Uppgifter som gäller kommunåterbäringar ska anmälas på eget initiativ till Skatteförvaltningen

Kommunerna har en omfattande rätt att i form av avdrag eller återbäring få tillbaka den moms som ingår i anskaffningar.

Kommuner avser också samkommuner och landskapet Åland (8 § i momslagen), så även dessa är berättigade till återbäring.

Läs mer: Anvisning om mervärdesbeskattning av kommuner och samkommuner

Uppgifterna anmäls i MinSkatt

Kommunerna ska till Skatteförvaltningen anmäla både det sammanlagda beloppet av skatter som fåtts som återbäring och det sammanlagda beloppet av kalkylerade skatter som fåtts som återbäring. Uppgifterna ska anmälas före utgången av februari året efter kalenderåret.

Det finns ingen speciell blankett för anmälan, utan uppgifterna lämnas elektroniskt i MinSkatt. Uppgifterna kan endast av särskilda skäl anmälas med ett fritt formulerat dokument.

Det går att anmäla och korrigera uppgifter till och med 31.3. Därefter stängs kommunåterbäringsanmälan i MinSkatt och då är det inte längre möjligt att lämna uppgifter. Uppgifterna används för beräkning av momsbasen för Europeiska gemenskapens egna medel, och de rapporteras årligen till finansministeriet. Efter att uppgifterna rapporterats kan de inte längre ändras. Därför ska kommunerna anmäla ändringar och uppgifter som saknas i följande års anmälan.

Bestämmelserna om kommunåterbäringsanmälan finns i mervärdesskattelagen. Om en kommun försummar att göra en anmälan kan en försummelseavgift påföras. Bestämmelserna om försummelseavgiften finns i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.