Tillfällig skattefri användning av exportregistrerat fordon

Med exportregistrering avses tillfällig registrering för export. Exportregistreringen görs för oregistrerade fordon som överlåts i Finland och förs ut härifrån för att användas i någon annan stat.

Ett i Finland exportregistrerat fordon får i regel inte användas i Finland före exporten.

Flyttning för utförsel

Ett exportregistrerat fordon får användas i Finland före utförseln bara för att flytta fordonet från överlåtelseorten till utförselorten. Fordonet kan också i samband med fordonsägarens utflyttning flyttas till ägarens hemort och därifrån till utförselorten.

Användning av fordonet i Finland

Ett i Finland exportregistrerat fordon kan tillfälligt användas i Finland av skäl som ska betraktas som tvingande eller för en sedvanlig semesterresa eller en därmed jämförbar kortare vistelse. Denna bestämmelse har tolkats så att fordonet får användas i Finland högst 72 dagar.

Fordonet får dock inte användas under den månad som omedelbart följer på flyttningen från landet eller den månad som omedelbart föregår flyttningen till landet.

Användningen förutsätter att man ber Tullen anteckna inrese- och utresedagarna i exportregistreringsdokumenten.

Anteckningar om inresa och utresa

Anteckningen kan fås på ett tullkontor under dess öppettider eller av Tullens rörliga bevakningsgrupper via Tullens växel 0295 5200.

Exportregistreringens giltighet

För tidigare oregistrerade fordon gäller exportregistreringen i ett år räknat från utgången av registreringsmånaden. Exportregistreringen upphör när fordonet förs in till Finland efter flyttningen.

Läs mera om exportregistrering (Traficom)

Läs mera om privatperson tar en ny bil till ett annat EU-land