Fordon som används av studerande

En person som är stadigvarande bosatt utomlands kan temporärt bilskattefritt föra in ett utlandsregistrerat fordon för sina egna behov och använda fordonet högst sex månader med eller utan avbrott under en tolvmånadersperiod.

Tidsbegränsningen tillämpas inte på ett utlandsregistrerat fordon som införts av en person som vistas i Finland enbart på grund av studier vid universitet eller någon annan läroanstalt men är stadigvarande bosatt i en annan stat. Studeranden kan använda sitt fordon under den tid som hen vistas i Finland enbart på grund av studier.

Studeranden ska dock före utgången av ovannämnda tidsfrist göra en anmälan till Skatteförvaltningen. Dessutom ska hen varje termin eller vid andra tidpunkter som Skatteförvaltningen bestämmer lämna utredning om sina studier.

Anmälan till Skatteförvaltningen

Anmälan ska lämnas med blankett Anmälan om användning av fordon i Finland, när fordonet förs in i Finland av en i en annan stat stadigvarande bosatt person som vistas i Finland enbart på grund av studier vid universitet eller någon annan läroanstalt. Ansökan ska åtföljas av kopior av följande dokument:

  • identitetsbevis (pass, körkort, ID-kort)
  • registerutdrag
  • trafikförsäkringsintyg
  • utredning om studierätt/närvarointyg
  • studieregisterutdrag (inte med den första anmälan)

Läs mera: Tillfällig skattefri användning 

Bilskattelagen (www.finlex.fi)