Återbäring av bilskatt vid utförsel

En bilskatt återbärs på ansökan, om ett fordon som har beskattats i Finland förs ut ur landet permanent för bruk i något annat land än Finland (återbäring vid utförsel). Av skatten återbärs ett belopp som uppbärs för ett likadant fordon, om det beskattas som begagnat vid den tidpunkt då fordonet förs ut ur Finland.

Ansökan om en återbäring vid utförsel ska lämnas till Skatteförvaltningen senast 14 dagar innan fordonet förs ut. Du kan lämna in ansökan i tjänsten för bilskattedeklarationer.

Fordonsägaren kan under vissa förutsättningar ansöka om återbäring vid utförsel också på förhand (förskottsåterbäring).

Förutsättningar för en återbäring vid utförsel

Den som ansöker om återbäring ska ge Skatteförvaltningen möjlighet att inspektera fordonet innan det förs ut ur landet och lägga fram behövlig utredning om att förutsättningarna för återbäring har uppfyllts. Myndigheten kan även efter utbetalningen av en återbäring vid utförsel begära en utredning. 

Den som ansöker om en återbäring vid utförsel äger fordonet

Återbäring vid utförsel får sökas av den som i egenskap av ägare till fordonet för ut det ur landet för att brukas någon annanstans än i Finland. Mottagaren av en återbäring vid utförsel kan vara en fysisk eller juridisk person, till exempel ett aktiebolag. 

Om en person som ansöker om en återbäring vid utförsel har tagits upp som fordonets ägare i registret, behöver hen i regel inte sända någon utredning av ägarrätten. Om hen inte är den ägare som tagits upp i registret, ska hen för den ägare som från och med början av den senaste ägartiden tas upp i registret sända överlåtelsebrevet eller överlåtelsebreven av vilka hens ägarrätt framgår. 

Ägaren behöver inte vara samma person som anmält fordonet för beskattning eller betalat skatten. Det krävs inte heller någon överföring av ägarrätten för att få en återbäring vid utförsel, utan det kan bli aktuellt till exempel i samband med en flyttning till utlandet.

Fordonet förs ut permanent för användning i något annat land än Finland
Förutsättningen för en återbäring vid utförsel är att fordonet förs ut ur landet permanent för bruk i något annat land än Finland. Med en dokumentutredning påvisas att förutsättningarna uppfylls. 

En permanent registrering av fordonet i utlandet kan betraktas som ett bevis på att fordonet förts ut permanent för bruk i något annat land än Finland. Också en försäljning av ett fordon till utlandet kan i regel betraktas som ett bevis på att fordonet förts ut permanent för bruk i något annat land än Finland.

Fordonets trafikdugliga skick

En förutsättning för återbäring är att fordonet är i trafikdugligt skick när användningen i Finland upphör. 

Om fordonet inte har godkänts för trafik vid den senaste regelbundna besiktningen, ska en utredning om att det är i trafikdugligt skick visas upp. Dessutom kan skattemyndigheten besiktiga fordonet innan det förs ut ur Finland.

Fordonet har tagits ur trafikbruk, och uppgiften har förts in i fordonstrafikregistret

Förutsättningen för en återbäring vid utförsel är att fordonet i Finland har tagits ur trafikanvändning på det sätt som avses i fordonslagen.

Fordonet är under 10 år gammalt när det förs ut 

Bilskatt återbärs inte för ett fordon, om det vid tidpunkten för utförseln förflutit minst 10 år sedan det första gången togs i bruk. 

Med den första tidpunkten för ibruktagande avses den dag då fordonet registrerats första gången utomlands eller i Finland. Med en första registrering avses också en registrering för utförsel eller någon annan långvarigare registrering i Finland eller något annat land. Den första tidpunkten för ibruktagande är i princip den första tidpunkten för ibruktagande som antecknats i fordonstrafikregistret.

Fordonet har anmälts för beskattning på vederbörligt sätt

Om fordonet inte har anmälts å vederbörligt sätt för beskattning, beviljas ingen återbäring vid utförsel.

Första dagen för bestämmande av skatt har infallit 01.04.2009 eller senare

För att en återbäring vid utförsel ska kunna beviljas för ett fordon, ska dagen för bestämmande av skatt ha infallit 01.04.2009 eller senare. Bestämmelserna om återbäring vid utförsel tillämpas således inte på fordon för vilka den första dagen för bestämmande av skatt infallit 31.03.2009 eller tidigare.  

Beloppet av återbäringen vid utförsel

Av bilskatten återbärs ett belopp som uppbärs för ett likadant fordon, om det beskattas som begagnat vid den tidpunkt då fordonet förs ut ur Finland. Som återbäring vid utförsel betalas med andra ord bilskatt till det belopp som återstår för ett likadant fordon vid tidpunkten för utförseln. 

Beloppet av bilskatten som betalas som återbäring vid utförsel utreds på samma sätt som vid beskattning av ett begagnat fordon. Den tidpunkt enligt vilken beloppet av bilskatten bestäms i ett förfarande med återbäring vid utförsel är den dag då fordonet förs ut. När återbäringen vid utförsel bestäms måste fordonets värde fastställas och de omständigheter som påverkar bestämmandet av skatten, till exempel fordonets Co2-utsläppsvärde, utredas.

Av skatten återbetalas inte högre belopp än vad som i skatt betalats för fordonet. Skatt återbärs inte heller till den del fordonets värde eller den skatt som ska betalas för fordonet har stigit till följd av ändringsarbete som har utförts eller utrustning som har monterats efter beskattningen. Om det belopp som ska återbäras vid utförsel är mindre än 500 euro återbärs det inte.

Utjämning av återbäring vid utförsel och förskottsåterbäring

Om en förskottsåterbäring har betalats för ett fordon, utbetalas återbäringen vid utförsel alltid till mottagaren av förskottsåterbäringen. Förskottsåterbäringen dras av från beloppet som betalas som en återbäring vid utförsel. Om förskottsåterbäringen är högre än en återbäring vid utförsel, återkrävs den överskjutande delen från mottagaren av återbäringen.

Ränta som betalas på återbäring vid utförsel

Ränta betalas på återbäring vid utförsel, om sökanden visar att fordonet har förts in till Finland för tidsbunden användning och användningstiden har bestämts innan fordonet förts in. Ränta betalas högst för den användningstid som bestämts på förhand. Ränta betalas dock inte om den sökande har fått förskottsåterbäring. I övriga fall betalas ingen återbäringsränta på återbäringsbeloppet.

Problem och störningar

Vid behov kan du lämna anmälan på en pappersblankett.