Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Så här lämnar du en bränsleskattedeklaration som csv-fil i MinSkatt

Lämna in en bränsleskattedeklaration i MinSkatt fr.o.m. skatteperioden januari 2021.

I MinSkatt kan du fylla i skattedeklarationsuppgifterna för punktskatt på flytande bränslen en i sänder. Regelbundet skattskyldiga kan också ladda upp uppgifterna om ordinarie verksamhet på en gång som en csv-fil. Du kan skapa en csv-fil t.ex. i Excel. En del av företagens egna datasystem skapar filen automatiskt.

Gå till MinSkatt

Regelbundet skattskyldiga i beskattningen av bränslen är:

  • godkända upplagshavare
  • registrerade mottagare
  • skatterepresentanter
  • småskaliga tillverkare av biobrännolja.

Om en regelbundet skattskyldig dessutom bedriver tillfällig verksamhet, ska skattedeklarationsuppgifterna för den tillfälliga verksamheten fyllas i separat i MinSkatt. De kan inte anmälas som csv-filer. 

Csv-filens struktur  

Innan du laddar ned csv-filen rekommenderar vi att du läser dessa anvisningar noggrant så att filens innehåll, tekniska krav och form säkert blir rätt. Uppgifterna ska t.ex. antecknas i en viss ordning i kolumnerna.

När du vill ladda uppgifterna i en csv-fil, observera att filen ska ha exakt följande struktur:

Rad 1
Rubrikrad
Roll Skattepliktig eller skattefri produkt Grund för skattefrihet Mängd (l tai kg, med högst 2 decimalers noggrannhet)
Raderna 2, 3,4...
Deklarationens datainnehåll
Rollens kod Produktens kod Kod för skattefrihetsgrund Produktens mängd med högst två decimalers noggrannhet

MinSkatt antar alltid att första raden i csv-filen är en rubrikrad och läser inte in uppgifterna på den.

Som skiljetecken mellan kolumnerna i CSV-filen används semikolon (;).

Om du skapar filen t.ex. med Excel eller motsvarande tabellberäkningsprogram, skapar programmet filen i rätt format när du sparar filen i csv-format (filnamnstillägg *.csv).

Använd inte en tusenseparator, t.ex. mellanslag, i talen.

Kolumner

Kolumn 1, Roll

Kod för rollen av den som lämnar in skattedeklarationen. Se koderna i kodförteckningen i slutet av denna anvisning.

Kolumn 2, Skattepliktig eller skattefri produkt

Kod för skattepliktig eller skattefri produkt. Se koderna i kodförteckningen i slutet av denna anvisning.

Kolumn 3, Skattefrihetsgrund

Kod för grunden för skattefriheten. Se koderna i kodförteckningen i slutet av denna anvisning.

Om det inte är fråga om en skattefri produkt, lämna kolumnen tom.

Kolumn 4, Mängd

Ange i denna kolumn mängden av varje produkt som ska deklareras enligt skattetabellen i liter eller kilogram. Ange mängden med högst 2 decimalers noggrannhet.

Csv-mall

Ett exempel på en csv-fil (godkänd upplagshavares anmälan med nio produktrader): 

Observera att csv:s första rad alltid är rubrikrad. MinSkatt läser uppgifterna först från och med rad 2.

Roll;Skattepliktig eller skattefri produkt;Grunden för skattefrihet;Mängd

1,10;91;122131

1;10;777777

1;60;2144214

1;21;12313

1;26;7777

1;60;667105

1;71;17S;280373

1;81;96;160871

1;110;8888

 

Csv-koderna

Rollens koder

Roll
1 Godkänd upplagshavare
2 Registrerad mottagare
3 Skatterepresentant
4 Småskalig tillverkare av biobrännolja
Koderna för skattefriheten

Koderna för skattefriheten

9 9H1Produkter som förstörs inom ramen för ett uppskovsförfarande
10 10H1 Förstöring av produkter
17S 171a Flyttning av produkter under ett uppskovsförfarande
17T 171b Tullupplagring eller exportförfarande
18 180 Befrielse från punktskatt
19 190 Leveranser för försäljning på fartyg eller konsumtion (proviantering)
91 91 Försäljning, överlåtelse eller import av bränsle till statens säkerhetsupplag
92 92 Användning av bränsle som energikälla vid oljeraffineringsprocessen
93 93 Användning av bränslen som råvara eller hjälpmedel vid industriell produktion eller direkt vid första användningen då en vara tillverkas
94

94 Användning av bränsle i fartygstrafik (inte privat nöjestrafik)

95 95 Användning av bränsle vid elproduktion eller upprätthållande av elproduktion
96 96a Användning av bränsle i flygtrafik (inte privat nöjestrafik)
Produktkoder Produktgrupp
10 10 Motorbensin
11 11 Bensin för små motorer
20 20 Bioetanol
21 21 Bioetanol R
22 22 Bioetanol T
23 23 MTBE
24 24 MTBE R
25 25 MTBE T
26

26 TAME

27 27 TAME R
28 28 TAME T
29 29 ETBE
30 30 ETBE R
31

31 ETBE T

32 32 TAEE
33 33 TAEE R
38 38 Biobensin
39 39 Biobensin R
40

40 Biobensin T

47 47 Etanoldiesel, minimiskatten har tillämpats (4 § i lagen om punktskatt på flytande bränslen 1994/1472)
48 48 Etanoldiesel R, minimiskatten har tillämpats (4 § i lagen om punktskatt på flytande bränslen 1994/1472)
49 49 Etanoldiesel T, minimiskatten har tillämpats (4 § i lagen om punktskatt på flytande bränslen 1994/1472)
50 50 Dieselolja
51 51 Dieselolja, paraffinisk
52 52 Biodieselolja
53 53 Biodieselolja R
54 54 Biodieselolja T
55 55 Biodieselolja, paraffinisk
56 56 Biodieselolja, paraffinisk R
57 57 Biodieselolja, paraffinisk T
60 60 Lätt brännolja
60Y

60 Lätt brännolja, kombinerad produktion

61 61 Lätt brännolja, svavelfri
61Y

61a Lätt brännolja, svavelfri, kombinerad produktion av el och värme

62 62 Biobrännolja
62Y 62a Biobrännolja, kombinerad produktion av el och värme
63 63 Biobrännolja R
63Y 63a Biobrännolja R, kombinerad produktion av el och värme
64 64 Biobrännolja T
64Y 64a Biobrännolja T, kombinerad produktion av el och värme
71 71 Tung brännolja
71Y 71a Tung brännolja, kombinerad produktion av el och värme
81 81 Flygpetroleum
91 91 Flygbensin
100 100 Metanol
101 101 Metanol R
102 102 Metanol T
110 110 Flytgas
110Y 110a Flytgas, kombinerad produktion av el och värme
111 111 Bioflytgas
111Y 111a Bioflytgas, kombinerad produktion av el och värme
112 112 Bioflytgas R
112Y 112a Bioflytgas R, kombinerad produktion av el och värme
113 113 Bioflytgas T
113Y 113a Bioflytgas T, kombinerad produktion av el och värme
1 Bränsle eller bränsleblandning som motsvarar motorbensin och vars skattesats är mindre än minimiskattesatsen
5 Bränsle eller bränsleblandning som motsvarar dieselolja och vars skattesats är mindre än minimiskattesatsen
6 Dieselolja som inte uppfyller kvalitetskraven, produktgrupp 49