som du åberopar till begäran om omprövning, såvida de inte överlämnats tidigare till Skatteförvaltningen.

När ska en begäran om omprövning göras

En begäran om omprövning som gäller beskattningsbeslut och beslut om skatteåterbäring ska framföras inom 3 år från början av det år som följer efter det  år då skatteåret upphört. I beskattningsbesluten är skatteåret det kalenderår under vilket skyldigheten att betala skatt uppkommit. Skatteåret för ett beslut om återbäring av skatt är det kalenderår under vilket Skatteförvaltningen fattat ett beslut i ärendet.

Omprövning får dock alltid begäras inom 60 dagar från det att den skattskyldige har fått del av beslutet.

Begäran om omprövning som gäller ett särskilt beslut ska göras inom 60 dagar räknat från den dag då ändringssökanden informerades om Skatteförvaltningens beslut. Tiden för ändringssökande är följaktligen avsevärt kortare än den allmänna tidsfristen på tre år. 

Kontrollera alltid tidsfristen för sökande av ändring i den anvisning för ändringssökande som bifogats till beslutet.

Observera övergångstiderna!

 • Denna anvisning tillämpas på beslut av Skatteförvaltningen vilka gjorts 1.1.2021 eller senare.
  • Med beslut avses beslut av en skattemyndighet, vilka inte gäller sökande av ändring. I fråga om till exempel beslut som gäller efterbeskattning som gjorts från och med 1.1.2021, söks ändring enligt denna anvisning, trots att beslutet gäller skyldighet att betala skatt vilken uppkommit före 1.1.2021.
 • Bestämmelserna i den gamla bilskattelagen tillämpas på ändringssökande som gäller beslut som fattats före 1.1.2021. Detta innebär att den som sökt ändring, under hela processen för sökande av ändring, kan förfara enligt den ursprungliga anvisningen om sökande av ändring som han eller hon fått.

Sökande av ändring i beslut som fattats före 1.1.2021

Vad gäller beskattningsbeslut och beslut om skatteåterbäring söks ändring med en begäran om omprövning av Skatteförvaltningen inom tre år från början av det år som följer efter det år då beslutet getts. Omprövning får dock alltid begäras inom 60 dagar från det att den skattskyldige fått del av beslutet. I övriga ärenden är den utsatta tiden 60 dagar från delgivningen av beslutet. 

Exempel 1: En skattskyldig gör i februari 2021 en begäran om omprövning av ett fordonsspecifikt beskattningsbeslut rörande skatteåret 2020. Den skattskyldige ansöker om omprövning av beskattningen hos Skatteförvaltningen och inte hos skatterättelsenämnden, eftersom det beslut i vilket ändring söks fattats innan den nya bilskattelagen trädde i kraft.

Exempel 2: Skatteförvaltningen verkställer år 2021 efterbeskattning och skyldigheten att betala skatt för ett fordon har uppkommit år 2019. Efterbeskattningen görs med tillämpning av bestämmelserna i den gamla bilskattelagen. Ändring söks enligt bestämmelserna i den nya bilskattelagen.

Om beskattningen rättats på initiativ av Skatteförvaltningen

Beskattningen kan rättas också på initiativ av Skatteförvaltningen, om Skatteförvaltningen i efterskott får information som påverkar beskattningen. Också vad gäller ett sådant beslut om skatterättelse som gjorts på initiativ av Skatteförvaltningen är det möjligt att söka ändring genom att göra en begäran om omprövning till skatterättelsenämnden.

Tidsfristen för att söka ändring är samma som för det ursprungliga beskattningsbeslutet eller beslutet om återbäring. Kontrollera alltid tidsfristen för sökande av ändring i den anvisning för ändringssökande som bifogats till beslutet.

Om en ny uppgift meddelas i begäran om omprövning

Om en registrerad uppgiftslämnare för bilskatt anmäler ett fordon som saknats i en periodskattedeklaration som en ny uppgift i begäran om omprövning, behandlar Skatteförvaltningen begäran om omprövning och fattar ett kompletterande beskattningsbeslut i ärendet. Förfarandet med ett kompletterande beskattningsbeslut tillämpas för första gången i beskattningsbeslut som fattats för skatteåret 2021.

Ändring i ett kompletterande beskattningsbeslut söks genom att göra en begäran om omprövning till skatterättelsenämnden. Tiden för sökanden av ändring är den samma som i det egentliga beskattningsbeslutet. Den framgår av anvisningen om sökande av ändring, som finns som bilaga till det kompletterande beskattningsbeslutet.

Enbart begäran om omprövning som lämnats inom den utsatta tiden prövas

En begäran om omprövning ska lämnas in till Skatteförvaltningen senast kl. 16.15 på den utsatta dagen för sökande av ändring. En begäran om omprövning ska överlämnas till posten i så god tid att den är framme senast före den utsatta tiden. En begäran om omprövning som anlänt efter den utsatta tiden tas inte upp till prövning.

Skatten ska betalas även om ändring har sökts

En skattskyldig, en registrerad uppgiftslämnare för bilskatt eller en person som påförts en försummelseavgift ska betala skatten och försummelseavgiften trots att ändring sökts i beskattningen. I samband med begäran om omprövning är det dock möjligt att ansöka om förbud mot eller avbrytande av verkställigheten av skatter eller påföljdsavgifter. Under tiden för ett verkställighetsförbud eller ett avbrott flyter förseningsränta in på skatten som vanligt.

Överklagan till förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Ändring i ett omprövningsbeslut kan sökas genom att överklaga till förvaltningsdomstolen. En överklagan ska göras inom 60 dagar från det att sökanden delgetts beslut om begäran om omprövning.

Den nya tidsfristen på 60 dagar tillämpas på beslut av Skatteförvaltningen vilka fattats 1.1.2021 eller senare. Med beslut avses Skatteförvaltningens beslut i första instans i ärendet. Tidpunkten för beslutet om begäran om omprövning är inte avgörande.

Kontrollera alltid den utsatta tiden för överklagan i den anvisning om hur du överklagar vilken bifogats till beslutet.

Ändring i beslut av förvaltningsdomstolen kan sökas genom att överklaga till högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.  

Närmare anvisningar om överklagan finns i den anvisning för att söka ändring som finns som bilaga till beslutet (besvärsanvisning).

Överklagan till förvaltningsdomstolen eller till högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagd.

Lär mer om avgifter och kontrollera förvaltningsrätternas adresser (Oikeus.fi)

 

Detaljerade skatteanvisningar