En persons stadigvarande boningsort vid bilbeskattningen

Med en persons stadigvarande boningsort avses den ort där personen bor under minst 185 dagar per kalenderår, beräknat enligt sådan personlig, yrkesmässig och annan anknytning som personen har till orten.

  • Om en person vistas på orter i två eller flera stater, ska som hens stadigvarande boningsort betraktas den ort dit hen av personliga orsaker återkommer regelbundet.
  • Vid bedömningen av vad som är personliga orsaker kan även arbetets art och varaktighet samt andra särskilda omständigheter beaktas.
  • Personen behöver inte återkomma till den andra staten om hen vistas i Finland för att genomföra en uppgift av bestämd varaktighet.

Skatteförvaltningen kan på de villkor den bestämmer för högst ett år åt gången meddela ett beslut om i vilken stat en persons boningsort ska anses vara belägen enligt framställda utredningar. Beslutet är avgiftsfritt.

En persons stadigvarande boningsort ska inte anses ha förändrats om personen vistas i Finland eller i något annat land på grund av studier vid universitet eller någon annan läroanstalt.

Beslut om boningsort

  • Med beslut om boningsort avses Skatteförvaltningens beslut om var en persons stadigvarande boningsort är belägen i enlighet med bestämmelserna i bilskattelagen.
  • Om den stadigvarande boningsorten anses finnas någon annanstans än i Finland har personen rätt att använda ett s.k. turistfordon inom vissa tidsfrister.
  • Om den stadigvarande boningsorten anses finnas i Finland har personen inte alls någon rätt att använda ett turistfordon.

Ansökan om beslut om boningsort

Ansökan görs med blankett Ansökan för utredning av en persons stadigvarande boningsort. Förutom eventuell annan utredning som sökanden företer ska följande handlingar bifogas till ansökan:

  • kopia av pass (alla sidor med anteckningar)
  • kopia av körkort
  • kopia av fordonets registerutdrag
  • redogörelse för orsaken till vistelsen i Finland (t.ex. intyg från arbetsgivaren/studieintyg)