En persons stadigvarande boningsort vid bilbeskattningen

Den stadigvarande boningsorten inverkar på om du har rätt att använda ett fordon skattefritt.

Du kan ansöka om ett beslut om boningsort hos Skatteförvaltningen

Du kan hos Skatteförvaltningen ansöka om ett beslut för högst ett år åt gången om i vilken stat din boningsort ska anses vara belägen enligt den redogörelse som lagts fram. Beslutet är avgiftsfritt. Du kan lämna din ansökan i MinSkatt.

Ansök om beslut om boningsort i MinSkatt 

Du får beslutet i MinSkatt. Du får också beslutet hem per post om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, det vill säga avstått från papperspost.

Ha beslutet med dig i fordonet och visa upp det om polisen eller Tullen begär det.

Du kan också lämna ansökan på en pappersblankett Ansökan för utredning av stadigvarande boningsort (blankett 1255r).

Hur definieras stadigvarande boningsort?

Din stadigvarande boningsort är den ort där du bor under minst 185 dagar per kalenderår på grund av personlig, yrkesmässig och annan anknytning till orten.

Om du bor i två eller flera stater är din stadigvarande boningsort den plats dit du regelbundet återvänder på grund av personliga skäl. Om arbetsuppgiften i Finland är tidsbunden, förutsätts det inte att du regelbundet återvänder till en annan stat.

När Skatteförvaltningen bedömer personliga skäl tar den i beaktande

  • arbetets natur
  • arbetsplatsens varaktighet och
  • andra särskilda omständigheter.

Din stadigvarande boningsort ändras inte om du flyttar från Finland till utlandet eller från utlandet till Finland för studier vid ett universitet eller någon annan läroanstalt.