Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Så här korrigerar du årsanmälan

Om du har lämnat en felaktig årsanmälan korrigera den snarast möjligt för att uppgifterna ska hinna med i personkunders förhandsifyllda skattedeklarationer.

Observera att uppgifter som du lämnat till inkomstregistret ska korrigeras i inkomstregistret.

När ska årsanmälan korrigeras?

Korrigera årsanmälningarna elektroniskt för 2022 senast

  • 15.3.2023 för att uppgifterna ska hinna med i personkunders förhandsifyllda skattedeklarationer 
  • 28.4.2023 för att få med korrekta uppgifter i personkunders beskattningsbeslut fast uppgifterna inte skulle hinna med i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Om du ännu korrigerar uppgifter efter 28.4.2023 beaktas de lämnade uppgifterna i beskattningen och personkundens beskattning ändras eller beskattningsbeslutet rättas vid behov.

Korrigera årsanmälan med en ersättande anmälan

Lämna en ersättande anmälan endast om sådana inkomsttagare eller andra skattskyldiga vars ursprungliga uppgifter har varit bristfälliga eller felaktiga. En ny specifikation ersätter de uppgifter som lämnats i den tidigare specifikationen: ange i den nya specifikation alla inkomsttagarens uppgifter, såväl de som korrigerats som de som var korrekta i den ursprungliga anmälan. Ange i den ersättande anmälan hela kalenderårets uppgifter om den skattskyldige.

Fel i arbetsgivarens årsanmälan för år 2018 eller tidigare år ska fortfarande korrigeras med ersättande årsanmälan.

Korrigerar du identifikationsuppgifter i årsanmälan?

Eftersom en ny anmälan i det ersättande korrigeringsförfarandet alltid ersätter den tidigare kan det per skattskyldig bara finnas en anmälan som har lämnats med samma identifikationsuppgifter. Identifikationsuppgifter är bland annat betalarens beteckning (personbeteckning eller FO-nummer), skatteår, inkomsttagarens beteckning eller beteckning för någon annan skattskyldig (personbeteckning eller FO-nummer) och prestationsslag.

Om du korrigerar identifikationsuppgifter ska du förts ta bort den felaktiga anmälan helt och hållet. Lämna sedan en ny anmälan med de korrekta identifikationsuppgifterna. Identifikationsuppgifterna för årsanmälan nämns i anvisningen för ifyllning av respektive årsanmälan och i postbeskrivningen.

Korrigering elektroniskt

Du kan inte korrigera följande årsanmälningar elektroniskt om betalningsåret är 2015 eller tidigare:

  • Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan
  • Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga
  • Årsanmälan om pensioner och förmåner
  • Årsanmälan om dividender
  • Årsanmälan om överskott från andelslag
  • Årsanmälan om räntor och eftermarknadsgottgörelser enligt ISkL
  • Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst
  • Virkesköparens årsanmälan

Andra än ovan nämnda årsanmälningar kan du inte korrigera elektroniskt om årsanmälan gäller 2017 eller tidigare år. Då ska korrigeringen göras på papper.

Vad är tidsfristen för att korrigera årsanmälningsuppgifter?

De utsatta tiderna för att korrigera årsanmälningar är desamma som för inkomstbeskattningens omprövningsbegäranden.

Se tidsfristerna i anvisningen Begäran om omprövning som gäller inkomstbeskattning

Var finns ytterligare information?

Ytterligare information om korrigering av årsanmälningar som lämnats på webblanketter finns i serviceleverantörernas webbtjänster.

Årsanmälan som lämnas i filformat: Postbeskrivningarna har ändrats för att motsvara ändringarna i anmälningsförfarandet. Kontrollera alltid hos programleverantören att din programvara har uppdaterats för att motsvara de gällande postbeskrivningarna.

Närmare information finns i anvisningen Korrigering av årsanmälningar som lämnats elektroniskt i filformat. Du kan också ringa Skatteförvaltningens servicetelefon 029 497 038 (Årsanmälningar om dividender och andra prestationer).

Vanliga frågor

Inkomsttagarens personbeteckning är en identifikationsuppgift som inte kan korrigeras genom att endast lämna in en enda ersättande anmälan.

Gör så här om du korrigerar årsanmälan elektroniskt:

Lämna först en ersättande årsanmälan där du enbart anger inkomsttagarens felaktiga personbeteckning och de andra identifikationsuppgifterna som du lämnat, som t.ex. utbetalarens beteckning, skatteår och prestationsslag. Lämna de övriga punkterna tomma så att den felaktiga uppgiften försvinner. Lämna dessutom en ny årsanmälan i vilken du anger den rätta personbeteckningen och alla övriga uppgifter på nytt.

Om du korrigerar årsanmälan på en pappersblankett ska du även lämna sammandragsuppgifterna på nytt.

Eftersom betalningsåret är en identifikationsuppgift ska du radera anmälan genom att lämna ett ersättande sammandrag där du anger de obligatoriska identifikationsuppgifterna, dvs. betalarens FO-nummer, det felaktiga betalningsåret, skatteåret och dividendutdelningsbeslutets datum.

Radera mottagarspecifikationerna genom att lämna ersättande anmälningar i vilka du enbart anger inkomsttagarnas personbeteckningar – alltså utan andra mottagaruppgifter. Lämna dessutom en ny årsanmälan med de korrekta uppgifterna.

Om du inte kan skapa korrigeringsmaterialet med samma programvara som du använde för det ursprungliga materialet korrigera enskilda specifikationer med en webblankett eller med en pappersblankett. Programuppgiften är inte en identifikationsuppgift på webblanketter eller pappersblanketter. De övriga identifikationsuppgifterna ska vara desamma som i den ursprungliga specifikationen.

Om bokföringsbyrån byts mitt under året ska prestationsbetalaren se till att den nya bokföringsbyrån får uppgifterna för början av året från den tidigare bokföringsbyrån. Innan du lämnar årsanmälan ska du räkna ihop uppgifterna för hela året, dvs. uppgifterna för tiden före och efter bytet. I annat fall förmedlas bara uppgifterna för den senare hälften av året till beskattningen av personerna. Du ska alltså lämna endast en anmälan för hela året.

Om programvaran byts mitt under året ska den som använder det nya programmet räkna ihop uppgifterna för början och slutet året innan årsanmälan skickas. Om det inte är möjligt att räkna ihop uppgifterna kan filerna från två olika programvaror lämnas in separat, förutsatt att programmen inte har en identisk programuppgift. Om det för samma mottagare lämnas två årsanmälningar med olika programuppgifter ersätter den andra årsanmälan inte den första, utan båda anses vara aktiva.

Sidan har senast uppdaterats 7.11.2022